Postin päästöt

main_image

Postin vaikutus ilmastonmuutokseen

Kaikkiaan kasvihuonekaasupäästömme vuonna 2022 olivat noin 268 540 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2e). Luku sisältää liiketoimintamme absoluuttiset päästöt kaikissa toimintamaissamme sisältäen vuoden 2022 yritysostot.

Päästöt jaetaan oman toiminnan päästöiksi (scope 1 & 2) sekä arvoketjun päästöiksi (scope 3). Scope 1 -päästöt aiheutuvat suoraan omasta toiminnastamme – päästöt syntyvät omien ajoneuvojemme ja käyttämiemme kiinteistöjen polttoaineiden kulutuksesta sekä kylmäainevuodoista. Scope 2 -päästöt aiheutuvat puolestaan käyttämämme sähkön ja kaukolämmön tuottamisesta. Scope 3 -päästöt jakautuvat laskentastandardin mukaisesti 15 päästökategoriaan, joista raportoimme oman toimintamme kannalta olennaiset.

Omien päästöjen (scope 1 & 2) osuus kokonaispäästöistämme oli vajaa 16 prosenttia vuonna 2022. Näistä 83 prosenttia syntyi kuljetuksista ja 17 prosenttia kiinteistöistä. Omien ajoneuvojen päästö oli 35 470 tonnia CO2e, vajaa 6 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kiinteistöjen osalta päästö oli 7 030 tonnia CO2e. Kiinteistöjen päästö laski lähes 29 prosenttia edellisvuodesta.

Arvoketjun päästöt (scope 3) olivat arviolta 84 prosenttia kokonaispäästöistämme, yhteensä noin 226 040 tonnia CO2e. Arvoketjun päästö on kasvanut vajaan 2 prosenttia edellisvuodesta. Arvoketjun päästöistä eniten (43 %) syntyi kumppaneidemme käyttämien polttoaineiden päästöistä ja muista ostetuista kuljetuksista. Päästöjä syntyi myös muista ostetuista tuotteista ja palveluista (35 %), käyttöpääomainvestoinneista (9 %), henkilöstön töihin matkustamisesta (7 %), kuluttamiemme polttoaineiden tuotannosta ja sähkön ja lämmön siirtohäviöistä (5 %) sekä liikematkustuksesta (alle 1 %).

Kuljetusten päästövähennykset

Posti on olemassa, jotta lähettäjälle ja vastaanottajalle merkitykselliset lähetykset kulkevat minne pitääkin, oli kyse sitten postikortista, verkkokaupan paketista, rekkakuormasta tai tuotantolaitoksen sisäisestä materiaalivirtojen hallinnasta. Vuoden aikana omilla autoillamme ajettiin lähes 96 miljoonaa kilometriä ja sopimusliikennöitsijöiden sekä muiden kumppaneiden kalustolla arviolta yli 130 miljoonaa kilometriä. Tämä vastaa yhteensä 5600 kierrosta maapallon ympäri.

Panostuksemme kuljetuksen sähköistymiseen kasvaa jatkuvasti. Vuoden 2022 aikana otimme käyttöön yli sata uutta sähköpakettiautoa Suomessa. Ensimmäiset kymmenkunta kumppaneidemme sähköautoa liittyi verkostoomme Suomessa loppuvuodesta 2022. Myös Virossa ja Latviassa otettiin käyttöön ensimmäiset sähköautot. Postin kuljetuksia ajoi vuoden 2022 lopussa päivittäin jo yli 200 sähköautoa, joista yksi on kuorma-auto. Erilaisia muita sähköistettyjä kuljetusvälineitä meillä on yli 2000, esimerkiksi sähkörahtiskoottereita, -pyöriä ja -jakelukärryjä. Tavoitammekin postin perusjakelussa lähes puolet kotitalouksista sähköllä ja pääkaupunkiseudulla yli 90 prosenttia. Kaikki omiin ja kumppaneidemme sähköajoneuvoihin ladattu sähkö Suomessa on alkuperätakuilla varmistettua fossiilitonta energiaa.

