Postin päästöt

main_image

Olemme olemassa, jotta lähettäjälle ja vastaanottajalle merkitykselliset lähetykset kulkevat sinne mihin pitääkin, oli kyse sitten postikortista, verkkokaupan paketista, rekkakuormasta
tai tehtaan sisäisestä materiaalivirtojen hallinnasta. Postin ja alihankkijoiden autot ajavat pelkästään Suomessa vuodessa matkan, joka vastaa 5 000 kierrosta maapallon ympäri. Tämä ymmärrettävästi aiheuttaa päästöjä.

Kaikkiaan kasvihuonekaasupäästömme vuonna 2021 olivat noin 238 300 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2e). Luku sisältää liiketoimintamme päästöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Baltian maissa sekä Puolassa. Lisäksi Venäjän liiketoiminnan päästöt ennen liiketoiminnan myyntiä olivat tammi-marraskuulta 2021 noin 32 300 tonnia CO2e. Jatkossa tässä kappaleessa päästölukuja on käsitelty ilman Itella Venäjää.

Päästöt jaetaan oman toiminnan päästöiksi (scope 1 & 2) sekä arvoketjun päästöiksi (scope 3). Scope 1 -päästöt aiheutuvat suoraan omasta toiminnastamme – päästöt syntyvät omien ajoneuvojemme ja käyttämiemme kiinteistöjen polttoaineiden kulutuksesta. Scope 2 -päästöt aiheutuvat puolestaan käyttämämme sähkön ja kaukolämmön tuottamisesta. Scope 3 -päästöt ovat epäsuoria ja ne jakautuvat laskentastandardin mukaisesti 15 eri päästökategoriaan, joista raportoimme oman toimintamme kannalta olennaiset kategoriat.

Omista päästöistämme (scope 1 & 2) noin neljä viidesosa (80 %) syntyy kuljetuksista ja yksi viidesosa (20 %) kiinteistöistä. Kaikkiaan omien päästöjen osuus kokonaispäästöistämme on 20 prosenttia.

Vuonna 2021 omat päästömme olivat kuljetusten osalta 37 600 tonnia CO2e, noin 10 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kiinteistöjen osalta luku on 9 500 tonnia CO2e, josta 26 prosenttia aiheutui kiinteistöjen polttoaineiden kulutuksesta (lämmityspolttoaineet, varavoima sekä trukkien polttoainekulutus), 13 prosenttia sähköstä ja 62 prosenttia kaukolämmöstä. Kiinteistöjen päästö laski reilut 9 prosenttia verrattuna edellisvuoteen, vaikka päättynyt vuosi oli selvästi edellistä kylmempi.

Arvoketjun päästöt (scope 3) ovat 80 prosenttia kokonaispäästöistämme. Arvoketjun päästöistä puolet (50 %) syntyi alihankkijoiden käyttämien polttoaineiden elinkaaren aikaisista päästöistä. Luku sisältää sekä ajamisen aikaisen päästön että käytetyn polttoaineen tuottamisen päästöt. Noin kolmannes (35 %) aiheutui ostamiemme tuotteiden ja muiden palveluiden tuottamisesta sekä pääomainvestoinneistamme. Kuusi prosenttia syntyi oman kuljetuskalustomme sekä kiinteistöissämme käyttämämme energian tuotantoon käytetyistä polttoaineista muussa kuin niiden käyttövaiheessa – siis esimerkiksi polttoaineiden valmistamisessa. Yhteensä noin yhdeksän prosenttia syntyi töihin matkustamisesta ja liikematkoista.

Päästölaskenta erityisesti arvoketjun päästöjen (scope 3) osalta on arvio ja teemme töitä laskennan tarkentamiseksi vuosi vuodelta. Hankintojen päästö on arvioitu kustannusperusteisesti ja työmatkat henkilöstömäärän ja suomalaisen keskimääräisen työmatkan perusteella. Muiden päästölähteiden osalta on jo tarkempaa lähtödataa saatavissa.

Päästöt Suomessa on kompensoitu osallistumalla sertifioituihin ilmastohankkeisiin. Vuoden 2021 päästömme on kompensoitu, mutta Posti on päättänyt olla jatkamatta kompensointia vuodesta 2022 eteenpäin. Posti keskittyy ilmastotieteen mukaisten tavoitteidensa mukaisesti omien ja arvoketjunsa päästöjen vähentämiseen. Kompensaatiota ei voida käyttää keinona näiden tavoitteiden saavuttamiseen – tavoitteenamme on aidosti fossiilivapaat kuljetuspalvelut vuonna 2030.

Koska kuljetus aiheuttaa suurimman osan päästöistämme ja on keskeinen osa toimintaamme, on luonnollista, että myös päästöjen vähentämisessä huomio keskittyy niihin. Vuoden aikana Postin omalla autokalustolla ajettiin kaikkineen noin 96 miljoonaa kilometriä ja sopimusliikennöitsijöiden kalustolla arviolta noin 130 miljoonaa kilometriä.

Kuljetuksessa kaksi keskeistä päästöihin vaikuttavaa tekijää ovat ajoneuvot ja niiden käyttövoima. Molemmissa on tehty merkittäviä investointeja vuoden 2021 aikana. Sopimusliikennöitsijöihin pyritään vaikuttamaan yhteistyön kautta. Käyttötarkoitukseen soveltuvien ajoneuvojen hankintaa rajoittaa ajoneuvojen yleinen saatavuus, hinta sekä käyttöominaisuuksien vajavaisuus vaadittavien tehtävien suorittamisessa.

