>

Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto, % =
100 x
tilikauden tulos (12 kk liukuva)
oma pääoma (edell. 12 kk alkusaldon ja loppusaldon keskiarvo)
   
Sijoitetun pääoman tuotto, % =
100 x
tulos ennen veroja (12 kk liukuva)
+ korkokulut ja muut rahoituskulut (12 kk liukuva) *)
oma pääoma yhteensä
+ korolliset velat (edell. 12 kk alkusaldon ja loppusaldon keskiarvo)
   
*) Korko- ja muut rahoituskulut ilman realisoitumattomia tappioita rahoitusveloista ja korkojohdannaisista vähennettynä realisoitumattomilla voitoilla rahoitusveloista ja korkojohdannaisista.
   
Omavaraisuusaste, % =
100 x
oma pääoma yhteensä
taseen loppusumma - saadut pitkäaikaiset
ja lyhytaikaiset ennakot
   
Nettovelkaantumisaste, % =
100 x
nettovelka
oma pääoma yhteensä

Nettovelka = korolliset velat - likvidit varat - saamistodistukset    
      
Korolliset velat = pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset rahoitusvelat    
      
Käyttökate on liikevoitto ilman poistoja ja arvonalentumisia.      
      
Oikaistu käyttökate on käyttökate oikaistuna erityiserillä.      
      
Oikaistu liiketulos on liiketulos oikaistuna erityiserillä.      
      
Posti esittää oikaistun käyttökatteen ja liiketuloksen, joista se on oikaissut eri kausien välistä vertailukepoisuutta parantaakseen olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat  erityiserät.

Erityiserät sisältävät liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet kulut, merkittävät omaisuuserien arvonalentumistappiot ja merkittävät osakkeiden, kiinteistöjen ja liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot tai -tappiot, yrityshankintojen ehdollisten kauppahintaerien muutokset sekä muut olennaiset erät, jotka eivät ole osa konsernin tavanomaista liiketoimintaa.       
      
Bruttoinvestoinnit sisältää aineettomien, aineellisten ja rahoitusleasinghyödykkeiden lisäykset sekä yrityshankintojen hankintamenot.      
      
Likvidit varat koostuvat rahavaroista, rahamarkkinasijoituksista ja sijoituksista joukkovelkakirjalainoihin.      
      
Konserni oikaisee vertailukelpoisesta liikevaihdosta ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutuksen siten, että tilikauden aikana ostettujen tai myytyjen liiketoimintojen liikevaihtoa ei huomioida vertailukelpoista liikevaihtoa laskettaessa. Myytyjen liiketoimintojen liikevaihto jätetään huomioimatta myös vertailukauden osalta.