>

Palkitseminen

Postin palkitsemisperiaatteiden tavoitteena on tukea konsernin strategisten tavoitteiden toteutumista ja palkita konsernin strategian, kulttuurin ja arvojen mukaisista tuloksista ja menestyksellisestä suorituksesta. Palkitsemisperiaatteiden tarkoituksena on houkutella ja pitää parhaat tiimit ja osaajat sekä motivoida heidät toteuttamaan Posti-konsernin tavoittelema kehitys ja tulokset.

Yhtiön hallitus määrittelee henkilöstövaliokunnan esityksestä vuosittain periaatteet ylimmän johdon ja avainhenkilöiden palkitsemiselle sekä voittopalkkioille. Posti noudattaa valtio-omistajan ohjeita yritysjohdon palkitsemisesta ja eläke-etuuksista.

 

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkio ja kokouspalkkiot seuraavasti: kuukausipalkkiona hallituksen puheenjohtajalle 3 650 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 2 350 euroa ja hallituksen jäsenille 2 100 euroa. Kokouspalkkiona kaikille maksetaan 600 euroa/kokous, paitsi ulkomailla asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkiot maksetaan kaksinkertaisena. Posti Group -konsernin palveluksessa olevalle hallituksen jäsenelle ei makseta erillistä palkkiota hallitustyöstä.

 

Toimitusjohtajan palkitseminen ja sopimusjärjestelyt

Toimitusjohtajan nimittää ja tarvittaessa erottaa hallitus, joka päättää myös toimisuhteen ehdot, mukaan lukien toimitusjohtajan palkitseminen.

Postin Group Oyj:n hallitus on nimittänyt DI Turkka Kuusiston, 40, Posti Group Oyj:n toimitusjohtajaksi 6.2.2020 alkaen.

Toimitusjohtajan kiinteä palkka on 37 500 euroa kuukaudessa, joka sisältää konsernin käytännön mukaiset luontoisedut (kuten auto-, ateria- ja matkapuhelinetu). Lisäksi hän on oikeutettu sairaskulu-, riski- ja henkivakuutukseen.

Toimitusjohtaja kuuluu lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin, joiden yksityiskohdat on selostettu Postin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevissa selvityksissä. Toimitusjohtajan palkitseminen noudattaa valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemista koskevia ohjeita.

Ohjeissa todetaan, että tavoitteiden mukainen muuttuvan palkitsemisen yhteenlaskettu kokonaismäärä on vuosittain enintään 50 prosenttia palkkionsaajan kiinteästä vuosipalkasta.

Jos yhtiön ja palkkionsaajan suoritus on poikkeuksellisen hyvä, voi maksettavien palkkioiden yhteenlaskettu enimmäismäärä olla vuosittain enintään 120 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta.

Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkettä. Hänen eläkeikänsä ja eläkkeensä määräytyvät täysin TyEL:n mukaisesti. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemmin puolin kuusi kuukautta. Irtisanomisajan lisäksi maksettava irtisanomiskorvaus vastaa kuuden kuukauden palkkaa, mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan ilman syytä.

 

Johtoryhmän palkitsemisperiaatteet

Posti Groupin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa liiketoiminnan ohjauksessa ja kehittämisessä sekä koordinoi konsernin johtamista. Lisäksi se käsittelee ja valmistelee hallitukseen tulevia asioita. Tärkeimmät johtoryhmässä käsiteltävät asiat ovat konsernin strategia ja vuosisuunnittelu, talouden ja myynnin suunnittelu ja seuranta, yritysostot ja muut liiketoimintaan liittyvät investoinnit.

Johtoryhmä ei ole päätöksentekoelin, vaan sen käsittelemät ja suosittelemat asiat käsitellään Posti Group Oyj:n hallituksessa tai toteutetaan toimitusjohtajan valtuuksin.

Palkitsemisperiaatteidemme tehtävänä on varmistaa, että palkitsemiskäytännöt tukevat yhtiön strategisia tavoitteita sekä tavoiteltua yrityskulttuuria ja ovat linjassa niiden kanssa. Palkitsemisperiaatteet auttavat yritystä houkuttelemaan ja pitämään parhaat osaajat, sekä motivoivat heitä konsernin kehittämisessä ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa.

Palkitsemisjärjestelmien tarkoituksena on yhdistää yrityksen tulos, työntekijöiden suoriutuminen ja henkilökohtainen palkitseminen. Palkitsemisjärjestelmät antavat tunnustusta sellaiselle henkilökohtaiselle suoritukselle, joka heijastaa yhtiön strategiaa, kulttuuria ja arvoja, ja palkitsevat siitä. Palkitsemisjärjestelmät myötävaikuttavat liiketoiminnan menestykseen, sillä ne varmistavat, että työntekijöiden ja ylemmän johdon palkitseminen on kilpailukykyistä.

Kaikki Postin palkitsemisjärjestelmät perustuvat läpinäkyvyydelle, oikeudenmukaisuudelle ja monimuotoisuudelle. Postin strategian menestyksen kannalta on tärkeää säilyttää tasapaino palkitsemisen kokonaiskustannusten ja markkinoilla kilpailukykyisenä olemisen välillä. Posti noudattaa valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemista ja eläke-etuuksia koskevia ohjeita.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty muulle johtoryhmälle vuonna 2019 maksetut palkat, lisäeläkkeet, tulospalkkiot sekä pitkän aikavälin kannustimet. Kokonaispalkka sisältää luontaisedut, lomarahan sekä kertaluontoiset erityispalkkiot.

Kokonaispalkka

2 140 056 euroa

Lisäeläke

43 391 euroa

Lyhyen aikavälin bonus

534 957 euroa

Pitkän aikavälin kannustimet

80 062 euroa

 

Katso myös

Palkka- ja palkkioselvitykset