Postin päästöt

main_image

Logistiikkayrityksenä tehtävämme on kuljettaa asioita. Siksi toimintamme myös tuottaa runsaasti päästöjä. Näistä päästöistä pyrimme eroon.

Olemme olemassa, jotta vastaanottajalle merkitykselliset asiat kulkevat sinne missä niitä tarvitaan, oli kyse sitten verkkokaupan paketista tai yrityksen sisällä kulkevista massiivisista koneista. Tämä kaikki tuottaa suuren määrän päästöjä. Kuljemme pelkästään Suomessa jokaisena jakelupäivänä matkan, joka vastaisi kuutta kertaa maapallon ympäri.

Kaikkiaan päästömme vuonna 2020 olivat noin 293 000 tonnia hiilidioksidiekvivalentiksi (CO2e) muutettuna. GHG-protokollan eli kasvihuonekaasuprotokollan mukaisesti jaamme ne kolmeen laajuusalaan eli scopeen.

Scope 1 -päästöt ovat sellaisia, joihin voimme suoraan omalla toiminnallamme vaikuttaa – esimerkiksi omien ajoneuvojen päästöt. Scope 2 -päästöt ovat oman toiminnan epäsuoria päästöjä ja niihin kuuluvat esimerkiksi muualla tapahtuva sähkön ja lämmön tuotanto. Scope 3 -päästöt ovat epäsuoria ja ne jakautuvat 15 eri kategoriaan. Teimme viime vuoden aikana olennaisuusarvioinnin, jonka perusteella valitsimme olennaiset scope 3 -kategoriat raportoitavaksi.

Omat päästöt – joita siis koskee asettamamme nollapäästötavoite vuoteen 2030 mennessä – jakautuvat kuljettamisen ja toimitilojen kesken siten, että ensin mainittu vie kaksi kolmasosaa potista. Kaikkiaan omien päästöjen osuus kaikista päästöistä on 24 prosenttia.

Vuonna 2020 omat päästömme olivat ajoneuvojen osalta 48 173 hiilidioksidiekvivalenttitonnia, noin 13 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kiinteistöjen osalta luku on 23 594, sähkön 7 612 ja lämmityksen 15 982. Kaikkiaan omat päästömme (scope 1 & 2) olivat vuonna 2020 71 767 tonnia, mikä tarkoittaa noin 14 prosenttia pienempiä päästöjä kuin edellisvuonna (83 600 tonnia). Laskemme päästölukuihin mukaan kaikki toimintamaamme.

Loput 76 prosenttia kaikista päästöistä syntyy osana arvoketjua. Tästä noin puolet on alihankkijoiden toimesta tehtävää kuljettamisen ja jakelun päästöä. Yli kolmannes (37 %) syntyy tuotteiden ja palvelujen hankinnasta, ICT-palveluista ja laitteista sekä muista työvoimaan liittyvistä palveluista. Kahdeksan prosenttia syntyy polttoaineista muussa kuin käyttövaiheessa – siis esimerkiksi niiden valmistamisessa – ja kahdeksan prosenttia työ- ja liikematkoista.

Esimerkiksi hankintojen sekä työmatkojen päästöt on arvioitu laskennallisesti käyttämällä vakiintuneita kertoimia. Esimerkiksi se, millä tavoin korona-aikana lisääntynyt etätyön määrä on vaikuttanut työmatkapäästöihin, ei näissä luvuissa näy. Postin noin 21 000 työntekijästä puolisentoista tuhatta on tehnyt pääosan vuodesta 2020 etätyötä.

Koska kuljettaminen ja kiinteistöt aiheuttavat ylivoimaisen enemmistön päästöistä, on luonnollista, että myös päästöjen vähentämisessä huomio keskittyy niihin. Vuoden aikana Postin omalla kalustolla ajettiin kaikkinensa noin 102 miljoonaa kilometriä ja alihankkijoiden toimesta noin 119 miljoonaa kilometriä.

Kuljettamisessa kaksi keskeistä päästöihin vaikuttavaa tekijää ovat ajoneuvot ja niiden käyttövoima. Molemmissa on tehty merkittäviä investointeja vuoden 2020 aikana. Alihankkijoihin pyritään vaikuttamaan yhteistyön kautta. Yksi keskeinen haaste on pienten kuljetusyritysten investointikyvykkyyden rajallisuus: uuden, vähäpäästöisemmän kaluston hankkiminen ei välttämättä onnistu pienimmiltä yrityksiltä ilman tukia tai muunlaista apua.

Käyttämällä fossiilisen sijaan uusiutuvaa käyttövoimaa niissä ajoneuvoissa, joissa se on mahdollista, voidaan päästöjä vähentää nopeasti. Juuri näin tapahtui, kun vaihdoimme verkkokauppatoimituksissa käyttämiimme pakettiautoihin uusiutuvan dieselin. Tämä pienensi nii- den käytönaikaista hiilijalanjälkeä jopa 90 % ja jätämme tuottamatta noin 3,8 miljoonan hiilidioksidikilon päästöt joka vuosi. Se vastaa lähes 1 300 henkilöauton poistamista liikenteestä. Oma kalustomme kattaa pakettijakelusta noin 40 prosenttia.

