Case: Työhyvinvointia ennakoivalla työterveyshuollolla

main_image

Turvallisen ja terveellisen työympäristön tarjoaminen postilaisille on henkilöstövastuumme keskeinen tavoite. Tähän päästään yhtäältä kehittämällä jatkuvasti työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtamista sekä toisaalta kattavalla riskienhallinnalla. Henkilöstön sairauspoissaolojen hyvä hallinta ja työtapaturmien tehokas ja laajapohjainen ehkäiseminen ovat erittäin tärkeitä paitsi henkilöstön hyvinvoinnin ja tuottavuuden, myös konsernin kannattavuuden kannalta.

Työhyvinvointi

Postissa olemme siirtäneet painopistettämme työhyvinvoinnin ja -kyvyn johtamisessa entistä varhaisempaan ja ennaltaehkäisevämpään vaiheeseen. Haemme aktiivisesti ratkaisuja työkykyriskissä olevien työntekijöidemme työuran jatkamiseksi tiiviissä yhteistyössä kumppaneidemme kanssa sekä tuemme esihenkilöitä työkykyasiantuntijoidemme avulla.

Koronatilanne työhyvinvoinnin agendalla
Henkilöstön, kumppaneiden ja asiakkaiden terveyden ja turvallisuuden varmistaminen on ollut kantava periaatteemme korona-aikana. Se on korostanut entisestään matalan kynnyksen hyvinvoinnin tuen ja joustavien työterveyden asiointikanavien tarvetta. Olemme panostaneet koronatilanteen hallintaan ja tartuntojen ehkäisyyn. Tilannetta on seurattu tiiviisti ja suojaavista toimenpiteistä on päätetty viranomaisohjeistuksen, riskiarviointien ja työterveyden asiantuntemuksen pohjalta. Toteutimme Postissa myös poikkeustilannekyselyn, ja tulosten perusteella olemme onnistuneet hyvin viestinnässä ja toimenpiteissä henkilöstömme suojaamiseksi. Lisäksi toteutimme asiantuntijaroolissa oleville postilaisille suunnatun työpaikkaselvityksen, jossa painotimme etätyön näkökulmaa. Tulosten pohjalta lisäsimme asiantun- tijatyön huokoisuutta ja otimme käyttöön lyhennetyt Teams-palaverit.

Tuimme postilaisten liikkumista tarjoamalla yhteisiä etäliikuntatunteja ja edistimme työpäivän aikaista palautumista taukoliikuntasovelluksen avulla. Panostimme myös matalan kynnyksen hyvinvointipalvelujen esille nostamiseen monikanavaisella viestinnällä ja varmistimme keskusteluavun saatavuuden.

Fiksattu työ tukee työkykyä aikaisessa vaiheessa
Yksi iso tavoitteemme on ollut saada Postin Fiksatun työn eli tilapäisten työjärjestelyiden käyttö uudelle tasolle. Muutosta on edistetty Postin työturvallisuuden ja työterveyden välisenä yhteistyönä. Fiksatussa työssä huomio on työkyvyttömyyden sijaan olemassa olevassa työkyvyssä: mitä työntekijän on mahdollista työkykynsä ehdoilla tehdä ja miten työ voi joustaa sairauspoissaolon sijaan. Fiksatusta työstä on hyötyjä niin työntekijälle kuin työyhteisölle. Tavoitteena on ennen kaikkea tukea työkykyä aikaisessa vaiheessa, mahdollistaa työssä jatkaminen ja näin edistää toipumista. Ohimenevät tuki- ja liikuntaelinvaivat ja lievät tapaturmat ovat Postissa tyypillisiä tilanteita, joissa Fiksattu työ eli työn muokkaaminen on hyvä ratkaisu.

Vuonna 2021 toteutimme 16 koulutusta esihenkilöille Fiksatun työn käytöstä ja pidimme tavoitteita esillä työterveydessä. Toteutuneiden Fiksatun työn päivien määrässä tapahtui merkittävä kehitys, mutta meillä on edelleen iso potentiaali hyödyntää työn muokkaamista työkyvyn tukemisen keinona.

Pitkäjänteisen yhteistyön tuloksena työkyvyttömyyseläköitymisten määrä vähentyi merkittävästi
Postilla on tehty pitkäjänteistä työkykyjohtamistyötä yhteistyössä työterveyden ja eläkevakuuttajan kanssa. Tekemistä on kohdennettu eniten tukea tarvitseville ja tietoisuutta työkyvyttömyyden synnystä, työkyvyttömyyden ehkäisyyn vaikuttavista tekijöistä ja työkykyjohtamisen työkaluista on lisätty järjestelmällisesti.

Vuonna 2021 työkyvyttömyyseläkkeiden, kuntoutustuella ja pitkällä sairauspoissaololla olleiden postilaisten määrä väheni merkittävästi, lukumäärien ollessa jo toista vuotta laskusuuntaisia. Myös osatyökyvyttömyyseläkkeiden suhteellinen osuus myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä lisääntyi. Edeltävään vuoteen verrattuna työkyvyttömyyseläkkeelle päätyi 40 työntekijää vähemmän ja työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutunut eläkemeno lähes puolittui.

Suuntaamme työkykyjohtamisen painopistettä määrätietoisesti varhaisempaan ja ennaltaehkäisevämpään vaiheeseen. Merkkejä oikeasta suunnasta ovat huomion kiinnittäminen varhaiseen välittämiseen ja tunnistamiseen sekä työntekijän ja esihenkilön lisääntyvään keskusteluun työkyvystä ja työskentelyn mahdollisuudesta työkyvyn muuttuessa. Muutoksesta kertovat myös Fiksatun työn lisääntyminen, sairauspoissaolo esihenkilön luvalla -käytännön vahvistaminen ja huomion kiinnittyminen varhaisen tuen mallin keskusteluiden laatuun ja määrään. Näiden toimintamallien vahvistaminen jatkuu Postissa myös tulevana vuonna.