Itella Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010

30.04.2010

ITELLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2010 KELLO 12 
                  
ITELLAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2010 

- Itella-konsernin liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 453,9 
miljoonaa euroa (477,6 miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa 2009). Kansainvälisen 
liiketoiminnan osuus oli 31 % (30 %). Liikevaihto pysyi ennallaan Itella    
Informaatiossa ja laski Itella Viestinvälityksessä ja Itella Logistiikassa.
   
- Liikevoitto oli 18,3 miljoonaa euroa (19,9 miljoonaa euroa) eli 4,0 % 
liikevaihdosta (4,2 %). Kannattavuus heikkeni Itella Viestinvälityksessä, jossa
kirjetuotteiden volyymien lasku on jatkunut jo pidemmän aikaa. Kannattavuus
parani Itella Informaatiossa ja Itella Logistiikassa. Henkilöstökulut vähenivät
katsauskaudella 13,0 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan nettorahavirta vahvistui. 

- Suomen toimintojen juridisen rakenteen uudistamista koskeva suunnittelutyö 
eteni; postitoiminta yhtiöitetään 1.1.2011 omaksi tytäryhtiökseen vastaamaan  
muiden liiketoimintojen organisointia.                     

- Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä julkaisi maaliskuussa mietintönsä 
koskien uutta postipalvelulakia, jonka on määrä astua voimaan vuoden 2011    
alussa.                                     


 Konsernin avainluvut         | Q1 / 2010 | Q1 / 2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. euroa       |   453,9 |   477,6 |  1 819,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. euroa       |    18,3 |    19,9 |    46,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti         |    4,0 |    4,2 |    2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. euroa *)      |    17,6 |    21,6 |    86,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti *)        |    3,9 |    4,5 |    4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, milj. euroa    |    17,1 |    -8,1 |    19,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto 12 kk, %     |    2,1 |    -2,5 |    -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto 12 kk, %  |    5,7 |    11,7 |    5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %          |    49,1 |    49,0 |    48,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, %              |    18,4 |    21,7 |    19,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutto investoinnit, milj. euroa   |    18,8 |    35,9 |   144,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin        |   28 809 |   30 372 |   30 217 |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Ilman kertaluonteisia eriä     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernijohtaja Jukka Alho:                           

"Ensimmäisen vuosineljänneksen kokonaistarkastelussa taloussuhdanteissa ei   
näkynyt vielä selvää muutosta. Vasta aivan viime aikoina on ollut nähtävissä  
lievää positiivista virettä. Pysyvästä käänteestä ei kuitenkaan ole vielä    
varmuutta.                                   

Tulevalta postipalvelulailta odotamme selkeyttä. Yksiselitteiset linjaukset   
pitäisi saada ennen kaikkea yleispalvelun määrittelyyn, harvaan asuttujen    
alueiden postipalveluiden rahoitukseen ja siihen, kuinka yhteisen jakeluverkon 
kustannukset kohdistetaan säädellyille tuotteille ja esimerkiksi lehdille.   
Liikenne- ja viestintäministeriön mietinnön mukaan uuteen lakiin sisältyy    
mahdollisuus julkiseen tukirahoitukseen, mutta sen käyttöönoton kynnys on    
näkemyksemme mukaan varsin korkea. Toiminnan jatkuva tehostaminen on Itellalle 
välttämätöntä myös jatkossa.                          

Suomen postipalveluihin liittyvät toiminnot siirtyvät vuodenvaihteessa     
emoyhtiöstä uuteen Itella Posti Oy -tytäryhtiöön. Uusi juridinen rakenne    
selkiyttää johtamista ja lisää myös toiminnan taloudellista läpinäkyvyyttä.   
Muutoksen myötä Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmä noudattaa samaa    
yhtiörakennetta kuin Itella Logistiikka ja Itella Informaatio, jotka myös    
toimivat tytäryhtiöiden kautta."                        LIITTEET                                    
Itellan osavuosikatsaus kokonaisuudessaan 

                   
LISÄTIETOJA                                   
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi, puh. 020 45 20907,         
tuija.soanjarvi@itella.com  

                          
JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.itella.fi/talous                              

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2010                     
Osavuosikatsaus huhti-kesäkuu ke 28.7.                     
Osavuosikatsaus heinä-syyskuu ke 27.10.                     

