Itellan tammi-maaliskuun tulos markkinatilanteeseen nähden tyydyttävä

30.04.2014

ITELLA OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2014, 30.4.2014 KELLO 10.00 (EET)

Itella Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

 

 

Konsernin avainluvut      
  1-3 1-3 1-12
  2014 2013 2013
Liikevaihto, milj. euroa 470,0 496,0 1 976,8
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *) 17,6 12,4 50,5
Liiketulos (oikaistu), % *) 3,7 2,5 2,6
Liiketulos, milj. euroa 4,3 10,8 9,9
Liiketulos, % 0,9 2,2 0,5
Tulos ennen veroja, milj.euroa 2,1 7,7 -2,4
Tilikauden tulos, milj. euroa 4,0 4,7 7,7
Oman pääoman tuotto (12 kk), % 1,0 1,0 1,1
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), % 0,7 3,5 1,3
Omavaraisuusaste, % 46,6 46,7 47,5
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 18,7 21,7 21,1
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 12,8 11,0 61,1
Henkilöstö keskimäärin 25 066 27 561 27 253
Osingot, milj. euroa - - -
       
*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä, katso liite 2.    

 

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:

"Itellan toimintaympäristö pysyi hyvin haastavana alkuvuonna logistiikan vaativan markkinatilanteen ja postialan murroksen vuoksi. Oikaistu liiketulos parani voimakkaiden tehostamistoimien ansiosta ja kokonaisuutena tulosta voi pitää tyydyttävänä erittäin vaikeissa olosuhteissa. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat postinjakelun volyymien pieneneminen, kuljetuspalvelujen kysynnän lasku sekä valuuttakurssien, erityisesti ruplan heikkeneminen. Tulosta rasitti lähinnä henkilöstön uudelleenjärjestelyihin liittyneet merkittävät kertaluonteiset erät.

Itella Viestinvälityksessä liikevaihto laski, mutta tulos säilyi lähes edellisvuoden tasolla. Lisäksi osoitteellisten kirjeiden ja sanoma- ja aikakauslehtien volyymien lasku kiihtyi alkuvuonna voimakkaasti. Logistiikassa tulos oli edelleen tappiolla, mutta kehitys oli oikeansuuntainen tehostamistoimien ansiosta. Itella Venäjän tulos oli kausivaihtelut huomioiden suunnitelmien mukainen. Liikevaihto laski ruplan heikkenemisen vuoksi. OpusCapitassa tulos oli hyvä.Pilvipalveluiden kasvu jatkuu voimakkaana ja sen ennustetaan vuositasolla päätyvän noin 150 prosentin kasvuun. OpusCapita välitti tammi-maaliskuussa yhteensä 48 miljoonaa sähköistä transaktiota, joiden kasvava osuus OpusCapitan kokonaistransaktiovolyymistä oli 30 prosenttia.

Organisoimme Venäjän liiketoiminnan tämän vuoden alusta lähtien omaksi liiketoimintaryhmäkseen ja raportoimme sen tuloksen nyt ensimmäistä kertaa omana segmenttinään. Tämä lisää Venäjän liiketoimintamme ja tulosraportoinnin läpinäkyvyyttä.

Kävimme alkuvuoden aikana lehtitalojen kanssa neuvotteluja jakelusopimusten uusimisesta sanomalehtien varhaisjakelussa, koska varhaisjakelu ei ole ollut kannattavaa nykyisellä tavalla toteutettuna, hinnoiteltuna ja nykyisellä levikkikehityksellä. Neuvottelut päättyivät viiden varhaisjakelusopimuksen päättymiseen. Osan kanssa päädyttiin sopimukseen lisäkuukausista. Lisäksi toisella neljänneksellä on tehty yksi uusi sopimus ja jatkettu neuvotteluja useamman lehtitalon kanssa.

Itella on halunnut etsiä yhdessä kustantajien kanssa uusia ratkaisuja jakelun kannattavuusongelmiin. Olemme esittäneet yhteistyötä, jossa voisimme perustaa mediatalojen kanssa varhaisjakeluun keskittyviä yhteisyhtiöitä. Olemme edelleen valmiita keskustelemaan yhteistyöstä varhaisjakelussa.

Toimialan voimakas murros vaatii meiltä jatkuvasti erilaisia sopeuttamistoimenpiteitä. Käynnistimme tammikuussa Itella Postin perusjakelussa yhteistoimintaneuvottelut, joissa irtisanottavien määrä väheni huomattavasti alkuperäisestä irtisanomistarpeesta eli 800 henkilöstä 407:ään. Irtisanomisten tarvetta kyettiin onnistuneesti vähentämään Uusi polku -ohjelmalla, joka tarjoaa henkilöstölle taloudellisen tuen lisäksi valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen. Uusi polku -ohjelmaan on hakenut tähän mennessä yhteensä 620 työntekijää.

