>

Yhtiöjärjestys

Päivitetty 14.5.2020

 

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Posti Group Oyj, ruotsiksi Posti Group Abp ja englanniksi Posti Group Corporation.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on konsernin emoyhtiönä hoitaa konserniin kuuluvien posti- ja viestinvälitystoimintaa, verkkokauppa- ja pakettiliiketoimintaa, digitaalista palveluliiketoimintaa, logistiikkaliiketoimintaa, rahtiliiketoimintaa, sisälogistiikka- ja varastointiliiketoimintaa, kiinteistöliiketoimintaa ja muuta näihin liittyvää tai niitä tukevaa palvelu- tai muuta liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöidensä keskitetysti hoidettavia tehtäviä, kuten konsernihallinto, ohjaus ja valvonta. Yhtiö voi myös itse harjoittaa edellä mainittuja toimintoja tukevaa liiketoimintaa sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita.  

 

3 § Hallintoneuvosto

Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee yhtiökokous, joka päättää myös heidän palkkioistaan. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Hallintoneuvoston tehtävänä on:

 1. valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa jälkikäteisesti; sekä
 2. seurata postipalvelujen ja muiden peruspalvelujen toimivuutta ja antaa niihin liittyvistä laajakantoisista muutoksista näkemyksensä hallitukselle.

Hallintoneuvosto suorittaa tehtäväänsä hallintoneuvoston kokouksissa, joita pidetään enintään neljä kertaa vuodessa.

 

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee yhtiökokous, joka päättää myös heidän palkkioistaan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus voi asettaa valiokuntia, joiden työjärjestyksen hallitus vahvistaa.  

 

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja ja tarvittaessa myös toimitusjohtajan sijainen. 

 

6 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja.
Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi. Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

7 § Yhtiön edustaminen

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja edustavat yhtiötä kumpikin yksin. Muilla hallituksen jäsenillä on edustamisoikeus kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä yhtiön palveluksessa olevalle henkilölle siten, että oikeutetut edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai prokuristin kanssa.

Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä prokuran nojalla siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa.

 

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

 

9 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.

 

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kerran vuodessa kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on:

esitettävä:

 1. tilinpäätös, joka sisältää emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot sekä konsernitilinpäätöksen, ja hallituksen toimintakertomus;
 2. tilintarkastuskertomus sekä hallituksen sen johdosta mahdollisesti antama selitys;
 3. palkka- ja palkitsemisraportti;
 4. vastuullisuusraportti;

päätettävä: 

 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 2. taseen osoittamien voitonjakokelpoisten varojen käyttämisestä;
 3. vastuuvapaudesta hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja hänen mahdolliselle sijaiselleen;
 4. hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten lukumäärästä; ja
 5. hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista;

valittava

 1. hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet; ja
 2. tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä

 1. muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat (esim. palkitsemispolitiikan hyväksyminen neuvoa-antavin päätöksin enintään neljän vuoden välein).