Kuva -
Kuva -

Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Posti Group Oyj, ruotsiksi Posti Group Abp ja englanniksi Posti Group Corporation.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on konsernin emoyhtiönä hoitaa konserniin kuuluvien posti- ja viestinvälitystoimintaa, logistiikkatoimintaa, palvelu- ja informaatiologistiikkatoimintaa, maksuliikenne- ja luottolaitostoimintaa, kiinteistöliiketoimintaa ja muuta näihin liittyvää tai niitä tukevaa liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöidensä keskitetysti hoidettavat tehtävät, kuten konsernihallinto, ohjaus ja valvonta. Yhtiö voi myös itse harjoittaa edellä mainittuja toimintoja tukevaa liiketoimintaa.

3 § Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä.

4 § Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävänä on:

1. valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa, ja että yhtiön asioita hoidetaan terveitä liikeperiaatteita ja kannattavuutta silmällä pitäen sekä lain, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen päätösten mukaan;

2. antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä;

3. antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta sekä

4. seurata postipalvelujen ja muiden peruspalvelujen toimivuutta sekä käsitellä näihin laajakantoisia muutoksia aiheuttavat esitykset.

5 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.

6 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

1. huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä;

2. nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja, joka samalla toimii konsernijohtajana sekä määrätä hänen palkkauksensa,

3. valmistella yhtiökokouksessa ja hallintoneuvostossa käsiteltävät asiat ja huolehtia päätösten täytäntöönpanosta; sekä

4. huolehtia muista osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvista hallintotehtävistä, joita ei ole pidätetty osakeyhtiölain sallimissa rajoissa hallintoneuvostolle tai nimenomaan uskottu toimitusjohtajalle;

5. päättää yhtiökokouksen ja ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta.

7 § Yhtiön edustaminen

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja edustavat yhtiötä kumpikin yksin.

Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä yhtiön palveluksessa olevalle henkilölle siten, että oikeutetut edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai prokuran nojalla siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai yhdessä edustamiseen oikeutetun kanssa.

8 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä neljän (4) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen;

2. tilintarkastuskertomus sekä hallituksen sen johdosta mahdollisesti antama selitys;

3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta;

päätettävä

4. tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistamisesta;

5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;

6. vastuuvapaudesta hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille; sekä toimitusjohtajalle;

7. hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista;

valittava

8. hallintoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet;

9. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet; sekä

10. tilintarkastajat; ja

käsiteltävä

11. muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.