>

Användningsvillkor för Posti Group Abp:s webbplats

När du öppnar denna webbplatsen förbinder du dig att följa dessa användningsvillkor. Om du inte godkänner dessa användningsvillkor ("Användningsvillkor"), ska du inte använda denna webbplats. Dessa användningsvillkor tillämpas på Posti Group Abp:s ("Posti") och dess dotterbolags nätsidor. Postis nätsidor kan även innehålla tjänstespecifika villkor, varvid dessa allmänna användningsvillkor tillämpas i andra hand.

Användning av webbplatsen

Posti Group Abp ger rätt att ta del av och ladda ned material från denna webbplats endast för personligt, inte kommersiellt syfte, under förutsättning att användaren bevarar alla upphovsrättsuppgifter och andra uppgifter om äganderätt som det ursprungliga materialet innehåller i samtliga kopior som han eller hon tar. Materialet på denna webbplats får inte redigeras eller kopieras eller offentligt visas, presenteras eller delas ut eller annars användas i offentligt eller kommersiellt syfte utan att Posti ger sitt skriftliga samtycke i förväg. Det är förbjudet att använda material från denna webbplats, oberoende av syfte, på andra webbplatser eller i en datormiljö som är kopplad till webben.

Rätten till materialet på denna webbplats, inklusive upphovsrätten, tillhör Posti Group Abp. Postens firma och logotyp är Postikoncernens skyddade symboler och varumärken. Postens logotyp får inte användas på webbplatsen utan Postis samtycke.

Om användaren bryter mot dessa användningsvillkor, upphör användarens rätt att använda denna webbplats. Om Posti uttryckligen uppmanar en kund att ladda ned eller skriva ut information på undersidor av denna webbplats, är det tillåtet att använda informationen och presentera den offentligt.

Pressmeddelanden, avtalsvillkor, prislistor och andra handlingar som är avsedda för offentligheten får användas för offentlig meddelandeförmedling under förutsättning att informationskällan uppges när materialet används.

Ansvar

Postis webbplatser och deras innehåll är en tjänst som Posti erbjuder webbplatsernas användare. Posti har strävat efter att säkerställa riktigheten i webbplatsens datainnehåll. Allt innehåll på denna webbplats levereras dock som sådant utan förbindelse. Postis plikter gällande produkter och tjänster fastställs utifrån de avtal enligt vilka produkterna eller tjänsterna levereras. Posti förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i materialet på denna webbplats. Uppgifterna på denna webbplats kan hänvisa till produkter eller tjänster, som inte är tillgängliga i alla länder. Ytterligare information om produkter och tjänster som är tillgängliga i din region ger Postis lokala kontaktperson. Oberoende av vad som presenterats ovan gäller samtliga ansvar som den lag som tillämpas lokalt förutsätter, och ovan angivna ansvarsbegränsningar, till den del som de eventuellt kränker lokala lagar, ska inte tillämpas.

Posti ansvarar inte för skada eller datasäkerhetsrisker som orsakas användaren till följd av användningen av webbplatsen eller dess funktion eller det faktum att webbplatsen inte fungerar.

Länkar till andra webbplatser

Postis webbplats kan ha länkar till sidor som tredje part äger eller upprätthåller. Länkar från denna webbplats till tredje parters nätsidor är avsedda endast som hjälp för användaren. På dessa nätsidor tillämpas den aktuella webbplatsens egna användningsvillkor. Posti har inte kontrollerat alla dessa tredje parters webbplatser och övervakar inte de aktuella webbplatserna eller deras innehåll och ansvarar inte för dem. När användaren förflyttar sig från denna webbplats via länkar till tredje parts webbplats, handlar användaren helt på eget ansvar.

Länkning till denna webbplats

En webbplats som har en länk till Postis webbplats, ska uppfylla följande villkor:

  • till en webbplats kan fogas länkar som leder till innehåll på Postis webbplats, men innehåll på Postis webbplats får inte kopieras på webbplatsen
  • innehåll på Postis webbplats får inte användas som innehåll i webbläsar- eller rammiljö
  • en webbplats får inte innehålla påståenden om att Posti stöder webbplatsen eller produkter i anslutning till den
  • en webbplats får inte innehålla felaktiga uppgifter om webbplatsens förhållande till Posti eller felaktiga uppgifter om Postis produkter eller tjänster.

Användarens samtycke

Genom att skicka material till någon av Postis servrar exempelvis per e-post eller genom förmedling av Postis webbplats, godkänner och bekräftar användaren, att a) det sända materialet inte är lagstridigt eller annars olämpligt att publicera; b) materialet inte innehåller virus eller har andra orena eller förstörande egenskaper; c) materialet är användarens eget eller användaren har obegränsad rätt att ge det till Posti och att Posti kan publicera materialet och/eller inkludera materialet eller en del av dess innehåll i sina egna produkter utan ansvars- eller betalningsskyldighet.

Posti tar inte genom förmedling via denna webbplats emot uppgifter som är konfidentiella eller skyddade av äganderätt. Allt material, all information och annan kommunikation som användaren överför eller förmedlar till denna webbplats anses vara icke-konfidentiellt material som är fritt från upphovsrätt. Posti har rätt att fritt kopiera, publicera, dela, inkludera och på annat sätt använda denna kommunikation och all i den ingående informationen i form av bilder, ljud, texter och annan information i vilka som helst kommersiella eller icke-kommersiella syften. De personuppgifter som användaren förmedlar i samband med beställningen av tjänsten behandlas i enlighet med Postis integritetsskyddsprinciper. Användaren får inte skicka eller överföra till denna webbplats lagstridigt, hotande, smädande, nedsättande, osedligt, pornografiskt eller annat lagstridigt material.

Samtalsgrupper och andra områden för växelverkan för användarna

Posti har rätt, men ingen skyldighet, att följa och granska sådana områden av webbplatsen, där användarna överför eller förmedlar meddelanden eller håller kontakt endast sinsemellan (inklusive bland annat samtalsgrupper, anslagstavlor eller användargrupper) samt den aktuella kommunikationens innehåll. Posti ansvarar inte för kommunikationens innehåll oberoende av om lagar om upphovsrätt, ärekränkning, integritetsskydd eller andra lagar tillämpas. Posti kan när som helst enligt eget gottfinnande avlägsna material från sina nätsidor som användarna har skickat.

Allmänt

Posti upprätthåller denna webbplats från sina verksamhetsställen i Finland. Posti garanterar inte att materialet och tjänsterna på denna webbplats är användbara eller tillgängliga utanför Finland. Om användaren använder denna webbplats utanför Finland, gör användaren det på eget initiativ och ansvarar för att han eller hon följer den lokala lagstiftning som tillämpas. På dessa användningsvillkor tillämpas finsk lagstiftning (med undantag för praxis som gäller lagval i internationell privaträtt).

Posti kan ändra dessa användningsvillkor när som helst genom att uppdatera denna nätsida. Användaren har orsak att då och då kontrollera gällande användningsvillkor på denna nätsida, eftersom användningsvillkoren binder webbplatsens användare. Juridiska förbehåll eller villkor som uttryckligen nämns på vissa nätsidor på denna webbplats kan få företräde i förhållande till dessa användningsvillkor.