Uudessa strategiassamme verkkokauppa on erittäin tärkeä painopistealue. Olenkin erittäin tyytyväinen, kun voimme käynnistää tänä vuonna verkkokaupan varastointiin ja toimituksiin liittyvän 10 miljoonan euron rakennushankkeen Vantaan Voutilan varastolla. Hankkeen ansiosta verkkokauppiaiden käytössä on pian huippumoderni varastointi- ja jakelujärjestelmä, jonka avulla kuluttajat voivat saada verkkokaupan ostokset kotiinsa jopa saman päivän aikana."


LIITTEET
Itellan osavuosikatsaus kokonaisuudessaan

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander,

puh. 020 452 3366 (MediaDesk)

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.itella.fi/talous

 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2014
Huhti-kesäkuun osavuosikatsaus 18.7.
Heinä-syyskuun osavuosikatsaus 3.11.

VALOKUVAT JA LOGOT
www.itella.fi/media

 

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin. www.itella.fi.

 

 

 

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

 

Markkinatilanne ja toimintaympäristö

Yleinen taloustilanne jatkui Suomessa heikkona ja heikkeni Venäjällä. Rupla heikkeni vuodentakaiseen verrattuna 22,7 %. Tilanne näkyi myös Itellassa, liikevaihto laski alkuvuonna 3 % vertailukelpoisin kurssein ja kurssivaikutuksen myötä yli 5 %.

Sähköinen korvautuvuus postiliikenteessä kaksinkertaistui. Itellan osoitteellisten kirjelähetysten volyymit laskivat tammi-maaliskuun aikana edellisvuoteen verrattuna -10 %, kun vielä vuotta aiemmin lasku oli -5 %. Erityisen voimakasta lasku oli 1. luokan kirjeissä, -13 %. Myös sanoma- ja aikakauslehtien volyymit jatkoivat laskua. Sanomalehtiä jaettiin 8 % ja aikakauslehtiä 10 % vähemmän edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Itellan pakettipalveluiden kasvu hidastui edellisvuoden vastaavan ajankohdan 4 %:sta 1 %:iin. Pakettien kokonaismarkkina on heikkenevän bruttokansantuotteen johdosta Suomessa laskussa. Tilanteen ennakoidaan jatkuvan.

Logistiikan ja kaupan markkinatilanne on heikko. Tämä näkyi kappaletavaralogistiikan kuljetusvolyymien pienentymisenä. Raskaan liikenteen volyymien lasku on jatkunut Suomessa 22 kuukautta peräkkäin. Markkinatilanne on heikko Suomessa ja on pysynyt haastavana Skandinaviassa, vaikka Skandinaviassa raskaan liikenteen volyymit ovat kääntyneet kasvuun. Venäjällä logistiikan markkinatilanne on toistaiseksi pysynyt vakaana, vaikka poliittinen epävarmuus ja pakoteuhka ovat laskeneet kasvuodotuksia. Venäjän keskuspankki ennustaa vuodelle 2014 alle 1 %:n kasvua ja valtiovarainministeriö on laskenut kasvuennustetta 2,5 %:sta 0,5 %:iin.

OpusCapitassa pilvipalveluiden kesästä 2012 alkanut vahva kasvu jatkuu voimakkaana ja sen ennustetaan vuositasolla päätyvän noin 150 %:n kasvuun. Talous- ja palkkahallinnon ulkoistusmarkkinat ovat kasvussa, mikä tarjoaa OpusCapitan ulkoistuspalveluliiketoiminnalle hyvät kasvunäkymät vuodelle 2014 ja siitä eteenpäin.

Myönnetyt postitoimiluvat mahdollistavat osoitteellisen jakelun kilpailun, mutta kilpailu ei ole vielä vaikuttanut Itellaan tai Itellan tulokseen. Valtioneuvosto hyväksyi 30.1.2014 Itellan kilpailijalle toimilupaehdot postinjakeluun. Itella pitää hyvänä kilpailun lisääntymistä postimarkkinoilla, mutta Itellan näkemyksen mukaan tehty toimilupapäätös kuitenkin vähentää Itellan mahdollisuutta tuottaa postilain määrittelemiä yleispalveluita kannattavasti ja täten lisää toiminnan tehostamistarvetta.

 

Liikevaihto ja tulos

Itella-konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 470,0 (496,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 5,2 %. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon lasku oli 3,0 %. Konsernin liikevaihto laski kaikissa liiketoimintaryhmissä. Suomessa liikevaihto laski 3,1 % ja muissa maissa 11,9 %. Kansainvälisen liikevaihdon osuus oli 27 % (29 %).

