Postin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma on päivitetty

03.05.2024

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma on saman nimisen, sekä henkilöstöä että työnantajaa edustavan, toimikunnan toimintaohjelma. Toimikunta seuraa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilaa Postilla, edistää sitä yhdessä sovituin tavoittein ja ylläpitää tasa-arvon palautekanavaa. 

Ohjelma vastaa Suomen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien vaatimuksiin. Vaikka se pohjautuukin suomalaiseen lainsäädäntöön, se kattaa kaikki maat, joissa Posti toimii ja on konsernin yhteinen ohjelma. Ohjelman tavoitteet ovat yhtenevät Postin vastuullisuusohjelman kanssa. 

Postilla on pitkä perinne tasa-arvon edistämisestä. Ensimmäinen tasa-arvo-ohjelma laadittiin 1978, vuosille 1980–1985. Vuonna 2005 sisältö laajeni ja ohjelmaan lisättiin osio yhdenvertaisuudesta. Ohjelmaa on alusta saakka päivitetty muutaman vuoden välein. 

“Toimikunnassa on mukana laaja edustus eri puolilta yhtiötä ja työtä on tehty hyvässä hengessä. Monimuotoisuus on rikkaus myös yhteisten tavoitteiden edistämisessä”, sanoo toimikunnan puheenjohtaja Päivi Rokkanen.

Ohjelman päivitystyön pohjana on käytetty haastatteluin ja olemassa olevaan aineistoon (esimerkiksi Peakon-kysely) perustuvaa arviointia yhdenvertaisuuden tilanteesta Postilla. Kuvaus arvioinnista on osana ohjelmatekstiä.

"Ohjelmaan on uutena elementtinä sisällytetty muun muassa yhdenvertaisuuden vaatimuksen laajentaminen myös rekrytointiin. Siinä, missä edellinen ohjelma painottui vahvasti sukupuolten väliseen tasa-arvoon, nykyisessä ohjelmassa mukana ovat entistä vahvemmin muutkin monimuotoisuuden osa-alueet, kuten esimerkiksi ikä tai etninen tausta”, Rokkanen sanoo. 

Mukana on myös saavutettavuuden ja esteettömyyden edistäminen sekä fyysisessä että digitaalisessa ympäristössä. Ohjelman rakennetta ja tekstiä on samalla selkiytetty. 

Keskeiset osa-alueet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ohjelman toimintakaudella vuosille 2024–2026 ovat: