Case: Posti veronmaksajana

main_image

Noudatamme verojalanjäljen raportoinnissamme valtion omistajaohjauksen 1.10.2014 valtion enemmistöomisteisille yhtiöille antamaa ohjeistusta koskien maakohtaista verojen raportointia.

Konsernin kaikki yhtiöme ovat sitoutuneet toimimaan vastuullisesti ja täyttämään kaikki kussakin maassa voimassa olevassa lainsäädännössä asetetut velvoitteet ja vaatimukset. Posti konserniin kuuluvat yhtiöt maksavat veronsa niihin maihin, missä niillä on tosiasiallista liiketoimintaa.

Kaikki verot maksetaan ajallaan ilman viivytyksiä. Konsernin pitkän aikavälin tavoitteena on varmistaa, että konsernin efektiivinen veroaste on samalla tasolla kuin Suomessa kulloinkin voimassaoleva yrityksen tuloverokanta.

Konsernin verostrategian mukaisesti verotus on aina seurausta liiketoiminnasta, jolloin myös veroratkaisujen on perustuttava liiketoiminnan tarpeisiin. Posti ei harjoita verosuunnittelua, jonka tarkoituksena olisi keinotekoisesti vähentää konsernin verotettavaa tuloa.

Konserni toimii veroasioissa lainsäädännön ja oikeuskäytännön puitteissa suunnitellessaan yhtiöiden verotettavaa tulosta. Tämänkaltaisia asioita voivat olla esimerkiksi tytäryhtiöön kertyneiden verotappioiden hyödyntäminen tai konserniavustusten antaminen. Tytäryhtiöiden välisessä siirtohinnoittelussa Posti pyrkii aina varmistamaan käytetyn hinnan markkinaehtoisuuden. Verotuskäytännön selventämiseksi voidaan hankkia verottajalta joko suullista ohjausta tai kirjallinen päätös suunnitellun toimenpiteen verotuksellisesta käsittelystä.

Veroasioiden hallinta

Veroasioiden hallinta on keskitetty konsernitalous-yksikköön, joka vastaa veroasioiden hallinnasta ja seurannasta konsernitasoisesti. Verotukseen liittyvät päätökset tehdään konsernitasoisesti. Periaatteelliset merkittävät linjaukset tuodaan emoyhtiön hallitukseen päätettäväksi. Konsernin talous- ja rahoitusjohtaja raportoi verotukseen liittyvistä asioista säännöllisesti konsernin tarkastusvaliokunnalle. Veroasioiden hallinnan keskeisin tehtävä on varmistaa, että kaikki konsernin yhtiöt noudattavat verolainsäädännön määräyksiä kaikissa toimintamaissa. Veroriskien hallinta on osa konsernin riskienhallintaprosessia.

Veroraportoinnissa noudatetut periaatteet

Posti raportoi verojalanjälkensä avoimesti ja läpinäkyvästi. Konserni tuo esille mahdolliset verottajan päätökset ja muutoksenhaut verottajan päätöksiin siltä osin kuin niillä on olennainen vaikutus konsernin veroasemaan. Tiedot perustuvat konsernin laskentajärjestelmistä kerättyihin tietoihin. Veroilla tarkoitetaan julkisyhteisöille maksettuja veroja tai veronluonteisia maksuja, olivatpa ne sitten yhtiön itsensä maksamia tai tilittämiä veroja. Verojen luonne ja määrät vaihtelevat maittain merkittävästi.

Maksettavilla veroilla tarkoitetaan konserniyhtiöiden maksamia veroja, jotka pääsääntöisesti kirjataan yhtiön tilinpäätöksessä kuluiksi. Tilitetyillä veroilla tarkoitetaan yhtiöiden keräämiä veroja tai maksuja, jotka tilitetään veronsaajille usein muiden kuin yhtiön itsensä puolesta. Yhtiö on rajannut veroraportoinnin koskemaan vain olennaisia maita, minkä perusteella tiedot esitetään maakohtaisesti Suomen ja Venäjän osalta. Konsernin liikevaihdosta noin 89 % tulee näistä maista. Nämä maat ovat strategian mukaisesti yhtiön päämarkkina-alueet. Muut toimintamaat on ryhmitelty Skandinavian ja Muiden maiden alle.

Posti käyttää vastaavaa maantieteellistä jakaumaa myös konsernitilinpäätöksessään. Muiden maiden kuin Suomen ja Venäjän osalta tiedot esitetään maaryhmäkohtaisesti, koska raportoitavat tiedot eivät ole olennaisia ja toisaalta niiden esittäminen maittain voisi vaarantaa luottamuksellisten tietojen julkitulon, kuten esimerkiksi asiakastietojen tai hinnoittelun osalta. 

