Case: Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus

main_image

Työyhteisönä Posti on tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja erilaisia ihmisiä arvostava. Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus on yksi Postin vastuullisuusohjelman perustan muodostavista tekijöistä.

Olemme historiamme aikana edistäneet pitkäjänteisesti tasa-arvoisemman ja yhdenvertaisemman työyhteisön ja yhteiskunnan rakentumista. Vuonna 1864 olimme Suomessa ensimmäinen valtion laitos, joka palkkasi naisia töihin. 1980-luvulla ensimmäiset monimuotoisuusvaliokuntamme olivat toiminnassa ja vuonna 2012 olimme mukana käynnistämässä Suomen monimuotoisuusverkostoa. Työyhteisönä Posti on tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja erilaisia ihmisiä arvostava. Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus on yksi Postin vastuullisuusohjelman perustan muodostavista tekijöistä.

Historiasta huolimatta, varsinainen systemaattinen monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuustyö on sekä Postilla että suomalaisissa yrityksissä yleisemminkin verrattain uutta. Vuoden 2022 aikana Postilla käynnistettiin ohjelma, jonka tavoitteena on sekä koota yhteen monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi jo tehtävä työ että kartoittaa millaisia uusia toimenpiteitä tarvitaan.

Pilottitutkimuksella lisää tietoa työn tueksi

Toteutimme ensimmäisen rajatulle henkilöstöryhmälle suunnatun tutkimuksen monimuotoisuudesta, yhdenvertaisuudesta sekä osallisuudesta (englanniksi diversity, equity and inclusion). Tutkimukseen kuului kysely sekä laadullisia haastatteluja. Tutkimuksessa keskityttiin työntekijöiden monimuotoisuuteen sekä kokemuksiin epäasiallisesta käyttäytymisestä ja osallisuudesta tai yhteenkuuluvuudesta Postilla. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, kuinka monimuotoisuuteen suhtaudutaan työyhteisössämme ja millaisia kokemuksia ihmisillä on siitä.

Pilottitutkimuksen tulokset osoittivat muun muassa, että seitsemän prosenttia ihmisistä, jotka kokevat kuuluvansa seksuaalivähemmistöön, on kokenut sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseensa liittyvää syrjintää tai häirintää.

Kaikkiaan eri monimuotoisuutta ja osallisuutta koskevissa kysymyksissä erottui selkäesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien, ihmisten, joilla on jokin vamma sekä yksinhuoltajien, muita vastaajia negatiivisemmat kokemukset. Myös naisten vastaukset erottuivat muista jonkin verran negatiivisemmilla kokemuksilla. Laadullisissa haastatteluissa pureuduttiin erityisesti jälkimmäisen havainnon syvällisempään ymmärtämiseen.

Vastaajista 84 prosenttia koki voivansa olla oma itsensä työssään. Tämä on tärkeä mittari, kun tavoitellaan vastuullisuusohjelmankin määrittelemää tavoitetta, jonka mukaan jokaisen on saatava olla ylpeä siitä mitä on ja tekee. Lähes puolet vastaajista, 44 prosenttia, odottaa Postin tekevän enemmän yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikalla. Erityisesti nuoret ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat erottuvat tässä kysymyksessä.

Lisää tietoisuutta

Vuoden aikana laajensimme henkilöstön tietoisuutta ja osaamista aiheen ympäriltä koulutuksilla eri kohderyhmille, kuten Postin johtoryhmälle, vastuullisuusfoorumille, HR-toiminnoille sekä konsernin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnalle. Koulutuksissa paneuduttiin myös tutkimuksessa nousseisiin aiheisiin. Tutkimuksessa esiin nousseet haasteet kerrottiin avoimesti myös yrityksen intranetissä.

Olemme olleet useana peräkkäisenä vuonna Helsinki Priden yhteistyökumppani – niin myös viime vuonna – ja yksi keino monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuuskysymysten esiin nostamiseen oli Box by Postissa Helsingin keskustassa järjestetty Pride-etkot -keskustelutilaisuus vastuullisuuspäällikkömme ja pääluottamusmiehemme kanssa.

Käynnistynyt suunnitelmallinen monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuustyö tulee olemaan osa Postin kokonaisvaltaista henkilöstöhallinnon kehittämisen People Journey -ohjelmaa ja sitä toteutetaan vastuullisuus- ja HR-yksikköjen yhteistyönä liiketoimintojen kanssa.

Vuoden 2022 aikana Postilla toteutettiin palkkatasa-arvoselvitys. Selvityksen perusteella Postissa ei tunnisteta olevan selittämätöntä palkaneroa sukupuolten välillä. Naisten ja miesten peruspalkan ja kokonaispalkitsemisen suhde oli 31.12. 96,95 prosenttia (koko konserni pois lukien Aditro Logistics). Suomessa suhde oli 97,69 prosenttia sisältäen Transvalin ja 100 prosenttia ilman Transvalia.

Monimuotoisuudessa, yhdenvertaisuudessa ja mukaan ottamisessa jokaisen postilaisen kokemus on tärkeä. Enemmistön hyvinvointi ei riitä, jos kaikki eivät voi kokea samoin.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta

Postissa toimii tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, joka seuraa, selvittää ja valvoo tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Se käsittelee vuosittain muun muassa selvitystä miesten ja naisten palkoista ja palkkaeroista sekä miesten ja naisten sijoittumisesta eri tehtäviin.

Toimikunta ylläpitää palautekanavaa, johon voi jättää luottamuksella ilmoituksen, antaa palautetta tai kysyä ohjeistusta tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyen. Kanavan tunnettuutta on lisätty ja kynnys antaa sinne palautteita on madaltunut. Vuonna 2022 palautekanavaan tuli 14 eri palautetta, kun edellisenä vuonna niitä annettiin kolme. Palautekanavalle on valittu toimikunnasta kaksi käsittelijää: työntekijöiden edustaja ja työnantajan edustaja.

Kiusaamisen ja häirinnän nollatoleranssi on yksi toimikunnan ohjelmakauden tavoitteista. Vuoden 2022 aikana tavoitetta on edistetty muun muassa tuotannon turvavarteissa. Elokuussa julkaistiin päivitetty Epäasialliseen kohteluun ja häirintään puuttuminen Postilla -ohje.