VALOKUVAT JA LOGOT                               
www.itella.fi/media                               

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella  
toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan aloilla     
Pohjois-Euroopassa, keskisessä Euroopassa sekä Venäjällä. Vuoden 2009      
liikevaihto oli 1 820 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä on noin 29 000. Konserni 
palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä.
Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi/konserni.                 


****************************


TAMMI-MAALISKUU 2010                              

Markkinatilanne ja toimintaympäristö                      

Taloussuhdanteessa ei ilmennyt katsauskauden aikana muutosta, joka olisi    
vaikuttanut Itellan palveluiden kysyntään. Kilpailuasetelmat säilyivät     
ennallaan, vaikkakin postitoimialan kilpailun vapautumista ennakoivia      
markkina-avauksia oli nähtävissä.                        

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä julkaisi maaliskuussa mietintönsä  
koskien uutta postipalvelulakia. Lain sisällössä on Itellan kannalta kolme   
erityisen keskeistä asiaa: miten yleispalvelu määritellään, miten turvataan ja 
rahoitetaan tehokkaat jakelupalvelut myös harvaan asutuilla alueilla sekä miten 
yhteistuotannossa toteutettujen palveluiden kustannukset kohdistetaan eri    
tuotteille. Yleispalveluiden rahoituksen osalta Itellan arvio lakiehdotuksesta 
on, että siihen sisältyvien tukimekanismien käyttöönoton kynnys on melko korkea.
Julkisuudessa on ollut esillä myös postipalveluiden arvonlisäverokäsittelyn   
mahdollinen yhdenmukaistaminen EY:n verosääntelyn kanssa.            


Liikevaihto ja tulos                              

Itella-konsernin liikevaihto vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä laski
5,0 % ollen 453,9 miljoonaa euroa (477,6 miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa   
2009). Paikallisissa valuutoissa liikevaihdon lasku oli 6,6 %. Yritysostoilla ei
ollut vaikutusta liikevaihdon kehitykseen. Liikevaihto pysyi ennallaan Itella  
Informaatiossa ja laski Itella Logistiikassa sekä Itella Viestinvälityksessä.  
Suomessa liikevaihto aleni 6,3 % ja muissa maissa 2,0 %. Kansainvälisen     
liikevaihdon osuus oli 31 % (30 %).                       

Konsernin liikevoitto laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä 8,0 % ollen 18,3 
miljoonaa euroa (19,9 miljoonaa euroa), joka oli 4,0 % liikevaihdosta (4,2 %). 
Katsauskauden tulosta paransi uudelleenjärjestelyvarauksen tarkistus, joka oli 
0,7 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden liikevoittoa puolestaan rasitti 1,7    
miljoonan euron kuluvaraus uudelleenjärjestelyihin. Liikevoitto parani Itella  
Informaatiossa ja heikkeni Itella Viestinvälityksessä; Itella Logistiikan    
liiketappio pieneni edellisvuodesta.                      

Konsernin rahoitusnetto oli -1,2 miljoonaa euroa (-28,0 miljoonaa euroa).    
Edellisen vuoden rahoitusnettoa rasittivat merkittävät valuuttakurssitappiot  
ruplan heikkenemisestä johtuen. Ruplan vahvistuminen katsauskaudella ei vaikuta 
rahoitusnettoon, vaan kohtaan Muut laajan tuloksen erät, koska 1.10.2009 alkaen 
emoyhtiön lainasaamiset ItellaNLC-alakonserniin kuuluvilta venäläisiltä     
yhtiöiltä on luokiteltu oman pääoman luonteisiksi ulkomaisiin yksikköihin    
tehdyiksi nettosijoituksiksi. Tulos rahoituserien jälkeen oli 17,1 miljoonaa  
euroa (-8,1 miljoonaa euroa). Tuloverot olivat 8,8 miljoonaa euroa (2,7     
miljoonaa euroa), ja konsernin katsauskauden voitto 8,3 miljoonaa euroa     
(konsernin tappio 10,8 miljoonaa euroa).                    