Konsernin liiketulos ennen kertaluonteisia eriä parani ja oli 17,6 (12,4) miljoonaa euroa, eli 3,7 % (2,5 %) liikevaihdosta. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni Itella Viestinvälityksessä ja parani Itella Logistiikassa, Itella Venäjällä ja OpusCapitassa.

Tammi-maaliskuun tulosta rasittivat kertaluonteiset erät 13,3 (1,6) miljoonaa euroa, joista henkilöstön uudelleenjärjestelyihin kohdistuu 10,6 (1,6) miljoonaa euroa sekä muihin eriin 2,7 (0,0) miljoonaa euroa.

Konsernin liiketulos oli 4,3 (10,8) miljoonaa euroa, eli 0,9 % (2,2 %) liikevaihdosta. Liiketulos heikkeni Itella Viestinvälityksessä ja parani Itella Logistiikassa ja Itella Venäjällä sekä pysyi OpusCapitassa edellisvuoden tasolla.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 2,3 (3,2) miljoonaa euroa.

Konsernin tulos rahoituserien jälkeen oli 2,1 (7,7) miljoonaa euroa.

Tuloverot olivat yhteensä 1,9 (-3,0) miljoonaa euroa.

Konsernin tulos katsauskaudelta oli 4,0 (4,7) miljoonaa euroa.

Oman pääoman tuottoprosentti (liukuva 12 kuukautta) oli 1,0 % (1,0 %).

 

Toiminnan tehostamisohjelma

Itella käynnisti huhtikuussa 2013 vuosille 2013-2014 toiminnan tehostamisohjelman, jonka tavoitteena on 100 miljoonan euron säästöt. Ohjelma on edennyt sekä liiketoimintaryhmissä että konsernin keskitetyissä toiminnoissa. Ohjelman avulla on saavutettu maaliskuun 2014 loppuun mennessä 70 miljoonan euron operatiiviset säästöt.

Osana ohjelmaa Itella on muun muassa tehostanut operatiivista toimintaa Viestinvälityksessä ja Logistiikassa, käynyt läpi hallinnon ja perusjakelun yhteistoimintaneuvottelut, käynnistänyt valtakunnalliset yhteistoimintaneuvottelut runkokuljetustuotannossa, tehostanut hankintaprosessia, uudistanut tietohallinnon (ICT) toimintamallia, allekirjoittanut laajan kumppanuussopimuksen ja ulkoistanut ICT-toimintojaan ja myynyt Itella Pankin Säästöpankeille.

 

Itella Viestinvälitys

Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmän liikevaihto laski tammi-maaliskuussa hieman ja oli 286,4 (291,8) miljoonaa euroa.

Katsauskaudella kirjattiin kertaluonteisia kuluja 10,4 (0,8) miljoonaa euroa, jotka kohdistuivat henkilöstön uudelleenjärjestelyihin. Liiketoimintaryhmän liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni hieman ja oli 20,5 (21,7) miljoonaa euroa. Tulosta heikensi osoitteellisen postijakelun volyymien voimakas pieneneminen. Tulosta kuitenkin vahvistivat toiminnan tehostaminen sekä vuoden 2014 alusta voimaan tulleet postimaksujen hinnankorotukset. Liiketoimintaryhmän liiketulos oli 10,2 (20,9) miljoonaa euroa. Liiketulosprosentti oli 3,5 % (7,2 %).

Yleispalveluvelvoitteen alaisen toiminnan osuus oli 31,4 (32,1) miljoonaa eli 11,0 % (10,7 %) Viestinvälityksen liikevaihdosta.

Postilähetysten jakeluvolyymit kehittyivät tammi-maaliskuussa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon seuraavasti:


Sähköinen korvautuvuus postiliikenteessä kiihtyi alkuvuoden aikana voimakkaasti. Volyymien laskua kiihdyttää muun muassa laskutuksen sähköistyminen; jo joka toinen lasku välitetään sähköisesti verkkopankissa, Netpostissa tai sähköpostissa. Osoitteellisten kirjeiden volyymit laskivat alkuvuonna 10 %, kun vuotta aiemmin laskua oli 5 %. Erityisesti 1. luokan kirjeiden volyymit laskivat. 1. luokan kirjevolyymit laskivat 13 % ja 2. luokan kirjeet 9 %. Myös sanoma- ja aikakauslehtien volyymien lasku voimistui. Sanomalehtiä jaettiin 8 % ja aikakauslehtiä 10 % vähemmän edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Pakettipalvelut kasvoi edelleen, mutta kasvu hidastui edellisvuodesta. Kasvun hidastuminen johtuu bruttokansantuotteen ja sitä kautta B-to-B-markkinan laskusta, kuluttajien ostovoiman heikentymisestä sekä kuluttajien siirtymisestä ulkomaisten verkkokauppojen käyttäjiksi. Itella toimitti tammi-maaliskuussa yhteensä 7,9 miljoonaa pakettia. Koko pakettiliikenteessä Itella on kasvattanut markkinaosuuttaan lähes 50 %:iin vuoden 2010 43 %:sta.

