>

Palkitseminen

Postin palkitsemisperiaatteiden tavoitteena on tukea konsernin strategisten tavoitteiden toteutumista ja palkita konsernin strategian, kulttuurin ja arvojen mukaisista tuloksista ja erinomaisesta suorituksesta. Palkitsemisen kokonaisuuden tarkoituksena on houkutella ja pitää parhaat tiimit ja osaajat sekä motivoida heidät toteuttamaan Posti-konsernin tavoittelema kehitys ja tulokset. Palkitsemisperiaatteidemme avulla pyritään varmistamaan, että palkitsemiskäytännöt tukevat yhtiön strategisia tavoitteita sekä tavoiteltua yrityskulttuuria ja ovat linjassa niiden kanssa.

Posti tukee läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta kaikissa palkisemisohjelmissaan. Postin strategian menestyksen kannalta on tärkeää säilyttää tasapaino palkitsemisen kokonaiskustannusten ja markkinoilla kilpailukykyisenä olemisen välillä. Koko henkilöstön palkitsemista on suunnattu oikea-aikaiseen palkitsemiseen hyvistä suorituksista ja tilannekohtaista palkitsemista on erityisesti kohdennettu tuotannollisen työn huomioimiseen sekä yksilö- että tiimitasolla.

Posti noudattaa valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemista ja eläke-etuuksia koskevia ohjeita.

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Hallituksen henkilöstövaliokunta suunnittelee toimitusjohtajan ja Postin johtoryhmän jäsenten palkitsemisen sekä määrittää periaatteet koko Postin henkilöstön palkitsemiselle. Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus samoin kuin muiden hallituksen nimittämien johtajien palkitsemisesta. Postin johtoryhmän palkitsemisen voi hyväksyä henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja hallituksen valtuutuksella. Hallituksen ja hallintoneuvoston palkitsemisesta päättää varsinainen yhtiökokous.

 
Hallituksen, toimitusjohtajan ja johdon palkitseminen

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkio ja kokouspalkkiot seuraavasti: kuukausipalkkiona hallituksen puheenjohtajalle 3 650 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja sellaiselle hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 2 350 euroa ja hallituksen jäsenille 2 100 euroa, poikkeuksena henkilöstön edustaja, jolle ei makseta kuukausipalkkiota.

Kokouspalkkiona kaikille (myös henkilöstön edustajalle) maksetaan 600 euroa/ kotimaassa paikan päällä osallistuttu kokous tai etä-, puhelin-, sähköposti- tms. kokous. Kokousmaksu maksetaan tuplana (1 200 euroa), jos kokoukseen osallistuu paikan päällä muualla kuin kotimaassa.  

Toimitusjohtajan palkitseminen ja sopimusjärjestelyt

Toimitusjohtajan nimittää ja tarvittaessa erottaa hallitus, joka päättää myös toimisuhteen ehdot, mukaan lukien toimitusjohtajan palkitsemisen.

Postin Group Oyj:n hallitus on nimittänyt DI Turkka Kuusiston, Posti Group Oyj:n toimitusjohtajaksi 6.2.2020 alkaen.

Toimitusjohtajan kiinteä palkka on 40 500 euroa kuukaudessa, joka sisältää konsernin käytännön mukaiset luontoisedut (kuten auto-, ateria- ja matkapuhelinetu). Lisäksi hän on oikeutettu sairaskulu-, riski- ja henkivakuutukseen.

Toimitusjohtaja kuuluu lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin, joiden yksityiskohdat on selostettu Postin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevissa selvityksissä. Toimitusjohtajan palkitseminen noudattaa kulloinkin voimassa olevia valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemista koskevia ohjeita. Ohjeissa todetaan, että tavoitteiden mukainen muuttuvan palkitsemisen yhteenlaskettu kokonaismäärä on vuosittain enintään 50 prosenttia palkkionsaajan kiinteästä vuosipalkasta. Jos yhtiön ja palkkionsaajan suoritus on poikkeuksellisen hyvä, voi maksettavien palkkioiden yhteenlaskettu enimmäismäärä olla vuosittain enintään 120 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta.

Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkettä. Hänen eläkeikänsä ja eläkkeensä määräytyvät TyEL:n mukaisesti. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemmin puolin kuusi kuukautta. Irtisanomisajan lisäksi maksettava irtisanomiskorvaus vastaa kuuden kuukauden palkkaa, mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan ilman syytä.