Kaikki kaasuajoneuvomme siirtyivät vuoden 2022 alusta täysin biokaasun käyttöön. Uusia nestemäisellä biokaasulla (LBG) kulkevia rekkoja otimme käyttöön yhdeksän (kokonaismäärä vuoden lopussa 28) ja paineistetulla biokaasulla (CBG) kulkevia kuorma-autoja kaksi. Biokaasulaivuetta on tarkoitus jatkuvasti kasvattaa sitä mukaa, kun kaasunjakeluinfrastruktuuri kehittyy. Uusia kaasutankkausasemia avataan päätieverkoston läheisyyteen lisää myös tänä vuonna. Kun asemaverkkoa on käytettävissä laajasti, edesauttaa se yleisestikin kaasukäyttöisten kuorma-autojen lisäämistä raskaaseen liikenteeseen.

Korvasimme myös vanhimpia dieselajoneuvojamme uudemmilla ja polttoainetehokkaammilla ajoneuvoilla vuoden 2022 aikana, koska puhtaiden ajoneuvojen saatavuudessa ja käyttöominaisuuksissa on vielä rajoitteita. Vuoden 2022 aikana ajoneuvojen toimitusaikataulut viivästyivät globaalin komponenttipulan vuoksi ja tämän vuoksi myös osa Postin tilaamista puhtaista ajoneuvoista myöhästyi vuodelle 2023.

Lisäsimme uusiutuvan dieselin käyttöä ajoneuvoissamme vuoden 2022 aikana. Uusiutuva polttoaine vähentää polttoaineen kulutuksen elinkaaren aikaista fossiilista päästöä jopa 90 prosenttia. Omissa ajoneuvoissa lisäsimme uusiutuvan dieselin käyttöä yli 20 prosenttia vajaaseen 2 miljoonaan litraan ottamalla uusiutuvaa dieseliä käyttöön niin valituilla runkokuljetusreiteillä ja aluekuljetuksissa kuin postinjakelun ajoneuvoissa. Jo aiemmin olimme siirtäneet pakettijakelun kaluston uusiutuvaan polttoaineeseen niiltä osin, kun kalusto ei ole sähköistä.

Yhteistyökumppaneiden uusiutuvan dieselin käyttö on vielä vähäistä, mutta vuoden 2022 aikana sekin moninkertaistui lähes 130 000 litraan vuodessa. Kaikkiaan uusiutuvien polttoaineiden ja sähköajon osuus oman autokalustomme kokonaiskilometreistä oli lähes 20 prosenttia.

Vähiten päästöjä synnyttää silti ajamaton kilometri. Siksi kehitämme jatkuvasti sekä reittioptimointia tavoitteellisella reittisuunnittelulla, ajotapaa että täyttöasteita ja pakkaamista – epätehokkaasti pakattu auto ja ilman kuljettaminen joko pakettien välissä tai kuljetuspakkausten sisällä synnyttää turhaa ajoa.

Kiinteistöjen päästövähennykset

Käyttämämme kiinteistöt varastoista jakelukeskuksiin ja palvelupisteisiin – kaikkiaan yli 500 toimipaikkaa – kuluttivat viime vuoden aikana kaikissa toimintamaissamme sähköä noin 78 gigawattitunnin ja kaukolämpöä noin 59 gigawattitunnin (GWh) edestä. Seuraamme energiatehokkuutta jatkuvasti niissä kiinteistöissä, jotka ovat omien energiasopimuksiemme piirissä. Useat pienet toimipaikkamme ovat vuokrattuja ja niissä energia sisältyy vuokrasopimukseen. Näiden osalta arvioimme kulutukset mukaan raportointiimme. Kiinteistöjemme kokonaisenergiankulutus väheni 4 prosenttia vuonna 2022, vaikka meille tuli uusia kiinteistöjä yrityskauppojen myötä.