Netposti-palvelun käyttäjämäärä nousi maaliskuun lopussa 547 000:een, eli 18 % edellisvuodesta. Vuotta aiemmin käyttäjiä oli 463 000.

Postin palvelupisteitä oli maaliskuun lopussa yhteensä 1 342. Postin pakettiautomaatteja avattiin tammi-maaliskuussa 42 ja niitä oli maaliskuun lopussa yhteensä 349. Postin pakettiautomaattien käyttö vilkastui alkuvuoden aikana ja automaattien kautta kulkeneiden pakettien määrä kasvoi edellisvuodesta 150 %. Tavoitteena on kasvattaa erilaisten palvelupisteiden määrä 1 700:aan vuoteen 2020 mennessä.

Itella Posti käynnisti tammikuussa yhteistoimintaneuvottelut, joiden piirissä oli perusjakelun henkilöstö. Alkuperäisen arvion mukaan vähennystarve oli yhteensä enintään 1 200 työpaikkaa. Neuvottelut johtivat maaliskuussa lopulta 407 vakituisen henkilön irtisanomiseen.

Itella Posti kävi alkuvuoden aikana lehtitalojen kanssa neuvotteluja jakelusopimusten uusimisesta sanomalehtien varhaisjakelussa, koska varhaisjakelu ei ole ollut kannattavaa nykyisellä tavalla toteutettuna, hinnoiteltuna ja nykyisellä levikkikehityksellä. Neuvottelut päättyivät viiden varhaisjakelusopimuksen päättymiseen. Osan kanssa päädyttiin sopimukseen lisäkuukausista. Lisäksi toisella neljänneksellä on tehty yksi uusi sopimus ja jatkettu neuvotteluja useamman lehtitalon kanssa. Varhaisjakeluun liittyvien muutosten johdosta Itella Posti käynnisti maaliskuussa yhteistoimintaneuvottelut Keski-Pohjanmaan varhaisjakelussa ja osassa Pohjois-Suomen varhaisjakelua sekä Kainuussa ja Kemi-Torniossa. Neuvotteluiden kohderyhmään kuuluu yhteensä 281 henkilöä.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä investoitiin suunnitelman mukaisesti 7,0 (4,0) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin kuljetuskalustoon ja pakettiautomaatteihin.

 

Itella Logistiikka

Itella Logistiikka -liiketoimintaryhmän liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 7,9 % ja oli 147,3 (160,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui auto-, lento- ja merirahdin palveluiden heikosta markkinasta ja kovasta kilpailutilanteesta. Tämä näkyi heikentyneenä myyntinä sekä Suomessa että Skandinaviassa. Liikevaihto kehittyi alkuvuodesta myönteisesti Baltiassa.

Katsauskaudella kirjattiin kertaluonteisia eriä 0,2 (0,8) miljoonaa euroa. Liiketoimintaryhmän liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani ja oli -4,8 (-8,3) miljoonaa euroa. Tuloksen paranemiseen vaikutti liiketoiminnan myyntikatteen parantuminen, mikä johtui tuotannon tehostumisesta. Lisäksi tulosta paransivat kiinteiden tila- ja henkilöstökulujen sekä poistojen pienentyminen. Suomen varastoliiketoiminnan kannattavuus on parantunut ennen kaikkea varastojen yhdistämisen myötä. Tulosta kuitenkin rasitti edelleen tappiollisuus kotimaan rahdissa sekä heikko tilanne Pohjoismaissa. Liiketulos parani ja oli -4,9 (-9,1) miljoonaa euroa.

Itella Logistiikan investoinnit olivat tammi-maaliskuussa 1,5 (3,4) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat terminaalien parannushankkeisiin.

 

Itella Venäjä

Itella Venäjä -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa tammi-maaliskuussa 7,3 %. Ruplan heikentymisen takia kasvu oli euroissa negatiivinen, -10,3 %, 41,4 (46,3) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnoista voimakkaimmin kasvoivat sekä autorahti että lento- ja merirahti, jotka molemmat kasvoivat yli 20 %. Myös sopimuslogistiikka kasvoi tammi-maaliskuussa. Sopimuslogistiikkaa kasvatti Moskovan ulkopuolisten varastojen täyttöasteiden kasvu sekä erityisesti Shusharyn varasto, joka on otettu käyttöön vuonna 2012 tapahtuneen varastovahingon jälkeen ja jonka täyttöaste on kasvanut edellisvuoden nollatasosta lähes 50 %:iin. Aiemmin kasvun veturina toimineen Moskovan alueen varastojen täyttöaste on laskenut edellisvuodesta hieman, kun muiden alueiden varastojen täyttöasteet ovat puolestaan kasvaneet aiempaa voimakkaammin.