Johtoryhmän palkitseminen ja sopimusjärjestelyt

Posti Groupin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa liiketoiminnan ohjauksessa ja kehittämisessä sekä koordinoi konsernin johtamista. Lisäksi se käsittelee ja valmistelee hallitukseen tulevia asioita. Tärkeimmät johtoryhmässä käsiteltävät asiat ovat konsernin strategia ja vuosisuunnittelu, talouden ja myynnin suunnittelu ja seuranta, yritysostot ja muut liiketoimintaan liittyvät investoinnit. Johtoryhmä ei ole päätöksentekoelin, vaan sen käsittelemät ja suosittelemat asiat käsitellään Posti Group Oyj:n hallituksessa tai toteutetaan toimitusjohtajan valtuuksin.

Johtoryhmä kuuluu lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin, joiden yksityiskohdat on selostettu Postin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevissa selvityksissä. Johtoryhmän palkitseminen noudattaa kulloinkin voimassa olevia valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemista koskevia ohjeita. Ohjeissa todetaan, että tavoitteiden mukainen muuttuvan palkitsemisen yhteenlaskettu kokonaismäärä on vuosittain enintään 50 prosenttia palkkionsaajan kiinteästä vuosipalkasta. Jos yhtiön ja palkkionsaajan suoritus on poikkeuksellisen hyvä, voi maksettavien palkkioiden yhteenlaskettu enimmäismäärä olla vuosittain enintään 120 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta.

Johtoryhmän jäsenillä ei ole lisäeläkettä. Heidän eläkeikänsä ja eläkkeensä määräytyvät TyEL:n mukaisesti. Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on työnantajan irtisanoessa sopimuksen 6 kuukautta ja työntekijän irtisanoessa 3 tai 6 kuukautta. Irtisanomisajan lisäksi maksettava irtisanomiskorvaus vastaa kuuden kuukauden palkkaa, mikäli yhtiö irtisanoo johtoryhmän jäsenen ilman syytä.

Alla olevassa taulukossa on esitetty muulle johtoryhmälle vuonna 2022 maksetut palkat ja palkkiot (EUR). 31.12.2022 johtoryhmässä oli toimitusjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä. Vuoden 2022 aikana johtoryhmän kokoonpano pysyi koko vuoden samana.   

 

Kannustinjärjestelmät

Lyhyen aikavälin bonus

Lyhyen aikavälin bonusjärjestelmä (STI) on rahapohjainen kannustinjärjestelmä, jolla palkitaan Postin strategisten päätavoitteiden ja lyhyen aikavälin liiketoimintasuunnitelman saavuttamisesta. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten bonustavoitteet perustuvat konsernin taloudellisille ja strategisille tavoitteille (sisältäen soveltuvin osin liiketoimintakohtaisia tavoitteita). Ohjelman enimmäispalkkiomahdollisuus on 60 % vuosipalkasta. Palkkionmaksu edellyttää maksuhetkellä voimassa olevaa työsuhdetta.

Toimitusjohtajan vuoden 2023 suoritukseen perustuva lyhyen aikavälin bonus perustuu konsernin oikaistuun käyttökatteeseen (Group Adjusted EBITDA), konsernin liikevaihtoon (Group Net sales), konsernin tapaturmataajuuteen (Group LTA0) sekä konsernin asiakaskokemuksen parantamiseen (Group Brand Strenght). Muun johtoryhmän bonukset perustuvat oikaistuun käyttökatteeseen (Group/Business Group Adjusted EBITDA), liikevaihtoon (Group/Business Group Net sales), työturvallisuuden parantamiseen (Group LTA0) sekä asiakaskokemuksen parantamiseen (Group Brand Strenght). Mahdollinen lyhyen aikavälin bonus palkkio maksetaan maaliskuussa 2024

Pitkän aikavälin kannustinohjelmat

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä (LTI) tukee pitkän aikavälin suoriutumista ja yhdistää johdon ja osakkeenomistajan intressit. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä on rahapohjainen kannustin, jonka tarkoitus on motivoida ja palkita avainhenkilöitä, joiden suoritus on yhtiölle äärimmäisen tärkeää. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä perustuu konsernin suoritukseen, jota mitataan kolmen tilikauden ajan.

Toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle maksettavien pitkän aikavälin kannustinohjelmien enimmäispalkkion määrä on 60 % vuosipalkasta.

Kannustinohjelman palkkionmaksu edellyttää maksuhetkellä voimassa olevaa työsuhdetta.

Katso myös

Palkitsemispolitiikka (englanninkielinen)

Palkitsemisraportti 2022