Oman pääoman tuottoprosentti (liukuva 12 kuukautta) oli 2,1 % (-2,5 %).     


Itella Viestinvälitys                              

Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmän liikevaihto oli tammi-maaliskuussa  
224,8 miljoonaa euroa (231,7 miljoonaa euroa), missä oli laskua 3,0 %.     

Jakeluvolyymit kehittyivät tammi-maaliskuussa verrattuna edellisen vuoden    
vastaavaan ajanjaksoon seuraavasti:                       

- Osoitteellinen kirjeviestintä laski 1%. Osoitteellisen suoramarkkinoinnin
jakelumäärät vähenivät. 
- Sekä sanomalehtien että aikakauslehtien jakeluvolyymit vähenivät noin 5 %. 
- Osoitteettoman suoramarkkinoinnin jakeluvolyymit jatkoivat kasvuaan. 

Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmän liikevoitto väheni 23,3 % ollen 18,4 
miljoonaa euroa (24,0 miljoonaa euroa). Liikevoittoprosentti oli 8,2 % (10,4 %).
Kannattavuuden heikkeneminen johtui liikevaihdon laskusta erityisesti tärkeiden 
päätuotteiden osalta. Tuottavuuden myönteinen kehitys pienensi henkilöstökuluja.

Postinlajittelun ja -jakelun monivuotinen kehityshanke eteni suunnitellusti ja 
investoinneista on toteutunut 80 %.                       


Itella Informaatio                               

Itella Informaatio -liiketoimintaryhmän liikevaihto säilyi vakaana ollen 68,3  
miljoonaa euroa (68,0 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi kaikissa       
tuotelinjoissa paitsi laskutuksen monikanavaisissa palveluissa, joissa oli   
laskua 6 %. Liikevaihto laski Virossa, Liettuassa ja Saksassa. Baltian     
markkina-alueella liikevaihto laski ensimmäistä kertaa sitten laman alkamisen. 

Liiketoimintaryhmän liikevoitto oli 5,7 miljoonaa euroa (5,1 miljoonaa euroa)  
eli 8,3 % liikevaihdosta (7,5 %).  Parantunut kannattavuus johtui useista    
toiminnan tehostamishankkeista.                         


Itella Logistiikka                               

Itella Logistiikka -liiketoimintaryhmän liikevaihto laski ensimmäisellä     
vuosineljänneksellä 7,6 % ollen 172,6 miljoonaa euroa (186,7 miljoonaa euroa). 
Liikevaihto aleni kaikissa tuotelinjoissa ja kaikissa maissa. Suomessa     
pakettivolyymit laskivat 7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihtoa    
alensivat kiristynyt hintakilpailu ja vaikea kysyntätilanne.          

Logistiikkavolyymit pysyivät kaikissa kahdeksassa toimintamaassa erittäin    
alhaisina koko ensimmäisen vuosineljänneksen ajan. Venäjällä vähittäiskaupan  
elpyminen ei odotuksista huolimatta käynnistynyt, ja joillakin aloilla jäätiin 
alle edellisen vuoden ensimmäisen neljänneksen tason. Itella Logistiikan    
tuloskehitykselle on ratkaisevaa kulutuskysynnän viriäminen talouskasvun    
käynnistyessä eri toimintamaissa.                        

Itella Logistiikka -liiketoimintaryhmän liiketulos oli 2,9 miljoonaa euroa   
tappiollinen (3,8 miljoonaa euroa tappiollinen) eli -1,7 % (-2,0 %)       
liikevaihdosta. Kaikissa maissa jatkettiin toimenpiteitä kustannustehokkuuden  
lisäämiseksi.                                  

                                        
Rahoitusasema ja investoinnit                          

Konsernin liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja vahvistui 16,4 miljoonaan
euroon (7,5 miljoonaa euroa).                          

Henkilöstön kannustinjärjestelmään liittyvää voittopalkkiota ei maksettu vuoden 
2009 tuloksen perusteella (viime vuonna 2,7 miljoonaa euroa vuoden 2008     
perusteella).                                  

Investointeihin käytettiin 18,8 miljoonaa euroa (35,9 miljoonaa euroa).     
Yritysostoihin ei katsauskaudella eikä edellisen vuoden vastaavalla kaudella  
investoitu lainkaan.                              