Katsauskaudella kirjattiin kertaluonteisia eriä 0,1 (0,0) miljoonaa euroa. Liiketoimintaryhmän liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -2,2 (-2,3) miljoonaa euroa.

Venäjän Logistiikan liiketoiminnassa esiintyy voimakasta kausivaihtelua, liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti. Tammi-maaliskuun tulos on matalien volyymien johdosta heikko, ja tuloksen muodostumisessa painottuu toinen vuosipuolisko. Liiketulos oli -2,2 (-2,3) miljoonaa euroa. Ukrainan tilanne ei ole toistaiseksi paikallisesti vaikuttanut Itella Venäjän tulokseen.

Itella Venäjän investoinnit olivat tammi-maaliskuussa 0,3 (1,7) miljoonaa euroa.

Itellan Shusharyn varastossa Pietarissa kaatui suuri osa hyllyjärjestelmästä heinäkuussa 2012. Suojaamis- ja puhdistustoimenpiteet ympäristön suojelemiseksi aloitettiin välittömästi viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Itellan Venäjän johto vapautettiin tammikuussa 2014 syytteistä, jotka koskivat ympäristölle vaarallisten aineiden käsittelyrikettä. Vakuutuskorvausten käsittely on edennyt, mutta vakuutuskorvausta ei vielä ole kokonaisuudessaan vahvistettu ja siten vahingon lopullinen vaikutus on vielä epävarma. Taseen muihin saamisiin on kirjattu vakuutusmaksusaaminen ja velkoihin lyhytaikainen vahinkovaraus.

 

OpusCapita

OpusCapita-liiketoimintaryhmän vertailukelpoinen liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 3,9 % ja oli 67,1 (69,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui edellisvuonna toteutetusta Puolan tulostusliiketoiminnan myynnistä ja heikentyneistä Norjan ja Ruotsin kruunuista.

OpusCapitan tulos oli hyvä. Liiketoimintaryhmän liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani ja oli 6,8 (6,4) miljoonaa euroa. Katsauskaudella kirjattiin kertaluonteisia eriä 0,5 (0,0) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 6,4 (6,4) miljoonaa euroa.

OpusCapitan liikevaihdosta jatkuvan palveluliiketoiminnan osuus on 95 %, noin 64 miljoonaa euroa. Tämä sisältää monikanavaiset laskutus- ja laskujenvastaanottoratkaisut paperisena ja sähköisenä sekä ohjelmistojen ylläpitomaksut ja jatkuvaveloitteiset ulkoistussopimukset. Yhteensä OpusCapita välitti tammi-maaliskuussa 48 miljoonaa sähköistä transaktiota, joiden kasvava osuus OpusCapitan kokonaistransaktiovolyymistä oli 30 %. Voimakkainta kasvu oli verkkolaskujen liiketoiminnassa, jossa kasvu oli yli 13 %.

OpusCapitan ohjelmistoratkaisut ovat käytössä 54 maassa kaikissa maanosissa. Pilvipalveluiden (SaaS) kesästä 2012 alkanut vahva kasvu jatkui voimakkaana ja sen ennustetaan vuositasolla päätyvän noin 150 %:n kasvuun. Tammi-maaliskuun osalta luku oli huomattavasti tätä suurempi johtuen muutamista merkittävistä kaupoista. Pilvipalveluiden kasvua ovat vauhdittaneet erityisesti vuoden 2013 lopulla julkaistut automaatioratkaisut osto- ja myyntireskontran sekä maksuliikenteen palveluihin.

Talous- ja palkkahallinnon ulkoistusmarkkinat ovat kasvussa, mikä tarjoaa OpusCapitan ulkoistuspalveluliiketoiminnalle hyvät kasvunäkymät vuodelle 2014 ja siitä eteenpäin.

OpusCapitan investoinnit olivat 1,3 (0,4) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyvät aktivoituihin kehitysprojekteihin.

