>

Henkilöstöpolitiikka

Politiikan tarkoitus ja tavoitteet 

Posti Groupin henkilöstöpolitiikan tarkoituksena on asettaa sisäiset ohjeet henkilöstöä koskeville prosesseille ja käytännöille. Ohjeita sovelletaan aina yhdessä asianmukaisten lakien ja muiden sovellettavien säännösten kanssa.  Tässä politiikassa olevia yleisiä periaatteita sovelletaan soveltuvin osin myös ulkoiseen työvoimaan.

Henkilöstöpolitiikan tavoitteena on varmistaa, että Posti Group kunnioittaa ja noudattaa työlainsäädäntöä, työehtosopimuksia ja ihmisoikeuksia sekä toimii vastuullisesti kaikkien ihmisten toiminnassa koko konsernissa. Lisäksi kaikkia henkilötietoja hallitaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti työntekijöiden oikeuksien varmistamiseksi. 

Lisäksi henkilöstöpolitiikallamme on seuraavat laadulliset tavoitteet: 

  • henkilöstöllä on strategian toteuttamisen edellyttämä riittävä osaaminen
  • henkilöstön määrä, laatu ja pysyvyys ovat yhtiön toiminnan edellyttämällä tasolla
  • henkilöstön työ- ja toimintakyky säilyvät koko työuran ajan 
  • henkilöstön kannustaminen hyviin suorituksiin ja motivoiminen työhön 

 

Henkilöstöpolitiikan sisältö 

Henkilöstöpolitiikan perusperiaatteet 

Kunnioitamme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeusperiaatteita ja edistämme niiden soveltamista kaikessa liiketoiminnassamme. Toimintamaidemme lainsäädännön lisäksi Kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeisten sopimuksien noudattaminen on henkilöstöpolitiikan perusta. Tämän lisäksi noudatamme toimintamaidemme paikallisia työmarkkinakäytäntöjä. Kunnioitamme henkilöstömme järjestäytymisvapautta. 

Johtaminen ja esihenkilötyö 

Posti Groupissa johdetaan määriteltyjä johtamisperiaatetta noudattaen. Panostamme esihenkilötyön laatuun ja esihenkilöosaamisen kehittämiseen, koska esihenkilötyö on avainasemassa henkilöstöpolitiikkamme toteuttamisessa. Esihenkilöiden tehtävänä on varmistaa, että heidän alaisensa tuntevat yhtiön vision, strategian, liiketoimintojen tavoitteet sekä henkilökohtaiset tavoitteensa. 

Kannustava johtamiskulttuuri ja hyvät johtamiskäytännöt edistävät merkittävästi työhyvinvointia. 

Työturvallisuuden johtamisessa toimimme määritellyn työturvallisuusjohtamisjärjestelmämme mukaisesti. 

Yhdenvertaisuus 

Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää työpaikalla. Pätevillä hakijoilla on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet tulla palkatuiksi, edistyä urallaan, saada palkankorotuksia ja kehittää osaamistaan henkilön uskonnosta, etnisestä taustasta, kansalaisuudesta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai identiteetistä, iästä tai vammaisuudesta huolimatta. Posti Group haluaa tukea monimuotoisuutta ja inkluusiota henkilöstön keskuudessa. 

Jokaisen vastuulla on omassa toiminnassaan huomioida kaikkien tasa-arvoinen kohtelu niin päivittäisessä toiminnassa kuin päätöksenteossa. Tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä pyritään edistämään suunnitelmallisesti konsernin kaikissa maissa huomioiden kunkin maan paikallisen lainsäädännön. 

Posti Group huolehtii siitä, että työntekijöitä suojellaan syrjinnältä tai yhdenvertaisten mahdollisuuksien loukkaamiselta paikallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Rekrytointi  

Rekrytoimme syrjimättömästi ja tasa-arvoisesti kaikissa tehtävissä ja tarjoamme uramahdollisuuksia kaikille ryhmille. Painotamme henkilövalinnoissamme asiakaslähtöisyyttä, ammattitaitoa, vastuunkantoa ja yhteistyökykyä. Kannustamme henkilöstöämme hakeutumaan yhtiössämme avoimeksi tuleviin tehtäviin ja pyrimme antamaan etusijan jo yhtiömme palveluksessa oleville tehtäviin soveltuville henkilöille edellytysten mukaisesti. Työnantaja voi suorittaa tarvittavia työhönottoa edeltäviä tarkastuksia turvallisen työympäristön varmistamiseksi ja yrityksen tärkeiden etujen suojelemiseksi. 

Järjestämme kattavan perehdytyksen uusille tai tehtäviään vaihtaville Posti Groupin työntekijöille. 

Osaamisen kehittäminen 

Osaamista kehitetään suunnitelmallisella tavalla strategiaamme perustuen. Panostamme jatkuvasti henkilöstömme ammattitaidon syventämiseen ja ylläpitämiseen, jotta voimme tarjota asiakkaillemme hyviä palvelukokemuksia. Kannustamme henkilöstöämme kehittämään omaa ammatillista osaamistaan työn kautta oppimalla ja tarjoamalla ammatillista kehittymistä. Tuemme sisäisiä urapolkuja, tavoitteenamme ovat monipuoliset työsuhteet, joiden aikana työntekijämme voivat kasvaa ja kehittyä. 

