>

Tunnuslukujen laskentakaavat

Konserni raportoi vaihtoehtoisia tunnuslukuja IFRS-tunnuslukujen sekä konsernin tuloslaskelmassa, taseessa, rahavirtalaskelmassa ja liitetiedoissa esitettyjen taloudellisten lukujen lisäksi. Johto uskoo, että oikaistut tunnusluvut antavat tarkoituksenmukaista lisätietoa liiketoiminnan tuloksellisuudesta sekä johdolle että sijoittajille. Oikaistu käyttökate ja oikaistu liiketulos ovat myös keskeisiä tunnuslukuja konsernin sisäisessä raportoinnissa.

 

Käyttökate*

 

Liiketulos ilman poistoja ja arvonalentumisia.

 

Oikaistu käyttökate*

 

Käyttökate oikaistuna erityiserillä.

 

Oikaistu liiketulos*

 

Liiketulos oikaistuna erityiserillä.

 

Erityiserät*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olennaiset tuotto- ja kuluerät, jotka eivät ole osa konsernin tavanomaista liiketoimintaa, on määritelty erityiseriksi. Erityiseriin sisältyvät liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet kulut, merkittävät omaisuuserien arvonalentumistappiot, liikearvon arvonalentumiset ja merkittävät osakkeiden, kiinteistöjen ja liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot tai -tappiot ja yrityshankintoihin liittyvät kulut ja tuotot, kuten ehdollisten kauppahintaerien muutokset.

 

Omavaraisuusaste, %

100 x

Oma pääoma yhteensä

 

Taseen loppusumma - saadut ennakot

 

Sidotun pääoman tuotto, %

100 x

Liiketulos (12 kk liukuva)

 

Sidottu pääoma (edell. 12 kk alkusaldon ja loppusaldon keskiarvo)

 

Sidottu pääoma

 

 

 

 

Pitkäaikaiset varat lukuunottamatta laskennallisia verosaamisia sekä vaihto-omaisuus ja myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset. Taseen varoista vähennetään muut pitkäaikaiset velat, saadut ennakot, varaukset, eläkevelvoitteet, ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat.

 

Nettovelka

 

Korolliset lainat - likvidit varat - saamistodistukset.

 

Nettovelka / oikaistu käyttökate

 

nettovelka

 

oikaistu käyttökate (12 kk liukuva)

 

Korolliset lainat

 

 

Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset korolliset lainat ja vuokrasopimusvelat.

 

Likvidit varat

 

 

Rahavarat, rahamarkkinasijoitukset ja sijoitukset joukkovelkakirjalainoihin.

 

Henkilöstö keskimäärin, FTE*

 

Kokoaikaiseksi muutettu henkilöstömäärä keskimäärin.

 

Operatiivinen vapaa kassavirta**

 

 

 

 

Rahavirtalaskelman mukainen liiketoiminnan rahavirta vähennettynä rahavirtalaskelman mukaisilla investoinneilla aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä vähennettynä vuokrasopimusvelkojen maksuilla.

 
* Jatkuvat toiminnot