Konsernin näkökulmasta raportoitavien tietojen määrä ei ole olennainen, kun yksittäisen maan osalta maksettavien verojen määrä on enintään viisi miljoonaa euroa. Konsernilla on toimintaa kahdeksassa maassa. Näiden lisäksi Postilla on yhtiöitä maissa, joissa konserni ei harjoita enää liiketoimintaa. Olennaisuusrajaa arvioitaessa on epäolennaisuuden rajana pidetty yhden miljoonan euron liikevaihtoa kunkin yksittäisen tytäryhtiön osalta. Tämänkaltaiset yhtiöt on jätetty raportoinnin ulkopuolelle, koska yhtiöiden maksamien verojen määrä on vähäinen suhteessa konsernin antamiin tietoihin. Kyseisenkaltaiset yhtiöt sijaitsevat muiden maiden ryhmässä. Postilla ei ole toimintaa tai yhtiöitä veroparatiiseiksi luokitelluissa maissa, joissa yhteisön tuloverokanta on merkittävästi Suomen yhteisöverokantaa alhaisempi. 

Konsernin veroasema 2019

Konsernin efektiivinen verokanta vuonna 2019 oli 14,8 % (2018: 85,0 %, ilman myytyjä toimintoja 10,7 %). Efektiiviseen verokantaan lasketaan suoriteperusteiset tuloverot ja laskennallisten verojen muutokset. Verokannan alhaisempaan määrään kuin Suomen nimellinen yritysten tuloverokanta (20 %) vaikuttivat aikaisempina tilikausina tehdyt alaskirjaukset, jotka realisoituivat tilikauden aikana verotuksessa vähennyskelpoisina menoina. Konsernin suoriteperusteiset tuloverot tilikaudella ilman laskennallisten verojen muutosta olivat 3,8 miljoonaa euroa.

Posti konsernilla on vireillä useita veroriitoja Suomessa. Merkittävimmät asiat liittyvät pääosin vuosina 2014 ja 2015 Posti Group Oyj:hin sulautuneiden ulkomaisten tytäryhtiöiden tappioiden käytettävyyteen Suomessa. Verotuksessa hyväksymättömien tappioiden kokonaismäärä on noin 61 miljoonaa euroa. Asioiden käsittely siirtyi hallinto-oikeuteen, koska veronsaajien edustaja ei antanut lupaa asioiden käsittelylle korkeimmassa hallinto-oikeudessa Postin valituslupahakemuksen johdosta. Samanaikaisesti on vireillä myös veronsaajien edustajan valitus siltä osin kuin verohallinto on hyväksynyt siirtyneiden tappioiden käytettävyyden. Valitusten käsittely oli kesken tilinpäätöspäivänä.

Vuoden 2019 aikana Postin oikaisuvaatimus kiinteistöyhtiön luovutustappion vähennyskelpoisuudesta hylättiin oikaisulautakunnassa. Posti on valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen, koska pitää päätöstä virheellisenä. Asiassa on kyse vuonna 2015 tapahtuneesta norjalaisen kiinteistöyhtiön luovutuksesta, josta Postille kertyi noin 12 miljoonan euron luovutustappio.

Posti-konsernin suomalaisissa yhtiöissä tehtiin vuonna 2016 verotarkastus, joka päättyi tammikuussa 2018. Tarkastuskertomusten perusteella konserniin kuuluvat suomalaiset yhtiöt joutuivat maksamaan noin 1,1 miljoonan euron edestä arvonlisäveroja, viivästyskorkoja ja veronkorotuksia. Siltä osin kuin oikaisulautakunta hylkäsi Postin valitukset, Posti valitti päätöksistä hallinto-oikeuteen, jossa asioiden käsittely on kesken. Vuoden 2019 aikana oikaisulautakunta hyväksyi äänestyksen jälkeen Postin oikaisuvaatimuksen viimeisestä asiakokonaisuudesta ja velvoitti verohallinnon palauttamaan Postille noin 0,8 miljoonan euron edestä virheellisesti maksuunpantuja veroja ja viivästyskorkoja. Tämä päätös on saanut lainvoiman.

Posti-konsernilla ei ole muissa toimintamaissa vireillä olevia veroriitoja.

Voit tutustua tarkemmin verojalanjälkeemme tuoreimman vastuullisuusraporttimme taulukoiden kautta (sivut 39-41).