 

 

Liiketoimintaryhmien avainluvut, (milj. euroa) 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % 1-12/2013
Liikevaihto        
Viestinvälitys 286,4 291,8 -1,9 % 1 155,5
Logistiikka 147,3 160,0 -7,9 % 641,8
Venäjä 41,5 46,3 -10,3 % 205,6
OpusCapita 67,1 69,9 -3,9 % 263,4
Muut toiminnot 11,0 13,7 -19,8 % 54,4
Sisäinen myynti -83,3 -85,7   -343,8
Konserni yhteensä 470,0 496,0 -5,2 % 1 976,8
         
Liiketulos (oikaistu) *)        
Viestinvälitys 20,5 21,7 -5,4 % 66,6
Logistiikka -4,8 -8,3 neg -24,5
Venäjä -2,2 -2,3 neg 5,3
OpusCapita 6,8 6,4 6,2 % 22,5
Muut toiminnot -2,8 -5,1 neg -19,4
Konserni yhteensä 17,6 12,4 41,7 % 50,5
         
Liiketulos        
Viestinvälitys 10,2 20,9 -51,3 % 64,0
Logistiikka -4,9 -9,1 neg -50,1
Venäjä -2,2 -2,3 neg 4,3
OpusCapita 6,4 6,4 -1,1 % 17,0
Muut toiminnot -5,0 -5,1 neg -25,3
Konserni yhteensä 4,3 10,8 -60,1 % 9,9
         
Liiketulos (oikaistu), % *)        
Viestinvälitys 7,2 % 7,4 %   5,8 %
Logistiikka -3,2 % -5,2 %   -3,8 %
Venäjä -5,2 % -4,9 %   2,6 %
OpusCapita 10,2 % 9,2 %   8,5 %
Konserni yhteensä 3,7 % 2,5 %   2,6 %
         
Liiketulos, %        
Viestinvälitys 3,5 % 7,2 %   5,5 %
Logistiikka -3,4 % -5,7 %   -7,8 %
Venäjä -5,3 % -4,9 %   2,1 %
OpusCapita 9,5 % 9,2 %   6,4 %
Konserni yhteensä 0,9 % 2,2 %   0,5 %
*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä      

 

Rahoitusasema ja investoinnit

Konsernin liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 27,4 (23,4) miljoonaa euroa.

Investointeihin käytettiin 10,5 (10,1) miljoonaa euroa. Investoinneista on kerrottu tarkemmin kunkin liiketoimintaryhmän talouskatsauksen yhteydessä.

Likvidit varat olivat maaliskuun lopussa 176,6 (147,8) miljoonaa euroa, ja käyttämättömät sitovat luottolimiitit olivat 120,0 (120,0) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen velka oli 297,1 (310,9) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 46,6 % (46,7 %) ja nettovelkaantumisaste 18,7 % (21,7 %).

 

Henkilöstö

Itella-konsernin palveluksessa oli maaliskuun lopussa työsuhteessa 24 789 (27 655) henkilöä, joista 19 225 (21 607) työskenteli Suomessa. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli 25 066 (27 561).

Henkilöstö jakaantui seuraavasti:

Itella Viestinvälitys 15 653 (17 512)

Itella Logistiikka 3 154 (3 624)

Itella Venäjä 3 301 (3 586)

OpusCapita 2 118 (2 257)

Konserni- ja muut toiminnot 563 (676)

 

Konsernin henkilöstökulut laskivat 9,3 miljoonaa euroa eli noin 4,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökuluihin sisältyi henkilöstön uudelleenjärjestelykuluja 10,6 (1,6) miljoonaa euroa. Ilman uudelleenjärjestelykuluja henkilöstökulut laskivat edellisvuodesta 8 %.

Itella käynnisti tammikuussa Uusi polku -ohjelman, joka tarjoaa henkilöstölle taloudellisen tuen lisäksi valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen. Ohjelmaan on hakenut huhtikuun loppuun mennessä 620 työntekijää.

 

Yhtiökokouksen päätökset

Itella Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2014 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Itellan hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat ekonomi Arto Hiltunen, maajohtaja Jussi Kuutsa, talousjohtaja Päivi Pesola, henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti ja toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Mölnlycke Health Caren globaalin toimitusketjun suunnittelusta vastaava johtaja Petri Järvinen, Google Deutschland GmbH:n johtaja Petri Kokko ja valtion omistajaohjauksen johtava erityisasiantuntija Marja Pokela.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Arto Hiltunen ja varapuheenjohtajana Päivi Pesola.

Itellan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on kaksitoista. Hallintoneuvoston muina jäseninä jatkavat kansanedustaja Ritva Elomaa (ps), kansanedustaja Lars-Erik Gästgivars (rkp), kansanedustaja Maria Guzenina-Richardson (sd), opiskelija Sari Moisanen (vas), kansanedustaja Outi Mäkelä (kok), yrittäjä Reijo Ojennus (ps), kansanedustaja Mauri Pekkarinen (kes.), kansanedustaja Raimo Piirainen (sd), kansanedustaja Tuomo Puumala (kesk), toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen (kd) ja kansanedustaja Kimmo Sasi (kok).