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osinkoa ei jaettu vuoden 2009 tuloksen   
perusteella (10,0 miljoonaa euroa).                       

Likvidit varat olivat maaliskuun lopussa 190,3 miljoonaa euroa (131,2 miljoonaa 
euroa), ja käyttämättömät sitovat luottolimiitit 200,0 miljoonaa euroa (185,0  
miljoonaa euroa). Yritystodistuksia oli liikkeeseen laskettuina 56,5 miljoonaa 
euroa. Konsernin korollinen velka oli 321,3 miljoonaa euroa (276,2 miljoonaa  
euroa). Omavaraisuusaste oli 49,1 % (49,0 %) ja nettovelkaantumisaste 18,4 %  
(21,7 %).                                    


Henkilöstö                                   

Itella-konsernin palveluksessa oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 28 809 (30  
372) henkilöä. Katsauskauden lopussa henkilöstömäärä oli 28 755 (30 361), josta
21 
717 (22 535) työntekijää Suomessa. Keskimääräinen vähentyminen verrattuna    
maaliskuun 2009 loppuun oli Suomessa 818 ja Suomen ulkopuolella 788 henkilöä.  

Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstö jakaantui segmenteittäin seuraavasti:
Itella Viestinvälitys 17 721 henkilöä, Itella Informaatio 2 165, Itella     
Logistiikka 8 831 ja konsernin muut toiminnot 38 henkilöä.           

Konsernin henkilöstökulut laskivat katsauskaudella 13,0 miljoonaa euroa eli noin
6 % edelliseen vuoteen verrattuna.                       


Konsernirakenteen muutokset                           

Itellan juridisessa rakenteessa ei katsauskaudella tapahtunut muutoksia.    

Suomen toimintojen juridisen rakenteen uudistamista koskeva suunnittelutyö   
jatkui tavoitteena yhtiöittää postitoiminta 1.1.2011 omaksi tytäryhtiökseen   
vastaamaan muiden liiketoimintojen organisointia. Näin parannetaan toiminnan  
taloudellista läpinäkyvyyttä postitoimintaa koskevan lainsäädännön uudistuessa 
ensi vuoden alussa.                               

Tämä yhtiöittäminen heijastuu myös liiketoimintaryhmien rakenteeseen. Itellan  
raportointi uudistui 1.4.2010 siten, että Itella Viestinvälitykseen siirtyivät 
kotimaan myyntitoiminnot, postit, asiakaspalvelu sekä Itella Logistiikasta   
pakettipalvelut.                                


Yhtiökokouksen päätökset                            
                                        
Itella Oyj:n yhtiökokous 24.3.2010 päätti, ettei vuoden 2009 tuloksesta jaeta  
omistajalle osinkoa.                              

Itellan hallituksen jäsenten lukumäärä on yhdeksän. Hallituksen uudeksi     
jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin ekonomi Arto Hiltunen. Hallituksen 
puheenjohtajana jatkaa johtava dekaani Eero Kasanen ja jäseninä jatkavat    
finanssineuvos Kalevi Alestalo, director of operations Hele-Hannele Aminoff,  
partneri Erkki Helaniemi, vice president Päivi Pesola, henkilöstöjohtaja Riitta 
Savonlahti, toimitusjohtaja Maarit Toivanen-Koivisto sekä henkilöstön edustajana
valtakunnallinen pääluottamusmies Antero Palmolahti.              

Itellan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on kaksitoista. Hallintoneuvostoon 
valittiin uusina jäseninä Paavo Arhinmäki (vas) ja Johanna Karimäki (vihr).   
Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Eero Lehti (kok) ja   
varapuheenjohtajana kansanedustaja Antti Rantakangas (kesk). Jäseninä jatkavat 
kansanedustaja Susanna Huovinen (sd), kansanedustaja Harri Jaskari (kok),    
kansanedustaja Bjarne Kallis (kd), kansanedustaja Lauri Kähkönen (sd),     
kansanedustaja Outi Mäkelä (kok), yrittäjä Reijo Ojennus (ps), kansanedustaja  
Pertti Salovaara (kesk) ja veturinkuljettaja Harry Wallin (sd).         

