>

Yhdessä kohti kestävää tulevaisuutta

main_image

Postin vastuullisuusohjelman painopistealue Yhdessä kohti kestävää tulevaisuutta määrittää roolimme asiakkaidemme ilmastotyön tukijana ja vauhdittaa meitä alamme vihreänä edelläkävijänä. Vuonna 2022 painopistealueen toimenpiteet liittyivät hiilikädenjälkeen, vertaisverkkokaupan ja kiertotalouden mahdollisuuksiin sekä luonnon monimuotoisuuteen.

Hiilikädenjälki

Teetimme vuonna 2022 opinnäytetyön, jossa tarkasteltiin hiilikädenjäljen hyödynnettävyyttä Postin toiminnassa sekä uuden paketinjakokonseptin ilmastovaikutusta. Hiilikädenjälki tarkoittaa, että jonkin tuotteen tai palvelun käyttäminen säästää päästöjä verrattuna vakiintuneeseen ratkaisuun. Tuotteiden ja palveluiden positiivisella hiilikädenjäljellä yritys voi tarjota asiakkailleen mahdollisuuksia vähentää omaa hiilijalanjälkeään. Tutkimuksen tulokset kertoivat, että uudella paketinjakokonseptilla voidaan saavuttaa positiivinen ilmastovaikutus. Tuloksista selvisi myös, että yleisen ja laajan määrällisen hiilikädenjälkitavoitteen asettaminen ei ole Postin tapauksessa ongelmatonta ja että sellainen soveltuu parhaiten sisäisiin vertailuihin eri toimintavaihtoehtojen välillä.

Vertaisverkkokauppa ja kiertotalous

Postin omien päästövähennysten ja muiden kestävää kehitystä edistävien toimien lisäksi haluamme tukea kestävää kuluttamista. ReCommercen eli käytettyjen tavaroiden jälleenmyynnin ja ostamisen myötä voidaan osin välttää uusien tuotteiden valmistamista. Kitkattomasti ja sujuvasti toimiva logistiikka voi edistää käytettyjen tavaroiden saamista entistä useammin kuluttajilta kiertoon. Esimerkiksi digitaalisten ostokanavien kehittäminen ja pakettiautomaattien hyödyntäminen tehokkaammin myös lähettämisessä sujuvoittaa ja tuo joustavuutta vertaisverkkokauppaan.

Hyödynnämme kiertotalouden periaatteita pakkausmateriaalien ja toiminnoissamme syntyvän jätteen minimoimiseksi. Asiakkaillemme on tärkeää, että pakkausmateriaalin määrä on optimoitu suojelemaan kuljetettavaa tavaraa kuljetuksen aikaiselta vahingolta. Teemme jatkuvaa kehitystyötä liittyen pakkausmateriaaliemme kestävyyteen ja tutkimme uusien materiaalien mahdollisuutta pakkaamisessa. Vuonna 2022 olemme vähentäneet pakkauksissa käytetyn muovin määrää ja muuttaneet materiaaleja kestämään useampia käyttökertoja.

Postin toiminnoissa merkittävimmät jätejakeet syntyvät keräyspaperista, pahvista, sekapuumurskasta ja energiajakeesta. Vuonna 2022 verkkokauppa- ja jakelupalveluissa tehtiin ympäristökartoitus, jossa havainnointiin valittujen kiinteistöjen energiankäyttöä ja jätehuoltoa sekä tunnistettiin niihin liittyviä kehitystoimenpiteitä. Keskeiseksi toimenpiteeksi tunnistettiin polttoon päätyvän jätteen vähentäminen toimipaikoissamme niin, että energiajakeeseen, sekapuumurskaan tai sekajätteeseen päätyvät materiaalit lajitellaan entistä tehokkaammin raaka-aineena hyödynnettäviin jakeisiin. Toimenpiteitä kiertotalouden lisäämiseksi tehdään yhteistyössä myös jätehuoltokumppanimme kanssa. Jätehuoltokumppani mittaa syntyvän jätteen määrät toiminnoissamme ja toimittaa tiedot Postille. Vuonna 2022 julkaisimme työntekijöiden kouluttamiseksi tarkoitetun Kierrätyspelin, jossa virtuaalisella koulutusalustalla opastetaan oikeaoppiseen lajitteluun toimipisteissä. Vuonna 2022 Posti liittyi Suomen kansalliseen Astetta alemmas -kampanjaan ja teki useita energianvähennystoimenpiteitä.

Postin ympäristöjohtamisen perustana on ympäristöjohtamisen standardi ISO 14001. Henkilöstön tietoisuutta ympäristöasioista edistetään muun muassa konserninlaajuisen vastuullisuuskoulutuksen kautta, ja ympäristöasiat ovat säännöllisesti esillä myös eri keskustelufoorumeilla, kuten henkilöstölle järjestettävillä vastuullisuusinfoilla ja erilaisilla sisäisillä kanavilla. Sertifioidut ympäristöjohtamisen järjestelmät kattoivat vuoden 2022 lopussa 94 prosenttia (97 %) konsernin henkilöstöstä.

Luonnon monimuotoisuus

Isona toimijana Postin luonnon monimuotoisuuteen liittyvien vaikutusten ymmärtäminen on olennaista. Posti toteutti vuosien 2021 ja 2022 aikana esiselvityshankkeen liittyen luonnon monimuotoisuuteen. Kasvihuonekaasupäästöjen pienentäminen ja kestävien energiamuotojen käyttöönotto ovat esimerkkejä keinoistamme vaikuttaa luontokadon hillintään. Näitä teemme jo osana ilmastotyötämme.

Esiselvityshankkeessa kartoitettiin myös Postin omistamien ja vuokraamien Suomen toimipaikkojen sijainnit suhteessa luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviin alueisiin paikkatietomallinnuksen avulla. Mallinnuksen tulosten mukaan Postilla ei ole omia kiinteistöjä, jotka olisivat luonnon monimuotoisuuden kannalta herkän alueen sisällä (luonnonsuojeluohjelma, luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet tai Natura 2000 -alueet). Kaksi omistetuista kiinteistöistä sijaitsee alle 500 metrin etäisyydellä biodiversiteettiherkästä alueesta. Vuokrakiinteistöistä kuusi jakelupistettä sijaitsi luonnonsuojeluohjelman läheisyydessä.

Vastuullisuuden webinaarisarja

Osana Postin vastuullisuustyötä haluamme tuoda tietoa kestävän kehityksen teemoista tärkeille sidosryhmillemme ja näin tukea heitä oman toimintansa vihreän siirtymän vauhdittamisessa. Postin syksyllä 2022 pitämän asiakkaille suunnatun vastuullisuuswebinaarisarjan tarkoituksena oli tarjota tietoa vastuullisuuden ajankohtaisista aiheista toimialallamme ja yleisesti. Syksyn aikana pidimme yhteensä viisi vastuullisuuswebinaaria omien asiantuntijoidemme ja asiantuntiavieraiden kanssa. Aiheet ulottuivat sosiaalisesta vastuusta ympäristövastuun ja luontokadon kysymyksiin. Saimme syksyn webinaareihin melkein tuhat ilmoittautumista ja tulemme jatkamaan webinaarisarjaa myös vuonna 2023. Webinaaritallenteet löytyvät verkkosivultamme posti.fi/vastuullisuus.