Hallinnointi

Postin johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Postin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, Posti Group Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 19.9.2019 antamaa ja 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. (www.cgfinland.fi)

Poikkeaminen hallinnointikoodista:

  • Yhtiökokouskutsua ja sen liitteitä ei julkaista verkkosivuilla, koska valtionyhtiöllä on vain yksi osakas.
  • Hallituksen jäsenet ja hallituksen jäseneksi ehdolla olevat eivät osallistu yhtiökokoukseen.
  • Posti ei julkista yhtiön internetsivuilla päivämäärää, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia.
  • Posti ei julkista yhtiön internetsivuilla yhtiökokousasiakirjojen arkistoa.
  • Postilla ei ole julkista sisäpiirirekisteriä eikä ilmoitusvelvollisia, koska yhtiön osake ei ole pörssilistattu.