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena   
tilintarkastajana toimii KHT Pauli Salminen.                  


Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät                      

Liiketoiminnan riskejä kuvattiin vuoden 2009 tilinpäätöksen yhteydessä. Niissä 
ei tapahtunut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana muutoksia, joilla olisi   
vaikutusta lähiajan näkymiin.                          


Toiminnan kausiluonteisuus                           

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua.         
Liiketoimintasegmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti.   
Erityisesti ensimmäinen ja viimeinen neljännes ovat vahvoja toisen ja kolmannen 
neljänneksen ollessa näitä heikompia.                      


Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Viestintävirasto velvoitti päätöksessään lokakuussa 2009 Itellaa muuttamaan
kustannusten kohdentamistapaansa eri tuotteille. Itella on toimittanut
Viestintävirastolle 30. huhtikuuta 2010 sen vaatiman selvityksen
yleispalvelutuotteista perittävien maksujen kustannusperusteista sekä
yleispalvelutuotteiden hinnastot. 

Talouden taantuma ja laskujen ja kirjeiden siirtyminen sähköiseen muotoon ovat
pienentäneet jyrkästi jaettavia postimääriä Itellan viisipäiväisen
jakeluverkoston kustannusten ollessa lähes kiinteitä. Volyymien radikaali
putoaminen on johtanut yksikkökustannusten nousuun ja kaikkien lähetyslajien
kannattavuuden alenemiseen huolimatta Itellassa vuosien aikana tehdyistä
tehostamistoimista. Itellan verkossa jaettavien osoitteellisten lähetysten
määrä vuoden 2010 ensimmäisellä kvartaalilla oli 9 % alempi kuin vastaavana
aikana vuonna 2008. Tämä tarkoittaa vuositasolla yli 200 miljoonaa jaettavaa
osoitteellista lähetystä vähemmän, mistä 1. ja 2. luokan kirjeiden lasku on
noin 120 miljoonaa kappaletta. 

Viestintäviraston edellyttämää laskentamallia ja kulujen
kohdentamisperiaatteita käyttäen Itellan yleispalvelutuotteiden kannattavuus
vuonna 2009 laski 32 % verrattuna Viestintäviraston valvontatietoihin vuodelta
2008. Nykyinen volyymikehitys johtaa siihen, että nyt voimassa olevilla
yleispalvelutuotteiden hinnoilla niiden kannattavuus tulee heikkenemään
erittäin merkittävästi myös vuonna 2010, jollei hinnoittelua voida tarkistaa. 

                                        

Loppuvuoden näkymät                               

Taloussuhdanteiden käänteestä ei ole vielä varmuutta. Kirjeviestinnän      
sähköistymisen arvioidaan kiihtyvän nyt myös Suomessa, millä on merkittävä   
vaikutus Itellan tulonmuodostukseen pitkällä aikavälillä. Kireä taloustilanne ja
tehostamistavoitteet lisäävät asiakkaiden kiinnostusta Itellan tarjoamia    
ulkoistusratkaisuja kohtaan. Kilpailuympäristöön on odotettavissa muutoksia   
postitoimialaa koskevan lainsäädännön muuttuessa ensi vuoden alusta.      

Konsernin kansainvälistymisen johdosta valuuttakurssien vaihtelut vaikuttavat
Itellan talouslukuihin. 

Tuottavuutta parantamalla Itellan kustannustasoa on sopeutettu vastaamaan    
volyymikehitystä. Panostuksia jatketaan konsernin yhtenäisten toimintatapojen  
kehittämiseksi. Henkilöstömäärän sopeutuksista saadut säästöt näkyvät vuoden  
2010 aikana, ja kustannusten kontrollia jatketaan.               

Investointien ajoitusta ja määrää harkitaan tarkasti.              
Käyttöomaisuusinvestointien taso laskee edellisvuodesta, koska         
lajitteluverkoston uudistus Suomessa on valmistumassa.             


