>

Palkitseminen

Postin palkitsemisperiaatteiden tavoitteena on tukea konsernin strategisten tavoitteiden toteutumista ja palkita konsernin strategian, kulttuurin ja arvojen mukaisista tuloksista ja menestyksellisestä suorituksesta. Palkitsemisperiaatteiden tarkoituksena on houkutella ja pitää parhaat tiimit ja osaajat sekä motivoida heidät toteuttamaan Posti-konsernin tavoittelema kehitys ja tulokset. Palkitsemisperiaatteidemme tehtävänä on varmistaa, että palkitsemiskäytännöt tukevat yhtiön strategisia tavoitteita sekä tavoiteltua yrityskulttuuria ja ovat linjassa niiden kanssa.

Kaikki Postin palkitsemisjärjestelmät perustuvat läpinäkyvyydelle, oikeudenmukaisuudelle ja monimuotoisuudelle. Postin strategian menestyksen kannalta on tärkeää säilyttää tasapaino palkitsemisen kokonaiskustannusten ja markkinoilla kilpailukykyisenä olemisen välillä. Koko henkilöstön palkitsemista on suunnattu oikea-aikaiseen palkitsemiseen hyvistä suorituksista ja tilannekohtaista palkitsemista on erityisesti kohdennettu tuotannollisen työn huomioimiseen sekä yksilö- että tiimitasolla.

Posti noudattaa valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemista ja eläke-etuuksia koskevia ohjeita.

 

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Hallituksen henkilöstövaliokunta suunnittelee toimitusjohtajan ja Postin johtoryhmän jäsenten palkitsemisen sekä määrittää periaatteet koko Postin henkilöstön palkitsemiselle. Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus samoin kuin muiden hallituksen nimittämien johtajien palkitsemisesta. Postin johtoryhmän palkitsemisen voi hyväksyä henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja hallituksen valtuutuksella. Hallituksen ja hallintoneuvoston palkitsemisesta päättää varsinainen yhtiökokous.

Varsinainen yhtiökokous

 

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen ja hallintoneuvoston palkitsemisesta.

Hallitus

 

 

 

 

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta samoin kuin muiden hallituksen nimittämien johtajien palkitsemisesta. Päättää lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä ja niiden palkitsemiskriteereistä sekä asettaa kriteereille tavoitearvot.

Henkilöstövaliokunta

 

 

 

Henkilöstövaliokunta valmistelee palkitsemista koskevat esitykset hallitukselle. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja voi hyväksyä hallituksen valtuutuksella Postin johtoryhmän palkitsemisen.

Hallituksen, toimitusjohtajan ja johdon palkitseminen

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkio ja kokouspalkkiot seuraavasti: kuukausipalkkiona hallituksen puheenjohtajalle 3 650 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 2 350 euroa ja hallituksen jäsenille 2 100 euroa. Kokouspalkkiona kaikille maksetaan 600 euroa/kokous, paitsi ulkomailla asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkiot maksetaan kaksinkertaisena. 16.11.2020 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin, että myös henkilöstön edustajalle maksetaan hallituksen jäsenyydestä kokouspalkkiona 600 euroa/kokous. 

 

Toimitusjohtajan palkitseminen ja sopimusjärjestelyt

Toimitusjohtajan nimittää ja tarvittaessa erottaa hallitus, joka päättää myös toimisuhteen ehdot, mukaan lukien toimitusjohtajan palkitsemisen.

Postin Group Oyj:n hallitus on nimittänyt DI Turkka Kuusiston, Posti Group Oyj:n toimitusjohtajaksi 6.2.2020 alkaen.

Toimitusjohtajan kiinteä palkka on 37 500 euroa kuukaudessa, joka sisältää konsernin käytännön mukaiset luontoisedut (kuten auto-, ateria- ja matkapuhelinetu). Lisäksi hän on oikeutettu sairaskulu-, riski- ja henkivakuutukseen. Osana korona-virustilannetta toimitusjohtaja luopui yhden kuukauden palkastaan vuoden 2020 aikana jatkaen työntekoa normaalisti.

Toimitusjohtaja kuuluu lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin, joiden yksityiskohdat on selostettu Postin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevissa selvityksissä. Toimitusjohtajan palkitseminen noudattaa kulloinkin voimassa olevia valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemista koskevia ohjeita. Ohjeissa todetaan, että tavoitteiden mukainen muuttuvan palkitsemisen yhteenlaskettu kokonaismäärä on vuosittain enintään 50 prosenttia palkkionsaajan kiinteästä vuosipalkasta. Jos yhtiön ja palkkionsaajan suoritus on poikkeuksellisen hyvä, voi maksettavien palkkioiden yhteenlaskettu enimmäismäärä olla vuosittain enintään 120 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta.

Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkettä. Hänen eläkeikänsä ja eläkkeensä määräytyvät TyEL:n mukaisesti. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemmin puolin kuusi kuukautta. Irtisanomisajan lisäksi maksettava irtisanomiskorvaus vastaa kuuden kuukauden palkkaa, mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan ilman syytä.

 

Johtoryhmän palkitseminen ja sopimusjärjestelyt

Postin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa liiketoiminnan operatiivisessa johtamisessa. Lisäksi se käsittelee ja valmistelee hallitukselle esitettäviä asioita. Keskeisimpiä johtoryhmässä käsiteltäviä asioita ovat konsernin strategia ja vuosisuunnittelu, talouden ja myynnin suunnittelu ja seuranta, yritysostot sekä muut liiketoimintaan liittyvät merkittävät investoinnit.