Kaikki Suomessa kuluttamamme sähkö on fossiilitonta – ostamme alkuperätakuut myös niille kiinteistöille, joissa sähkö kuuluu vuokraan. Ruotsissa ja Norjassa sähkö on uusiutuvaa lukuun ottamatta niitä toimistoja, joissa sähkö kuuluu vuokraan. Virossa ja Liettuassa osassa kiinteistöjämme sähkö on uusiutuvaa. Kaikkiaan lähes 98 prosenttia ostamastamme sähköstä oli uusiutuvaa vuonna 2022. Tuotamme jonkin verran sähköä aurinkovoimalla myös itse ja oman uusiutuvan sähkön tuotannon laajentamista selvitetään.

Aloitimme uusiutuvan kaukolämmön käytön Suomessa ja Ruotsissa vuonna 2021 ja vuonna 2022 liitimme uusia kohteita uusiutuvaan kaukolämpöön. Uusiutuvan kaukolämmön määrä ylitti ei-uusiutuvan kaukolämmön oston ensimmäistä kertaa joulukuussa 2022. Vuoden kaukolämmön kulutuksesta 42 prosenttia oli uusiutuvaa.

Posti on Suomessa mukana vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa, jossa Postin tavoitteena oli vähentää kiinteistöjensä energiankulutusta 10,5 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Vuoden 2022 loppuun mennessä vähennys oli jo lähes 20 prosenttia ja energiatehokkuustyö jatkuu. Vuonna 2022 Posti liittyi Motivan koordinoimaan Astetta Alemmas -energiansäästökampanjaan ja tämän myötä Postin kiinteistöissä pudotettiin sisälämpötiloja useissa kohteissa. Säästökampanjan toimenpiteiden laskennallinen kokonaissäästö oli yhteensä noin 1,1 GWh.

Uusissa kiinteistöissämme panostamme vahvasti vastuullisuuteen heti suunnitteluvaiheesta alkaen. Vuoden 2022 keväällä avasimme uuden 30 000 neliömetrin varaston Sipoossa. Varaston energiaratkaisu pohjautuu maalämpöön ja sitä täydennetään aurinkoenergialla. Lisäksi ennakoiva talotekniikan ohjaus auttaa vähentämään energiankulutusta.

Arvoketjun muu ilmastotyö

Vuonna 2022 SBTi -aloite hyväksyi Postin nettonollatavoitteen, jonka mukaan Postin tulee vähentää koko arvoketjunsa päästöt nollaan vuoteen 2040 mennessä. Pääpaino arvoketjun ilmastotyössä on nyt kumppaneidemme kuljettamisessa, mutta lähivuosina tulemme vahvemmin panostamaan myös arvoketjun muiden päästölähteiden tarkempaan selvittämiseen ja näiden päästöjen leikkaamiseen.

Puhtaan kuljetuskaluston tiekartta

Posti on tehnyt päätöksen vuoteen 2030 ulottuvasta puhtaan kuljetuskaluston tiekartasta. Tiekartan toteuttaminen osaltaan varmistaa sen, että voimme kuljettaa täysin fossiilivapaasti vuosikymmenen loppuun mennessä. Vuoteen 2030 ulottuva päästötavoite on nyt siis muutettu konkreettiseksi suunnitelmaksi, jonka avulla siirrymme puhtaaseen kuljetuskalustoon.

Suunnitelman mukaan hankimme seuraavan kahdeksan vuoden aikana jopa runsaat pari tuhatta kevyttä sähköajoneuvoa, useita satoja keskiraskaita sähköä ja biokaasua käyttävää kuorma- ja kuljetusautoja sekä satoja raskaita ajoneuvoja, joissa käyttövoimana on biokaasu, sähkö ja vety. Vuoden 2023 aikana aloitamme yhteistyössä avainkumppaniemme kanssa rakentamaan tiekarttaa kumppaniverkostomme fossiilittomille kuljetuksille.