Helsingissä 29.4.2010                              

Itella Oyj                                   
Hallitus                                    


LIITTEET                                    
Laadintaperiaatteet                               
Konsernin avainluvut                              
Konsernin laaja tuloslaskelma                          
Konsernitase                                  
Konsernin rahavirtalaskelma                           
Laskelma oman pääoman muutoksista                        
Segmentti-informaatio                              
Konsernin vastuusitoumukset                           


Laadintaperiaatteet 

Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja IFRS-standardien
laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä,
mutta laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. 

IFRS standardimuutokset   
Konserni on soveltanut 1.1.2010 alkaen seuraavia uudistettuja standardeja: 
- IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen 
- IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös              

Näillä uudistetuilla standardeilla ei ole merkittävää vaikusta
tilinpäätöstiedotteen tietoihin. 

Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja.  

Konsernin avainluvut    
|               |   1-3 |    1-3 |   1-12 |      
|               |   2010 |    2009 |   2009 |      
-------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. euroa  |  453,9 |   477,6 |  1 819,7 |      
-------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. euroa  |   18,3 |    19,9 |   46,7 |      
-------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti    |   4,0 |    4,2 |    2,6 |      
-------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj.euroa *) |   17,6 |    21,6 |   86,3 |      
-------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti *)   |   3,9 |    4,5 |    4,7 |      
-------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, milj.  |   17,1 |    -8,1 |   19,6 |      
| euroa            |     |      |      |      
-------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto-%, 12  |   2,1 |    -2,5 |   -0,7 |      
| kk             |     |      |      |      
-------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman     |   5,7 |    11,7 |    5,8 |      
| tuotto-%, 12 kk       |     |      |      |      
-------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste,%     |   49,1 |    49,0 |   48,5 |      
------------------------------------------------------------------- 
| Nettovelkaantumisaste    |   18,4 |    21,7 |   19,7 |      
| (Gearing), %        |     |      |      |      
-------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, milj.  |   18,8 |    35,9 |   144,9 |       
| euroa            |     |      |      |      
-------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin   |  28 809 |   30 372 |  30 217 |
-------------------------------------------------------------------
*) Ilman kertaluonteisia eriä            