Varmistamme, että henkilöstöllämme on riittävä tehtävässä menestymiseen tarvittava osaaminen sekä selkeät tavoitteet ja vastuualueet. Varmistamme, että yhtiöllämme on tarvittavat välineet, resurssit ja osaaminen strategian toteuttamiseen tarvittavien tavoitteiden ja tehtävien täyttämiseen. 

Palkitseminen 

Palkitsemisen kokonaisuuden tavoitteena on houkutella, pitää ja sitouttaa henkilöstöämme ja kannustaa heitä erinomaisiin suorituksiin.  

Lisäksi palkitsemisen tulee olla linjassa Postin strategian ja arvojen kanssa ja tukea liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. Palkitsemisen käytäntöjen tulee olla johdonmukaista, mutta paikallisesti joustavia ottaen huomioon lainsäädännön, työehtosopimukset ja toimintaympäristön. Palkitsemisen kokonaisuus pyritään pitämään kilpailukykyisenä eri markkinoilla.  

Palkitsemisen tulee olla tarkoituksenmukaista, helposti ymmärrettävää ja henkilökunnan arvostamaa ja siten tukea positiivisen työnantajamielikuvan syntymistä. Tavoitteena on rakentaa selkeä yhteys henkilön suoriutumisen ja palkitsemisen välillä. Siten henkilöstöllä on oikeus jatkuvaan palautteeseen ja sen antamista kannustetaan kaikilla tasoilla.  

Henkilöstön terveys ja hyvinvointi 

Huolehdimme riittävällä työterveyshuollolla työntekijöidemme hyvinvoinnista kaikissa tehtävissä. Edistämme henkilöstömme kokonaisvaltaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, ja tavoitteenamme on hyvinvointia rakentava työtekijäkokemus. Kannustamme työkykyä ja hyvinvointia ylläpitävään toimintaan myös vapaa-ajalla. 

Pidämme huolta henkilöstömme työkyvystä koko työuran ajan ja varmistamme tuen eri tilanteissa. Keskeisiä keinoja ovat työkyvyn varmistamisen mallin mukaiset toimenpiteet, esimerkiksi työhyvinvointikeskustelut ja työhön paluun tukikeinot.   

Työturvallisuus 

Työturvallisuustoimintamme päämääränä on taata turvallinen työpaikka koko henkilöstölle, kumppaneillemme sekä asiakkaillemme. Rakennamme vahvaa turvallisuuskulttuuria ja edistämme jatkuvasti henkilöstömme henkistä ja fyysistä terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia sekä niiden johtamista osallistavasti, tiedolla ja ennakoivalla työllä. Tavoitteenamme on turvallinen työ ja työympäristö, missä jokainen tuntee roolinsa ja vastuunsa.  

Turvallisuus on keskeinen osa strategiaamme, arvojamme ja kulttuuriamme. Siinä on kysymys myös asenteesta ja halusta tehdä asiat kerralla oikein ja jatkuvasti parantaa prosessejamme. Työturvallisuuden jatkuva kehittäminen on myös osoitus siitä, että välitämme. 

Työturvallisuuden osalta olemme sitoutuneet toimimaan johtamisjärjestelmämme mukaisesti ja noudattamaan turvallisuusjohtamisen käsikirjamme menettelyjä. Lisäksi toimintaamme ohjaa 5 periaatetta: 

  • Turvallisuus aina ensin 
  • Turvallisuus lähtee minusta 
  • Vastuu turvallisuusjohtamisesta kuuluu yrityksemme johdolle ja esimiehille 
  • Työskentelemme yhteistyössä koko organisaatiomme ja kumppaniverkostomme kanssa turvallisuuden kehittämiseksi 
  • Työturvallisuuden parantaminen yrityksessämme on johdonmukaista ja järjestelmällistä. 

Kiusaamiselle ja häirinnälle on Posti Groupissa nollatoleranssi. Emme hyväksy käytöstä, jota voidaan pitää häiritsevänä tai uhkaavana henkilöä tai ihmisryhmää kohtaan. Puutumme kaikkeen kiusaamiseen ja häirintään viipymättä. 

Huumausaineiden, alkoholin ja muiden työkykyä heikentävien päihteiden käyttö ja hallussapito työpaikalla on kielletty kulloinkin voimassa olevan kuin Posti Groupin päihdepolitiikan mukaisesti. 

Työyhteisö ja ilmapiiri 

Hyvän työyhteisön ja ilmapiirin edistäminen kuuluu jokaiselle Posti Groupin työntekijälle. Noudatamme yhteisiä toimintatapoja ja toimintaohjeita oman henkilöstön ja asiakkaiden kanssa toimiessamme.  

Mittaamme ja seuraamme henkilöstön sitoutuneisuutta ja hyvinvointia sekä esihenkilötyötä säännöllisesti kehittääksemme niitä jatkuvasti.  Henkilöstön käytössä on anonyymi ilmoituskanava väärinkäytöksistä tai oikeuksiensa loukkaamisesta. 

Hyväksyntä ja omistajuus 

Posti Groupin hallitus on hyväksynyt tämän käytännön ja se on voimassa 1.3.2023 alkaen koko Posti Groupin organisaation ja liiketoiminnan kautta.

Tämän käytännön omistaa Konsernin henkilöstöjohtaja, joka vastaa sen säännöllisestä toimivuuden seuraamisesta sekä muutosehdotuksien tekemisestä tarvittaessa.