Kuva -

Sidosryhmät

Sidosryhmäyhteistyö

Posti haluaa käydä aktiivista vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa osana päivittäistä toimintaamme. Vuorovaikutuksen ja yhteistyön avulla saamme tärkeää palautetta palveluistamme, tietoa sidosryhmien odotuksista Postia kohtaan ja näkemyksiä asiakkaidemme uusista palvelutarpeista. Vuoropuhelu auttaa meitä kehittämään ja parantamaan palvelujamme. Avoimella viestinnällä haluamme myös välittää sidosryhmille ajantasaista tietoa Postista, sen toiminnasta, alan lainsäädännöstä ja toimintaympäristöstä, jossa tapahtuvia isoja muutoksia on tärkeä avata läpinäkyvällä viestinnällä.

Postille läheisimpiä sidosryhmiä ovat asiakkaat, henkilöstö, henkilöstö- ja työnantajajärjestöt, omistaja, poliittiset päätöksentekijät, viranomaiset, kumppaniyritykset, etujärjestöt, ympäristöjärjestöt, postialan järjestöt sekä media.

Posti toteutti marraskuussa 2018 laajan sidosryhmäkyselyn, jossa suomalaisilta kuluttajilta ja päättäjiltä kysyttiin näkemyksiä postinjakelun tulevaisuuteen, postialan sääntelyn uudistamiseen sekä Postin toiminnan vastuullisuuteen. Kyselyyn vastasi yhteensä 2 106 henkilöä, joista kuluttajia oli 1 935. Vastaajista 171 toimi päättäjäasemassa.

Kyselyssä kysyttiin, miten Postin toimintaa pitäisi uudistaa digitalisaation muuttaessa voimakkaasti toimialaa. Yli 60 % kuluttajista kuin päättäjistä nosti tärkeimmäksi uudistumiskeinoksi, että Postin toiminta tulisi pysyä taloudellisesti kannattavana, jotta palveluja ei tarvitse jatkossakaan rahoittaa verovaroin. Kyselyssä joka toinen kuluttaja katsoo, että kirjeiden ja lehtien jakelu on turvattava tarvittaessa valtion rahoituksella. Päättäjävastaajista tätä mieltä oli 58 %.

Päättäjistä peräti 67% katsoi, että paperipostin vähentyessä riittää, kun kirjepostin jakelu tapahtuu 2-3 kertaa viikossa. Kuluttajista lähes puolet eli 45 % kannatti jakelupäivien vähentämistä.

Päättäjiltä kysyttiin myös, mitä asioita he pitävät tärkeimpinä asioina, kun postialan sääntelyä uudistetaan seuraavan kerran. Tärkeimmäksi kysymykseksi nousi vaatimus postipalvelujen turvaamisesta koko maassa. Toiseksi tärkeimmäksi asiaksi nousu kuluttajien uusien palvelutarpeiden huomioon ottaminen.

Vastuullisuuden kannalta tärkeimmiksi teemoiksi nousivat sosiaalisen vastuun ja yhteiskuntavastuun teemat: luottamuksellisuuden ja tietoturvallisuuden takaaminen asiakkaille, henkilöstön ja asiakkaiden tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu sekä eettinen ja läpinäkyvä toiminta. Ympäristövastuun alueelta tärkeimmiksi nousivat toimintojen energia- ja materiaalitehokkuus sekä päästöjen vähentäminen kuljetuksissa esimerkiksi uusiutuvia polttoaineita ja uusia ajoneuvoteknologioita hyödyntämällä.

 

Asiakaskokemuksen mittaaminen keskiössä

Posti kysyy asiakkailtaan palautetta jatkuvasti kehittääkseen toimintaansa. Olemme viime vuosina kehittäneet asiakastyytyväisyyden mittaamista ja ottaneet käyttöön uudet asiakastyytyväisyysmittarit.

Posti mukana UPU:n Postitoimintaneuvostossa

Posti osallistuu vuosina 2017-2020 kansainvälistä postiliikennettä kehittävän neuvoston (Postal Operations Council, POC) työhön. Neuvostoon on valittu 40 UPU:n (Maailman postiliitto) jäsenmaata. Posti vastaa jäsenyyden velvoitteista seuraavan nelivuotiskauden ajan Suomen edustajana. 
 
Kehitystyön tärkeimpinä painopistealueina ovat uudistettavien UPU-tuotteiden ja niihin liittyvien maksujärjestelmien ja palvelutasovaateiden uudistaminen. Tavoitteena on lisäksi kansainvälisen postiliikenteen prosessien ja niihin liittyvien standardien kehitys.

Katso myös