 Konsernin laaja tuloslaskelma    
                    |    1-3 |    1-3 |    1-12 |
| miljoonaa euroa           |    2010 |    2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto             |   453,9 |   477,6 |   1 819,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot      |    4,3 |    3,0 |    14,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta  |    0,0 |    0,0 |     0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut       |   118,2 |   125,5 |    474,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut |   218,4 |   231,4 |    888,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot               |    21,0 |    18,9 |    77,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentuminen           |       |       |    13,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut      |    82,4 |    84,9 |    333,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto             |    18,3 |    19,9 |    46,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta           |   4,0 % |   4,2 % |    2,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut       |    -1,2 |   -28,0 |    -27,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja          |    17,1 |    -8,1 |    19,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta           |   3,8 % |   -1,7 % |    1,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot              |    -8,8 |    -2,7 |    -24,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos           |    8,3 |   -10,8 |    -4,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta           |   1,8 % |   -2,3 % |   -0,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät      |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat   |    0,0 |    0,0 |    -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot              |    25,3 |    -7,7 |    -4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos yhteensä   |    33,6 |   -18,5 |    -9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen jakautuminen   |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille        |    8,3 |   -10,3 |    -4,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle            |    0,0 |    -0,5 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen      |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille        |    33,6 |   -18,0 |    -9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle            |    0,0 |    -0,5 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernitase             
---------------------------------------------------------------------------
|                    |   31.3 |   31.3. |  31.12. |  
| miljoonaa euroa           |   2010 |   2009 |   2009 |  
---------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat         |       |       |      |  
---------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo              |   166,6 |   176,1 |  165,2 |  
---------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet     |   79,4 |   80,0 |   80,1 |  
---------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt         |    4,3 |    4,6 |   4,4 |  
---------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet        |   710,2 |   656,2 |  688,3 |  
---------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä     |    0,6 |    0,9 |   0,6 |  
---------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset sijoitukset    |    1,9 |    0,4 |   2,4 |  
---------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset saamiset        |    7,2 |    8,9 |   8,4 |  
---------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset     |   12,5 |   12,0 |   12,7 |  
---------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä     |   982,7 |   939,1 |  962,1 |  
---------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat         |       |       |      |  
---------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus           |    6,1 |    6,7 |   6,5 |  
---------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset   |   271,8 |   280,2 |  271,4 |  
---------------------------------------------------------------------------
| Tuloverosaamiset           |    5,3 |   10,9 |   4,0 |  
---------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat   |    2,5 |    3,8 |   2,4 |  
---------------------------------------------------------------------------
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti  |   85,6 |   70,1 |   79,4 |  
| kirjattavat rahoitusvarat *)     |      |      |     |  
---------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat *)             |   104,7 |   61,1 |   82,3 | 
---------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä     |   476,1 |   432,8 |  446,0 | 
---------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä            |  1 458,8 |  1 371,9 | 1 408,1 |
---------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma              |       |       |      |
---------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma             |   70,0 |   70,0 |   70,0 |
---------------------------------------------------------------------------
| Käyttörahasto            |   142,7 |   142,7 |  142,7 |
---------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto         |    0,0 |    0,3 |   0,0 |
---------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot              |    4,6 |   -24,1 |  -20,7 |
---------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat        |   491,9 |   477,9 |  483,6 |
---------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma  |   709,2 |   666,8 |  675,6 |
| pääoma                |      |      |     |
---------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus           |    1,7 |    1,1 |   1,6 |
---------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä         |   710,9 |   667,9 |  677,2 |
---------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat         |       |       |      |
---------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat       |   49,9 |   47,2 |   48,3 |
---------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset velat    |   231,6 |   167,1 |  246,1 |
---------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset velat       |   15,3 |   35,5 |   15,1 |
---------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varaukset       |    9,5 |    0,2 |   9,2 |
---------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet           |    6,5 |    7,3 |   6,5 |
---------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä     |   312,8 |   257,3 |  325,2 |
---------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat         |       |       |      |
---------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat    |   89,7 |   109,1 |   48,0 |
---------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat       |   325,1 |   332,3 |  335,1 |
---------------------------------------------------------------------------
| Tuloverovelat            |   10,5 |    2,9 |   9,0 |
---------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varaukset       |    9,8 |    2,4 |   13,6 |
---------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä     |   435,2 |   446,7 |  405,7 |
---------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä            |   747,9 |   704,0 |  730,9 |
---------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä     |  1 458,8 |  1 371,9 | 1 408,1 |
---------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat           |   321,3 |   276,2 |  294,1 |
---------------------------------------------------------------------------
*) Konsernin rahavaroihin luokitelluilla erillä on enintään kolmen kuukauden 
maturiteetti hankinta-ajankohdasta lukien. Vertailuvuoden tiedot on muutettu
vastaamaan tätä määritelmää. 


Konsernin rahavirtalaskelma       
----------------------------------------------------------------------------
|                     |   1-3 |   1-3 |   1-12 |
| miljoonaa euroa             |  2010 |   2009 |   2009 |
----------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja            |  17,1 |   -8,1 |   19,6 |
----------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut yhteensä            |  21,8 |   47,2 |  120,2 |
----------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos           |  -9,7 |  -16,3 |   16,8 |
----------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen      |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------------
| rahoituseriä ja veroja          |  29,2 |   22,8 |  156,6 |
----------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserien netto           |  -3,5 |   -8,8 |  -29,0 |
----------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot              |  -9,3 |   -6,5 |  -16,9 |
----------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta      |  16,4 |   7,5 |  110,7 |
----------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinta vähennettynä   |    - |   0,0 |  -22,8 |
| luovutushetken rahavaroilla       |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja       |  -18,7 |  -35,9 |  -121,7 |
| aineettomiin hyödykkeisiin        |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien       |   1,4 |   1,1 |   2,2 |
| hyödykkeiden myynti           |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------------
| Myydyt tytäryritykset ja liiketoiminnat |    - |   0,0 |   1,4 |
----------------------------------------------------------------------------
| Muutos käypään arvoon          |  -6,1 |   9,1 |   5,4 |
| tulosvaikutteisesti kirjattavissa    |     |     |     |
| rahoitusvaroissa *)           |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------------
| Muu investointien kassavirta       |   0,0 |   0,0 |   -2,2 |
----------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta       |  -23,4 |  -25,7 |  -137,7 |
----------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nettomuutos           |  29,1 |   40,1 |   71,8 |
----------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingvelkojen maksut      |  -1,9 |   -2,9 |   -9,9 |
----------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot             |    - |  -10,0 |  -10,0 |
----------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta        |  27,2 |   27,2 |   51,9 |
----------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos            |  20,2 |   9,0 |   24,9 |
----------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa *)      |  82,3 |   49,5 |   49,5 |
----------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus   |   2,2 |   2,8 |   7,9 |
----------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen käyvän arvon muutos     |   0,0 |   -0,2 |   0,0 |
----------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa *)     |  104,7 |   61,1 |   82,3 |
----------------------------------------------------------------------------
*) Konsernin rahavaroihin luokitelluilla erillä on enintään kolmen kuukauden
maturiteetti hankinta-ajankohdasta lukien. Vertailuvuoden tiedot on muutettu
vastaamaan tätä määritelmää. Laskelma oman pääoman muutoksista      

