Posti Group Oyj: Posti Groupin liikevaihto Q4 2016 kasvoi yli 5 % - 60 miljoonan euron osinko valtiolle

28.02.2017

POSTI GROUP OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.2.2017 KELLO 12.00 (EET)                                         

Posti Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 2016

Loka-joulukuu 2016

Keskeiset tunnusluvut

             
Keskeiset tapahtumat

             
Vuosi 2016

Keskeiset tunnusluvut

             
Keskeiset tapahtumat

Muutokset raportoinnissa ja tuloutusperiaatteissa

Postipalveluiden ja Paketti- ja logistiikkapalveluiden toimintasegmentit on yhdistetty yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi, jonka nimi on Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut. Yhtiö raportoi tuloksen vuoden 2016 viimeisestä neljänneksestä alkaen seuraavien raportoitavien segmenttien mukaan: Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut, Itella Venäjä ja OpusCapita. Tämän lisäksi yhtiö raportoi Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut -segmentistä liikevaihdon seuraavilta liiketoiminta-alueilta: kirje- ja markkinointipalvelut, pakettipalvelut, lehtipalvelut ja logistiikkapalvelut.

Posti raportoi myös uudet taloudelliset tunnusluvut, käyttökate ja oikaistu käyttökate.

Posti on tarkentanut konsernin menetelmää postimerkkien ja muiden ennakkoon maksettujen palveluiden liikevaihdon tuloutuksessa. Ennakkoon maksettujen palveluiden, kuten postimerkit, postimaksukoneet sekä ennakkoon maksetut postimaksun sisältävät kirjekuoret, liikevaihto tuloutetaan jatkossa vasta niiden arvioidun käytön perusteella. Aiemmin liikevaihto näistä tuotteista on tuloutettu silloin, kun ne on myyty asiakkaille. Arvioitu käyttö perustuu tiettyyn tilastolliseen malliin, joka ottaa huomioon historialliset myynti- ja käyttövolyymit sekä hinnanmuutokset.

Posti julkaisi 24.1.2017 pörssitiedotteen (Muutos raportoitavissa segmenteissä ja postimerkkien tuloutusperiaatteessa), jossa todettiin: "Konserni oikaisee vertailukelpoisesta liikevaihdosta ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutuksen siten, että tilikauden aikana ostettujen tai myytyjen liiketoimintojen liikevaihtoa ei huomioida vertailukelpoista liikevaihtoa laskettaessa. Myytyjen liiketoimintojen liikevaihto jätetään huomioimatta myös vertailukauden osalta." Tiedotteesta poiketen Posti lopettaa vertailukelpoisen liikevaihdon julkistamisen vuoden 2016 viimeisestä neljänneksestä alkaen, jolloin tilikauden aikana ostettujen tai myytyjen liiketoimintojen liikevaihto sisältyy raportoitavaan liikevaihtoon.

Posti on muuttanut vaihtoehtoisista tunnusluvuista käyttämäänsä terminologiaa Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uuden ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2016 toisen neljänneksen osavuosikatsauksesta alkaen. Tunnusluku "kertaluonteiset erät" on korvattu tunnusluvulla "erityiserät". Tunnusluku "liiketulos ilman kertaluonteisia eriä" on korvattu tunnusluvulla "oikaistu liiketulos". Näiden tunnuslukujen sekä vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien määritelmät on esitetty tilinpäätöstiedotteen tunnuslukujen laskentakaavoissa sekä Postin verkkosivuilla osoitteessa www.posti.com/talous.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu.Konsernin avainluvut
10-12/2016
 

oikaistu** 10-12/2015

1-12/2016
oikaistu**
1-12/2015
Liikevaihto, milj. euroa 456,5 433,2 1 607,6 1 649,1
Oikaistu käyttökate, milj. euroa 43,0 43,2 126,7 128,2
Oikaistu käyttökate, % 9,4 10,0 7,9 7,8
Käyttökate, milj. euroa 38,6 30,6 116,0 147,2
Käyttökate, % 8,4 7,1 7,2 8,9
Oikaistu liiketulos, milj. euroa 22,7 24,0 47,1 47,6
Oikaistu liiketulos, % 5,0 5,5 2,9 2,9
Liiketulos, milj. euroa 14,2 8,3 30,7 54,8
Liiketulos, % 3,1 1,9 1,9 3,3
Tulos ennen veroja, milj.euroa 14,7 4,7 29,5 42,3
Tilikauden tulos, milj. euroa 10,4 3,1 23,2 35,1
Liiketoiminnan rahavirta     63,1 81,9
Oman pääoman tuotto (12 kk), %     3,9 6,2
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %     5,1 6,4
Omavaraisuusaste, %     54,9 46,9
Nettovelkaantumisaste, %     -13,6 -10,9
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 23,3 17,1 100,4 66,8
Henkilöstö keskimäärin     20 632 22 219
Osingot, milj. euroa     60,0*  18,0
 

*) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

       

**) Oikaistu = tuloutusperiaatteen muutoksella oikaistut luvut

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:

Posti on käynyt viiden viime vuoden aikana läpi historiansa rajuinta murrosvaihetta, kun digitalisaatio on vähentänyt voimakkaasti perinteistä viestintää ja samaan aikaan Suomen talous ja sitä kautta koko logistiikka-ala on ollut taantumassa. Vuosi 2016 oli konsernille edelleen haastava, mutta erityisesti viimeisellä neljänneksellä nähtiin jo merkkejä paremmasta.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä konsernin liikevaihto kääntyi yli 5 %:n kasvuun. Erityisen ilahduttavaa oli selkeä kasvu pakettipalveluissa, jossa B2C-volyymi kasvoi verkkokaupan vetämänä lähes 13 % ja rajat ylittävässä kaupassa yli 7 %. Viimeisellä neljänneksellä pakettipalveluiden liikevaihto kasvoi lähes 6 %. Tämän lisäksi logistiikkaliiketoimintamme on kasvussa. Orgaanisesti kasvua tuli lähes 8 % ja kokonaisuudessaan logistiikkapalveluiden liikevaihto kasvoi viimeisellä neljänneksellä 29 %.

Postin tuloksentekokyky vuonna 2016 säilyi hyvänä vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Oikaistu käyttökate jopa parani Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut -segmentissä. Konsernin oikaistu käyttökate, 126,7 miljoonaa euroa, pysyi edellisvuoden tasolla. Venäjän vaikeasta vuodesta huolimatta teimme siellä edellisvuotta paremman tuloksen, mihin voimme olla tyytyväisiä. Myös OpusCapitan kannattavuus parani viimeisellä vuosineljänneksellä.

Liiketoiminnan rahavirtamme ennen investointeja oli hyvä, 63,1 miljoonaa euroa. Vuoden lopulla maksoimme pois 150 miljoonan euron joukkovelkakirjan. Konsernin tase on tästä huolimatta vahva. Vahvan taseen myötä hallitus esittää merkittävän lisäosingon maksamista.

Vaikka Posti on Suomen johtava posti- ja logistiikka-alan yritys, yhtiö jatkaa päättäväisesti uudistumistaan yhteiskunnan nopean digitalisaatiokehityksen vuoksi. Digitalisaatio on peruuttamaton, viime vuonnakin osoitteellisten kirjeiden volyymit laskivat 7 %. Uudistuminen ja kasvu ovat tämän vuoksi pääosassa viime vuonna päivitetyssä strategiassamme. Volyymilaskusta huolimatta postipalvelut pysyy vahvasti toimintamme keskiössä. Sillä on suuri merkitys Postin kannattavuudelle. Uskomme, että tulevan postilain uudistuksen myötä perinteisen viestinnän elinkaarta voidaan pidentää.

Paketti- ja logistiikkapalvelut muodostavat Postin tulevan kasvun moottorin. Tarjoamme kattavimman maanlaajuisen logistiikka- ja palvelupisteverkoston sekä kokonaisvaltaisen toimitusketjun. Posti osti viime vuonna Veinen ja Kuljetus Kovalaisen, kaksi lämpötilasäädeltyyn logistiikkaan erikoistunutta kuljetusyritystä, joiden myötä haemme uutta kasvua elintarvikelogistiikasta. Postille hyvin merkittävä asia on, että olemme nyt osa DHL:n eurooppalaista pakettiallianssia, mikä parantaa kilpailukykyämme kansainvälisessä verkkokaupassa ja pakettijakelussa. Verkkokaupan kasvaneet volyymit ovat näkyneet jo positiivisesti kotimaan varastopalveluissa sekä Itellan Venäjän MaxiPostin liikevaihdon kasvussa.

Kiitokset Postin työntekijöille tärkeästä työstä vuoden 2016 aikana asiakkaidemme sujuvamman arjen hyväksi. Jakelun uudistuksen aikana koettiin viime syksynä myös valitettavia häiriöitä, joista olemme pahoillamme. Olemme tehneet uutterasti korjaustoimia tämän vuoden alussa, ja jakelun laatu on nyt erittäin hyvällä, yli 99 %:n, tasolla. Kiitos asiakkaillemme luottamuksestanne.

LIITTEET
Posti Groupin tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan (pdf)

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander
Puh. 020 452 3366 (MediaDesk)


TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2017
vuoden 2016 tilinpäätöstiedote: 28.2.2017 klo 12
vuoden 2016 tilinpäätös: 8.3.2017 klo 9
tammi-maaliskuun osavuosikatsaus: 28.4.2017 klo 9
tammi-kesäkuun osavuosikatsaus: 27.7.2017 klo 12
tammi-syyskuun osavuosikatsaus: 26.10.2017 klo 9

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.posti.com/talous

VALOKUVAT JA LOGOT
www.posti.com/media

Posti Group on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta kymmenessä maassa. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 1 608 miljoonaa euroa. Palvelemme asiakkaitamme Suomessa Posti-nimellä ja muissa maissa Itella-nimellä noin 20 500 ammattilaisen voimin. Kaikki palvelumme Suomessa ovat hiilineutraaleja. www.posti.com.
Posti2016-tilinpäätöstiedote