Uutena jäsenenä hallintoneuvostoon valittiin kansanedustaja Satu Haapanen (vihr.).

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Mauri Pekkarinen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Satu Haapanen.

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osingonjaosta. Osinkoa ei jaeta ja tilikauden tulos siirretään kertyneiden voittovarojen vähennykseksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastaja toimii KHT Merja Lindh.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkio ja kokouspalkkiot. Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiot.

 

Lähiajan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Liiketoiminnan riskejä kuvattiin vuoden 2013 tilinpäätöksen yhteydessä. Riskeissä on vuodenvaihteen jälkeen painottunut poliittisen tilanteen aikaansaama Venäjän ruplan valuuttariski ja maariski sekä tilanteeseen mahdollisesti liittyvät kauppapoliittiset toimenpiteet.

Keskeisimmät strategiset riskit liittyivät postilähetysvolyymien ennakoitua nopeampaan pienentymiseen, talouden taantumaan sekä muihin, markkinoihin ja liiketoimintaympäristöön liittyviin ennakoimattomiin tai ennakoitua suurempiin muutoksiin. Muut strategiset riskit liittyvät Itellan kilpailukykyyn sekä viranomaissääntelyyn. Operatiiviset riskit puolestaan liittyvät ennen kaikkea liiketoiminnan tuottavuuteen, ICT-toiminnan uudistamiseen liittyviin riskeihin sekä liiketoiminnan keskeytys- ja muihin häiriöriskeihin.

Myönnetyt postitoimiluvat mahdollistavat osoitteellisen jakelun kilpailun, mutta kilpailu ei ole vielä vaikuttanut Itellaan tai Itellan tulokseen. Valtioneuvosto hyväksyi 30.1.2014 Itellan kilpailijalle toimilupaehdot postinjakeluun. Itella pitää hyvänä kilpailun lisääntymistä postimarkkinoilla, mutta Itellan näkemyksen mukaan tehty toimilupapäätös kuitenkin vähentää Itellan mahdollisuutta tuottaa postilain määrittelemiä yleispalveluita kannattavasti ja täten lisää toiminnan tehostamistarvetta.

Merkittävänä markkinariskinä nähdään odotettua nopeampi sähköinen korvautuminen postijakelussa ja tällä alueella tapahtuvat ennakoimattomat muutokset, kuten esimerkiksi kirjeiden, aikakauslehtien ja sanomalehtien volyymien ennakoitua voimakkaampi lasku. Postialan murroksen johdosta Itella joutuu sopeuttamaan jakelu- ja lajittelukapasiteettiaan ja tehostamaan toimintaansa voimakkaasti tulevien vuosien aikana. Tämä saattaa sisältää riskejä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä postinjakelussa ja prosessien toimivuudessa.

Itella Posti kävi alkuvuoden aikana lehtitalojen kanssa neuvotteluja jakelusopimusten uusimisesta sanomalehtien varhaisjakelussa, koska varhaisjakelu ei ole ollut kannattavaa nykyisellä tavalla toteutettuna, hinnoiteltuna ja nykyisellä levikkikehityksellä. Neuvottelut päättyivät viiden varhaisjakelusopimuksen päättymiseen. Osan kanssa päädyttiin sopimukseen lisäkuukausista. Lisäksi toisella neljänneksellä on tehty yksi uusi sopimus ja jatkettu neuvotteluja useamman lehtitalon kanssa. Tämä saattaa lyhyellä tähtäimellä aiheuttaa kertaluonteisia kustannuksia, mikäli kapasiteettia ja yleiskustannuksia joudutaan leikkaamaan.

Logistiikassa riskinä nähdään myös lisääntyvään kansainväliseen kilpailuun liittyvät ennakoimattomat muutokset ja sitä kautta volyymien lasku Pohjoismaissa.

Itellan panostusten Venäjällä on ennakoitu kasvavan. Venäjän kansantaloudellinen, yhteiskunnallinen, lainsäädännöllinen ja muu liiketoimintaympäristön kehitys voivat muodostaa Itellalle strategisen markkinariskin. Ruplan kurssin vaihtelu ja heikkeneminen vaikuttavat Venäjälle sijoitetun pääoman arvon muutoksen kautta konsernin omaan pääomaan. Rahoituspolitiikan mukaisesti transaktioriskiä suojataan ruplan kurssivaihtelulta, mutta oman pääoman ehtoisia sijoituksia, eli translaatioriskiä, ei suojata.