Johtoryhmä kuuluu lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin, joiden yksityiskohdat on selostettu Postin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevissa selvityksissä. Johtoryhmän palkitseminen noudattaa kulloinkin voimassa olevia valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemista koskevia ohjeita. Ohjeissa todetaan, että tavoitteiden mukainen muuttuvan palkitsemisen yhteenlaskettu kokonaismäärä on vuosittain enintään 50 prosenttia palkkionsaajan kiinteästä vuosipalkasta. Jos yhtiön ja palkkionsaajan suoritus on poikkeuksellisen hyvä, voi maksettavien palkkioiden yhteenlaskettu enimmäismäärä olla vuosittain enintään 120 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta.

Johtoryhmän jäsenillä ei ole lisäeläkettä. Heidän eläkeikänsä ja eläkkeensä määräytyvät TyEL:n mukaisesti. Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on työnantajan irtisanoessa sopimuksen 6 kuukautta ja työntekijän irtisanoessa 3 tai 6 kuukautta. Irtisanomisajan lisäksi maksettava irtisanomiskorvaus vastaa kuuden kuukauden palkkaa, mikäli yhtiö irtisanoo johtoryhmän jäsenen ilman syytä.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty muulle johtoryhmälle vuonna 2020 maksetut palkat ja palkkiot (EUR).

31.12.2020 johtoryhmässä oli toimitusjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä. Vuoden 2020 aikana johtoryhmään liittyi kolme uutta jäsentä.

Kokonaispalkka sisältäen luontaisedut ja lomarahan ja vakuutusturvaedut *

Lyhyen aikavälin bonus liittyen vuoden 2019 suoritukseen **

 

Pitkän aikavälin kannustimet liittyen vuoden 2017 suoritukseen (LTI9) ja siirtymävaiheen kannustinohjelmaan (2X)

Yhteensä

 

 

 

1 700 238

351 750

442 233

2 494 221

 

* Osana koronavirustilannetta johtoryhmä luopui yhden kuukauden palkastaan vuoden 2020 aikana jatkaen työntekoa normaalisti.

** Taulukko sisältää toimitusjohtaja Turkka Kuusistolle vuonna 2020 maksetun lyhyen aikavälin bonuksen kohdistuen 1.1. - 1.10.2019 eli aikaan muun johtoryhmän jäsenenä.

 

Kannustinjärjestelmät

Lyhyen aikavälin bonus

Lyhyen aikavälin bonusjärjestelmä (STI) on rahapohjainen kannustinjärjestelmä, jolla palkitaan Postin strategisten päätavoitteiden ja lyhyen aikavälin liiketoimintasuunnitelman saavuttamisesta. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten bonustavoitteet perustuvat konsernin taloudellisille tavoitteille (sisältäen soveltuvin osin liiketoimintakohtaisia tavoitteita) ja hallituksen määrittelemille yksilökohtaisille strategisille projekteille. Ohjelman enimmäispalkkiomahdollisuus on 60 prosenttia vuosipalkasta. Palkkionmaksu edellyttää maksuhetkellä voimassa olevaa työsuhdetta.

Toimitusjohtajan vuoden 2021 suoritukseen perustuvat lyhyen aikavälin bonukset perustuvat konsernin oikaistuun käyttökatteeseen (Group Adjusted EBITDA), konsernin liikevaihtoon (Group Net sales) ja työturvallisuuden parantamiseen (Group LTA1). Muun johtoryhmän bonukset perustuvat oikaistuun käyttökatteeseen (Group/Business Group Adjusted EBITDA), liikevaihtoon (Group/ Business Group Net sales) ja työturvallisuuden parantamiseen (Group LTA1).  Mahdollinen lyhyen aikavälin bonus palkkio maksetaan vuonna 2022.

 

Pitkän aikavälin kannustinohjelmat

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä (LTI) tukee pitkän aikavälin suoriutumista ja yhdistää johdon ja osakkeenomistajan intressit. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä on rahapohjainen kannustin, jonka tarkoitus on motivoida ja palkita avainhenkilöitä, joiden suoritus on yhtiölle äärimmäisen tärkeää. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä perustuu konsernin suoritukseen, jota mitataan kolmen tilikauden ajan.

Toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle maksettavien pitkän aikavälin kannustinohjelmien enimmäispalkkion määrä on 60 prosenttia vuosipalkasta.

Kannustinohjelman palkkionmaksu edellyttää maksuhetkellä voimassa olevaa työsuhdetta.

 

Ohjelma

Mittarit

Tulos

LTI 9 Maksukausi 2015-2017
Maksukausi 2018-2020

Kannattavuus ROCE%

Kasvu (Liikevaihto)

Tavoitteessa

LTI 10 ansaintajakso 2018-2020
Maksukausi 2021

Kannattavuus (EPS)
Kasvu (Paketti -liiketoiminnan liikevaihto)

 Yli tavoitteen

Siirtymävaiheen kannustinohjelma 2X ansaintajakso 1.7.-31.12.2018 ja 1.1.-30.6.2019
Maksukausi 2020-2022

Konsernin oikaistu liiketulos
Konsernin yhdistetty asiakastyytyväisyys

Yli tavoitteen

LTI 11 ansaintajakso 2019-2021
Maksukausi 2022

Kannattavuus (EPS)
Kasvu (Paketti ja verkkokauppa -liiketoiminnan liikevaihto)

 

LTI 12 ansaintajakso 2020-2022
Maksukausi 2023

Kannattavuus (EPS)
Hiilipäästöjen vähentäminen
Konsernin asiakastyytyväisyys

 

LTI 2021-2023

Kannattavuus (EPS)
Hiilipäästöjen vähentäminen
Konsernin asiakastyytyväisyys

 

Katso myös

Palkitsemispolitiikka (englanninkielinen)

Palkitsemisraportti 2020

 

 

 

Katso myös

Palkka- ja palkkioselvitykset