Diesel-pakettiautoissa voidaan käyttää uusiutuvaa dieseliä sellaisenaan, mutta esimerkiksi raskaassa liikenteessä investointi uuteen kalustoon on parempi ratkaisu. Syksyllä hankimme ensimmäiset 10 nesteytetyllä biokaasulla kulkevaa LBG-rekka-autoa (Liquefied Biogas). Kymmenen rekan LBG-kalusto vähentää hiilidioksidipäästöjä 1 620 tonnia vuodessa, mikä tarkoittaa lähes 8,6 miljoonan kilometrin ajoa henkilöautolla. Matka vastaa 215 kierrosta maapallon ympäri. LBG-rekkoja on tarkoitus hankkia lisää tulevina vuosina. Omat rajoituksensa käytölle tuo kuitenkin se, ettei tankkaus- verkosto ole vielä maanlaajuinen.

Kaikkiaan uusiutuvien polttoaineiden osuus on noussut viime vuoden aikana lähes nollasta melkein 10 prosenttiin, ja osuuden odotetaan nousevan, sillä monet viimevuotisista päätöksistä ehtivät vaikuttaa vasta vuoden loppupuoliskolla.

Sähköä olemme käyttäneet laajasti pitkään; postinjakelussa jo 39 prosenttia kaikista kotitalouksista saavutetaan sähköllä: sähköpyörillä, sähköskoottereilla, sähköisillä jakelukärryillä sekä tietenkin sähköautoilla. Sähköskoottereilla ajettiin vuoden 2020 aikana lähes 850 000 kilometriä.

Pakettijakeluun hankittiin kaksi uutta isoa eCrafter-sähköpakettiautoa ja kah- deksan pienempää Jumpy-pakettiautoa loppuvuodesta 2020, ja niiden hankintaa on tarkoitus lisätä merkittävästi. Toistaiseksi pullonkaulana on kuitenkin ollut saatavuus ja kokonaiskustannukset, kun mukaan lasketaan esimerkiksi latausinfran rakentaminen.

Vähiten päästöjä synnyttää silti ajamaton kilometri. Siksi kehitämme jatkuvasti sekä reittioptimointia, ajotapaa että pakkaamista – myös ilman kuljettaminen synnyttää turhia päästöjä.

Kiinteistömme varastoista jakelukeskuksiin ja palvelupisteisiin – kaikkiaan 480 yksikköä – kuluttivat viime vuoden aikana kaikissa toimintamaissa sähköä 94,5 gigawattitunnin ja lämpöä 59 gigawat- titunnin edestä. Vuonna 2020 Suomen kiinteistöjemme energiankulutus oli vähentynyt sähkön osalta 25 prosenttia ja lämmön osalta 33 prosenttia verrattuna vuoteen 2010.

Kaikki Suomessa kuluttamamme sähkö on uusiutuvaa ja myös Ruotsissa Aditro Logisticsin toimitiloissa siirryimme marraskuusta 2020 lähtien käyttämään uusiutuvaa sähköä. Tuotamme sitä aurinkovoimalla jonkin verran myös itse, mutta laajemmasta oman sähkön- tai lämmöntuotannon käyttämisestä teem- me selvitystä. Osa kiinteistöistä on sellaisia, joissa toimimme vuokralaisina emmekä voi suoraan vaikuttaa tilojen energiankäyttöön.

Kohti nollaa

Päästögraafi suomi.png

Tavoite omien päästöjen nollaamisesta 2011-2020 vuoteen 2030 mennessä on kunnianhimoinen, mutta uskomme, että tavoite on saavutettavissa. Koska, kuten edellisessä luvussa kuvataan, suurin osa päästöistä syntyy kuljettamisesta, myös keinovalikossa näiden päästöjen pienentämisellä on iso rooli.

Kalustomuutokset ja muutokset käyttövoimassa tuovat suurimman vivun. Jos kaikki ≥26 tn rekka-autot siirtyisivät käyttämään nesteytettyä biokaasua (LBG) ja kaikki ≤3,5 tn pakettiautot vaihdettaisiin sähköisiksi, katoaisi omista päästöistämme puolet. Käytännössä näin suurta muutosta ei voida tehdä nopeasti – esimerkiksi kaluston saatavuuden ja tankkausinfran vuoksi.

Alihankkijoiden päästöjen vähentämiseen pyritään epäsuorin keinoin tuen ja yhteistyön avulla. Lisäksi, vaikka kaikki käyttämämme sähköenergia onkin jo uusiutuvaa, selvitämme oman sähkön- ja lämmöntuotannon tai hankkimisen mahdollisuuksia.