Itellan Shusharyn varastossa Pietarissa kaatui suuri osa hyllyjärjestelmästä heinäkuussa 2012. Suojaamis- ja puhdistustoimenpiteet ympäristön suojelemiseksi aloitettiin välittömästi viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Itellan Venäjän johto vapautettiin tammikuussa 2014 syytteistä, jotka koskivat ympäristölle vaarallisten aineiden käsittelyrikettä. Vakuutuskorvausten käsittely on edennyt, mutta vakuutuskorvausta ei vielä ole kokonaisuudessaan vahvistettu ja siten vahingon lopullinen vaikutus on vielä epävarma. Taseen muihin saamisiin on kirjattu vakuutusmaksusaaminen ja velkoihin lyhytaikainen vahinkovaraus.

 

Konsernirakenteen muutokset

Itella myi maaliskuussa 2014 koko omistuksensa osakkuusyhtiö Porlogis Transitos e Logistica Lda:sta. Itellan omistusosuus yhtiöstä oli 35 %. Kaupalla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin tulokseen.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Itella Postin neuvottelut sanomalehtien varhaisjakelusta Savossa päättyivät 1.4.2014. Sanomalehtien varhaisjakelu loppuu Itella Postin hoitamana syyskuun 2014 lopussa ja sanomalehtien viikonloppujakelu kesäkuun 2014 lopussa.

Itella Posti käynnisti sanomalehtien varhaisjakelusopimuksen päättymisen johdosta yhteistoimintaneuvottelut Vaasan ympäristön sekä Närpiön ja Pietarsaaren seudun varhaisjakelussa 2.4.2014. Neuvotteluiden kohderyhmään kuuluu yhteensä 60 henkilöä.

Itella käynnisti 14.4.2014 runkokuljetustuotannossa valtakunnalliset yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 420 yhdistelmäajoneuvon kuljettajaa. Vähentämistarve on enintään 85 vakinaista henkilöä. Lisäksi muutoksia nykyisiin työtehtäviin voi tulla arviolta enintään 10 henkilölle ja työskentelypaikkakunnan muutoksia enintään 40 henkilölle.

Itella ilmoitti 17.4.2014 käynnistävänsä verkkokaupan varastointiin ja toimituksiin liittyvän 10 miljoonan euron rakennushankkeen Vantaan Voutilan varastolla. Ensimmäisessä osassa rakennetaan automaattivarasto, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2015 aikana. Toisessa osassa nykyistä Voutilan varastoa laajennetaan vuoteen 2018 mennessä.

OpusCapitan kirjanpito- ja palkanlaskentapalveluita tuottavan Finance and Accounting Services -liiketoimintayksikön Tampereen palvelukeskuksessa käynnistettiin 24.4.2014 yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluiden piiriin kuuluu yksikön koko henkilökunta, 43 työntekijää, ja arvioitu vähennystarve on enintään 43 työntekijää.

Itellan hallitus hyväksyi 29.4.2014 pidetyssä kokouksessa suunnitelman koskien Itella Logistics Oy:n sulautumista Itella Posti Oy:hyn. Uusi yhtiörakenne tulee voimaan 1.1.2015. Muutos on osa Itellan uutta visiota ja strategiaa. Muutos ei vaikuta OpusCapitaan, se jatkaa Itellan alakonsernina ja yhtenä Itella-konsernin liiketoimintaryhmänä.

  

Loppuvuoden näkymät

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Liiketoimintaryhmien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti. Viestinvälityksessä erityisesti ensimmäinen ja viimeinen neljännes ovat tyypillisesti vahvoja toisen ja kolmannen neljänneksen ollessa näitä heikompia. Logistiikassa tuloksessa painottuu toinen vuosipuolisko.

Vuoden 2014 vertailukelpoisen liikevaihdon euroissa on ennakoitu laskevan vuodesta 2013. Lasku johtuu sekä postivolyymien laskusta Viestinvälityksessä että Logistiikan odotettua heikommasta markkinatilanteesta ja valuuttakurssien kehityksestä. Konsernin 2014 tuloksen ennen kertaeriä ennakoidaan paranevan selvästi vuodesta 2013. Liiketulosta voi rasittaa edelleen merkittävät kertaluonteiset erät.

Venäjään liittyvä poliittinen ja markkinaepävarmuus sekä ruplan kurssin heikentyminen voivat vaikuttaa negatiivisesti Itellan liikevaihdon kasvuun sekä tilanteen jatkuessa konsernin liiketulokseen.

Investointien ennakoidaan kasvavan vuodesta 2013.

 

Helsingissä 29.4.2014

Itella Oyj

Hallitus

 

LIITTEET

Konsernin avainluvut
Konsernin laaja tuloslaskelma 
Konsernitase 
Konsernin rahavirtalaskelma 
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
Osavuosikatsauksen liitetiedot

Itella_Q1-2014_osavuosikatsaus.pdf