Käyttämällä fossiilisen sijaan uusiutuvaa polttoainetta niissä ajoneuvoissa, joissa se on mahdollista, voidaan päästöjä vähentää nopeasti. Uusiutuva diesel tai biokaasu vähentää polttoaineen kulutuksen elinkaaren aikaista päästöä jopa 90 prosenttia. Verkkokauppatoimituksissa käyttämissämme omissa pakettiautoissa käytämme uusiutuvaa dieseliä niiltä osin, kuin ajoneuvot eivät vielä ole sähköllä toimivia. Myös pääkaupunkiseudun raskaassa kotijakelussa siirryimme vuoden 2021 lopussa uusiutuvan dieselin käyttöön. Yhteensä uusiutuva diesel on käyttövoimana yli 300 ajoneuvossamme. Oma kalustomme kattaa pakettijakelusta noin 40 prosenttia. Myös pieni osa kumppaniemme autoista käyttää uusiutuvaa dieseliä.

Hankimme vuoden 2021 aikana viisi uutta kaasu- ajoneuvoa: kolme nesteytettyä biokaasua (LBG) käyttävää rekkaa ja kaksi paineistettua biokaasua (CBG) käyttövää kuorma-autoa. Lisäksi kuusi maakaasua käyttävää rekkaa vaihdettiin käyttämään LBG:tä vuoden 2022 alussa. LBG-rekkojen laivueemme on tällä hetkellä Suomen suurin – yhteensä 19 ajoneuvoa – ja sitä on tarkoitus jatkuvasti kasvattaa. Vaikka infrastruktuuri ei vielä ole valmis, on suunta kuitenkin oikea. Uusia kaasutankkausasemia avataan päätieverkoston läheisyyteen lisää myös tänä vuonna. Kun asemaverkkoa on käytettävissä laajasti, edesauttaa se yleisestikin kaasukäyttöisten kuorma-autojen lisäämistä raskaaseen liikenteeseen.

Sähköä olemme käyttäneet laajasti pitkään – postinjakelussa yli 40 prosenttia kaikista koti- talouksista saavutetaan sähköllä: sähköpyörillä, sähköskoottereilla, sähköisillä jakelukärryillä sekä tietenkin sähköautoilla. Vuoden 2021 lopussa meillä oli käytössä satakunta sähköpakettiautoa ja ensimmäinen sähkökuormurimme aloitti ajot pääkaupunkiseudulla marraskuussa 2021. Toistaiseksi pullonkaulana on kuitenkin ollut saatavuus ja kokonaiskustannukset, kun mukaan lasketaan esimerkiksi latausinfran rakentaminen.

Kaikkiaan uusiutuvien polttoaineiden ja sähköajon osuus oman kuljetuskalustomme kokonaiskilometreistä oli viime vuonna noin 13 prosenttia.

Vähiten päästöjä synnyttää silti ajamaton kilometri. Siksi kehitämme jatkuvasti sekä reittioptimointia tavoitteellisella reittisuunnittelulla, ajotapaa että täyttöasteita ja pakkaamista – epätehokkaasti pakattu auto ja ilman kuljettaminen joko pakettien välissä tai kuljetuspakkausten sisällä synnyttää turhaa ajoa.

Käyttämämme kiinteistöt varastoista jakelukeskuksiin ja palvelupisteisiin – kaikkiaan yli 500 toimipaikkaa – kuluttivat viime vuoden aikana kaikissa toimintamaissamme sähköä noin 79 gigawattitunnin ja kaukolämpöä noin 62 gigawattitunnin edestä. Seuraamme energiatehokkuutta jatkuvasti niissä kiinteistöissä, jotka ovat omien energiasopimuksiemme piirissä. Useat pienet toimipaikkamme ovat vuokrattuja ja niissä energia sisältyy vuokrasopimukseen. Näiden osalta arvioimme kulutukset mukaan raportointiimme.

Kaikki Suomessa kuluttamamme sähkö on uusiutuvaa – ostamme alkuperätakuut myös niille kiinteistöille, joissa sähkö kuuluu vuokraan. Aditro Logisticsin Ruotsin ja Norjan toimitiloissa sähkö on myös uusiutuvaa lukuun ottamatta niitä toimistoja, joissa sähkö kuuluu vuokraan. Tuotamme jonkin verran sähköä aurinkovoimalla myös itse ja oman tuotannon laajentamista selvitetään. Siirryimme vihreään kaukolämpöön osassa Suomen kiinteistöjämme 2021 aikana (yhteensä 14,4 GWh) ja Aditro Logisticsin Ruotsin varastoissa siirryimme vastaavasti vihreään kaukolämpöön huhtikuussa 2021 (yhteensä 1,6 GWh). Jatkamme työtä uusiutuvan energian osuuden kasvattamiseksi sekä oman fossiilittoman lämmöntuotannon lisäämiseksi.

 

Kuinka kuljemme kohti nollapäästöjä


Tavoite omien päästöjemme sekä alihankittujen tiekuljetusten päästöjen nollaamisesta vuoteen 2030 mennessä on kunnianhimoinen, mutta uskomme, että tavoite on saavutettavissa. Koska, kuten edellisessä luvussa kuvataan, suurin osa päästöistä syntyy kuljettamisesta, myös keinovalikossa näiden päästöjen pienentämisellä on iso rooli.

Kalustomuutokset ja muutokset käyttövoimassa tuovat suurimman vivun. Jos kaikki rekka-autot siirtyisivät käyttämään nesteytettyä biokaasua (LBG) ja kaikki pakettiautot vaihdettaisiin sähköisiksi, katoaisi omista päästöistämme 80 prosenttia. Käytännössä näin suurta muutosta ei voi tehdä nopeasti – esimerkiksi kaluston saatavuuden ja tankkausinfran vuoksi. Alihankkijoiden päästöjen vähentämiseen pyritään tuen ja yhteistyön avulla.