>

10 frågor och svar

1. Varför förnyas Postis samhällsomfattande tjänster?

Digitaliseringen minskar kraftigt mängden post som ska delas ut, och den är i dag 30 % mindre än för fem år sedan. Ju mindre post det finns att dela ut, desto högre blir kostnaden för varje enskild försändelse. För att kunna hålla kostnaderna nere måste saker och ting göras på nya sätt.

Genom lindrigare reglering kan vi även i fortsättningen trygga Postis samhällsomfattande tjänster för alla finländare i hela landet. Samtidigt förnyas postlagen så att den bättre ska motsvara dagens kundbehov. Tack vare reformen kan Posti sköta de samhällsomfattande tjänsterna utan statligt stöd.

2. Vad händer om de samhällsomfattande tjänsterna inte förnyas?

Att fortsätta uppfylla skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster på samma sätt som i dag skulle bli en ohållbar ekonomisk börda för Posti, eftersom Posti inte får något offentligt stöd och femdagarsutdelningen inte är lönsam på marknadsvillkor. Posti kan inte ta hand om utdelningen om företaget går med förlust, eftersom Posti inte finansieras med skattemedel.

3. Vilka postförsändelser gäller reformen av postlagen?

Reformen av postlagen gäller endast brev och kort som har betalats med frimärken, vilket motsvarar mindre än 5 % av den totala postmängden. För närvarande får finländarna i genomsnitt cirka elva brev om året som är försedda med frimärken, dvs. ett brev i månaden.

Utdelningen av andra brev (bl.a. fakturor), dagstidningar, tidskrifter och reklam hör inte till de samhällsomfattande tjänsterna. Ändringarna i postlagen gäller inte utdelningen av dessa.

4. Kommer posten i fortsättningen att delas ut endast tre gånger i veckan i städerna?

Lagförslaget tillåter utdelning tre dagar i veckan i de områden som har tidigutdelning av dagstidningar. I städerna delas posten även i fortsättningen ut 5–7 dagar i veckan eftersom brev, dagstidningar, tidskrifter, paket och reklam som företagen skickar inte omfattas av postlagens samhällsomfattande tjänster. Utdelningen av dessa sköts även i fortsättningen på kommersiell basis enligt avsändarkundernas behov.

Enligt lagförslaget fortsätter utdelningen av samhällsomfattande brev fem dagar i veckan i en stor del av Finland, dvs. i de områden som saknar tidigutdelning av dagstidningar.

5. Medför lättnaderna i postlagen att Posti höjer priserna?

Prisutvecklingen för försändelser regleras av hur mycket post det finns som ska delas ut. Ju färre brev och tidningar det finns att dela ut, desto högre blir kostnaden för hanteringen av varje enskild försändelse. För närvarande tillåts inget täckningsbidrag, vilket förhindrar utvecklingen av postutdelningen och nya investeringar. I andra EU-länder tillåts ett täckningsbidrag på upp till 13 %.

Lagförslaget tillåter ett rimligt täckningsbidrag för de samhällsomfattande tjänsterna. Detta bidrar till målet att de samhällsomfattande tjänsterna inte ska behöva stöd ur statens budget.

6. Delas posten i fortsättningen ut i postfack i höghus?

Enligt lagförslaget ska utdelningen i höghus ske antingen i postfack eller lägenheternas brevinkast. Det är husbolaget som bestämmer om man ska övergå till postfack. I andra europeiska länder delas posten ut i postfack i höghusens bottenvåning.

Med hjälp av postfack i höghus kan servicen effektiviseras och förbättras, och man kan även sköta t.ex. utdelningen av paket och matinköp på nätet samt returförsändelser. Därmed förbättras även säkerheten i utdelningsarbetet. En stor del av olyckorna sker i dag i trapphusen.

7. Planerar Posti att minska antalet serviceställen?

Lagförslaget innehåller inga krav på ändringar i antalet serviceställen. Posti har byggt ut sitt eget nätverk av serviceställen. Antalet serviceställen har sedan 2011 ökat från cirka 1 020 till mer än 1 400 serviceställen i dag.

8. Vill postlag fördröja postgången?

Hastighet av postutdelning kommer inte att förändras, när lagen träder i kraft i sommar. I förslaget till postlag föreslås det att minst 50 % av de brevförsändelser som är försedda med frimärke ska vara framme senast den fjärde vardagen efter inlämningsdagen. Lagen gäller endast de samhällsomfattande brev. Andra brev, till exempel räkningar och officiella brev kommer att fortsätta dela ut baserat på kundens behov som hittills.

9. Vilka konsekvenser får det att Posti måste konkurrensutsätta postutdelningen?

Enligt ändringen av postlagen ska Posti konkurrensutsätta femdagarsutdelningen av de brev som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna, dvs. brev och kort som försetts med frimärke eller som betalats genom andra kontantbetalningssätt, på områden där det inte på kommersiella villkor har ingåtts avtal om heltäckande tidigutdelning av dagstidningar. Syftet med konkurrensutsättningen är att skapa ny utdelningsverksamhet i glesbygden.

De företag som är intresserade av att delta i anbudsgivningen kan anmäla sig via adressen www.postikilpailutus.fi senast den 8 februari 2018. Den avtalsenliga verksamheten på de konkurrensutsatta områdena inleds den 1 juli 2018.

10. Är de planerade ändringarna i postutdelningen förenliga med EU:s postdirektiv?

Ja. Den föreslagna ändringen av postlagen motsvarar kravet på femdagarsutdelning i EU:s postdirektiv. I förslaget har man beaktat att EU:s postdirektiv möjliggör större flexibilitet i fråga om de samhällsomfattande tjänsterna med beaktande av de nationella förhållandena. Denna möjlighet har även utnyttjats i andra EU-länder.