Kysymyksiä ja vastauksia postialan TES-neuvotteluista ja työtaisteluista

11.11.2015

Postialalle neuvotellaan parhaillaan uutta työehtosopimusta. Postin tavoitteena on uudistaa toimintaa, jotta voimme entisestään parantaa palveluamme ja vastata asiakkaidemme vaatimuksiin. Ohessa on koottuna kysymyksiä ja vastauksia TES-neuvotteluihin ja työtaisteluihin liittyen.

Posti käyttää nyt postinjakelussa ulkopuolista työvoimaa. Onko se laillista?

Se on laillista. Posti on valmistautunut käyttämään väliaikaista ja täydentävää työvoimaa sekä alihankintaa niissä tehtävissä, joissa omaa henkilöstöä ei ole riittävästi. Postin tavoitteena on varmistaa, että häiriöt palveluissa pystytään pitämään mahdollisimman vähäisinä.

Posti on palvelualan yritys, ja palvelualoilla täydentävän työvoiman käyttö on arkipäivää.

Posti haluaa korostaa, että se noudattaa osaltaan kaikessa toiminnassaan hyvän liiketavan periaatteita ja voimassa olevia lakeja ja säännöksiä.

Onko SOL Henkilöstöpalveluiden työntekijöiden käyttö työtaisteluissa kansainvälisten sopimusten mukaan sallittua?

Kansainvälisen työjärjestö ILO:n järjestäytymisvapautta koskeva yleissopimus nro 87 ei rajoita vuokratyövoiman käyttöä työtaistelutilanteissa. Myöskään mikään muu kansainvälinen normisto tai Suomen lainsäädäntö ei aseta esteitä vuokratyövoiman käytölle. SOL:n henkilöstön ansiosta olemme pystymme lunastamaan asiakkaillemme antamat lupauksemme ja pitämään ulosmarssien negatiiviset vaikutukset mahdollisimman pienenä.

Kuuluvatko ulkopuolisen työvoiman perehdyttäminen ja koulutus Postin työntekijöiden työsopimuksen mukaisiin tehtäviin?

Kyllä kuuluvat. Perehdyttäminen ja koulutus kuuluvat työsopimuksen mukaisiin tehtäviin. Tämä koskee sekä esimiehiä että muita työntekijöitä, joille maksetaan tehtävästä myös erillinen korvaus.

Perehdyttämisestä kieltäytyminen tarkoittaa laittomaan lakkoon ryhtymistä.

Onko Posti asettanut laittomia työsulkuja?

Ei ole. Julkisuudessa on valitettavasti esiintynyt virheellisiä väitteitä työsulkuun liittyen.

Jakelutoimipaikoissa työntekijät ovat kieltäytyneet työsopimuksen mukaisesta tehtävästä, eli perehdyttämisestä. Näin heidän on katsottu osallistuneen laittomaan lakkoon. Kyse on työstä kieltäytymisestä, ei työsulusta.

Työsululla tarkoitetaan sellaista kollektiivista toimenpidettä, jossa työnantaja estäisi ammattiliiton jäseniä saapumasta työpaikalle. Työsulun asettaminen edellyttää työnantajaliiton ja Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksen lupaa.

Ovatko ulosmarssit laillisia vai laittomia työtaistelutoimia?

Tällä viikolla ja viime viikolla tapahtuneet spontaanit ulosmarssit ovat olleet laittomia, koska niissä ei ole noudatettu työriitojen sovittelusta annetun lain kahden viikon ennakkoilmoitusaikaa.

Miksi Posti ajaa muutoksia työntekijöiden palkkajärjestelmään?

Kun Posti maksaa palkkoja, käytössä on peräti yli 500 erilaista palkkalajia ja palkanlisää. Se on aivan liian byrokraattinen. Palkkajärjestelmää yksinkertaistamalla yksittäinen työntekijä pystyy myös helpommin tarkistamaan oman palkkalaskelmansa.

Vaatiiko Posti 30 %:n palkanalennusta?

Ei ole vaatinut eikä vaadi. Neuvotteluissa ei ole vielä edes keskusteltu palkoista. Postin tavoitteena on tarkistaa yöllä tapahtuvasta jakelutyöstä maksettavaa yötyölisää samalle tasolle kuin maakuntalehtien jakeluyhtiöillä, joilla on toisen liiton, Teamin työehtosopimus. Varhaisjakelutyötä tehdään vain öisin, joten mahdollinen haitta on huomioitu jo peruspalkassa.

Mitä tarkoittaa joustavuuden lisääminen työehdoissa?

Nykyinen työehtosopimus pakottaa lukitsemaan työntekijöiden työvuorojen suunnittelun jopa kuusi viikkoa ennakkoon. Emme pysty järkevällä tavalla kohdentamaan työtä ja työn tekijöitä, emmekä reagoimaan esimerkiksi äkillisiin sairauspoissaoloihin tai ruuhkahuippuihin. Kun voimme lisätä joustavuutta, se parantaa palvelujemme laatua ja vähentää jakeluhäiriöitä.

Miksi Posti haluaa muutoksia työntekijöiden muutosturvasopimukseen?

Posti haluaa säilyttää muutosturvan. Haluamme kuitenkin muutosturvan olevan sellainen, että se auttaa henkilöstöä löytämään uutta työtä tai muita vaihtoehtoja työttömyyden sijaan Postin ulkopuolelta, jos työt Postissa loppuisivat.

Nykyinen muutosturvasopimus ei sitä tee. Uusi polku -tukiohjelma tarjoaisi rahallisen korvauksen lisäksi koulutusta ja muuta tukea.

Miten PAU:n ilmoittamat, 19.11.-26.11. uhkaavat lakot vaikuttavat Postin asiakkaiden palveluihin?

Postinkulun mahdolliset viiveet koskevat muun muassa päiväjakelussa jaettavia kirjeitä, aikakaus-, sanoma- ja ilmaisjakelulehtiä, mainoksia sekä paketteja erityisesti Uudenmaan alueella. Varaudumme työnseisauksiin poikkeusjärjestelyillä, jotta asiakkaille luvatut palvelut pystytään varmistamaan mahdollisimman hyvin.

Lakon vaikutuksista tiedotetaan tarkemmin Postin verkkosivuilla.

Milloin neuvottelut saadaan päätökseen?

Posti toivoo, että uusi työehtosopimus saadaan päätökseen mahdollisimman pian, ja että uusi, joustavampi työehtosopimus takaa työrauhan sekä mahdollisuuden keskittyä asiakkaiden palvelemiseen. Olemme pahoillamme siitä, että laittomat ulosmarssit viivyttävät postinkulkua ja aiheuttavat haittaa asiakkaille.

Katso myös:

Postin johtaja Jani Jolkkonen kertoo muutosten välttämättömyydestä videolla.