------------------------------------------------------------------------ 
| miljoona |   Emoyhtiön omistajille       |    |    | 
| euroa   |   kuuluva osuus           |    |    | 
------------------------------------------------------------------------
|       | Osa | Käy | Käy | Muunt | Kert | Yhtee | Vähemm | Oma  |
|      | ke | ttö | vän | oerot | ynee | nsä | istö  | pääoma |
|      | pää | ra | arv |    | t  |    | osuus | yhteen |
|      | oma | has | on |    | voit |    |    |  sä  |
|      |   | to | raha|    | tova |    |    |    | 
|      |   |   | sto |    | rat |    |    |    | 
------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 70, | 142 | 0,3 | -16,4 | 498, | 694,8 |  1,5 | 696,3 |
| pääoma  |  0 | ,7 |   |    |  2 |    |    |    | 
| 1.1.2009 |   |   |   |    |   |    |    |    | 
------------------------------------------------------------------------
| Osingon  |   |   |   |    | -10,0| -10,0 |    | -10,0 | 
| jako   |   |   |   |    |  0 |    |    |    |
------------------------------------------------------------------------
| Muu    |   |   |   |    |   |    |  0,1 |  0,1 |
| muutos  |   |   |   |    |   |    |    |    | 
------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude |   |   |   |    | -10, | -10,3 |  -0,5 | -10,8 |
| n tulos  |   |   |   |    |  3 |    |    |    | 
------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero |    |    |    | -7,7 |    | -7,7 |     |  -7,7 | 
| n muutos |   |   |   |    |   |    |    |    | 
------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 70, | 142 | 0,3 | -24,1 | 477, | 666,8 |  1,1 | 667,9 | 
| pääoma  |  0 | ,7 |   |    |  9 |    |    |    | 
| 31.3.2009 |   |   |   |    |   |    |    |    | 
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 70, | 142 | 0,0 | -20,7 | 483, | 675,6 |  1,6 | 677,2 |
| pääoma  |  0 | ,7 |   |    |  6 |    |    |    | 
| 1.1.2010 |   |   |   |    |   |    |    |    |
------------------------------------------------------------------------
| Osingon  |   |   |   |    |  - |   - |    |   - |
| jako   |   |   |   |    |   |    |    |    | 
------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude |   |   |   |    | 8,3 |  8,3 |    |  8,3 |
| n tulos  |   |   |   |    |   |    |    |    | 
------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero |    |    |    | 25,3 |    | 25,3 |  0,1 |  25,4 | 
| n muutos |   |   |   |    |   |    |    |    | 
------------------------------------------------------------------------
| Oma    | 70, | 142 | 0,0 |  4,6 | 491, | 709,2 |  1,7 | 710,9 | 
| pääoma  |  0 | ,7 |   |    |  9 |    |    |    |  
| 31.3.2010 |   |   |   |    |   |    |    |    | 
------------------------------------------------------------------------
Segmentti-informaatio        
-------------------------------------------------------
|              |  1-3 |  1-3 | 1-12  |
| miljoonaa euroa      | 2010 |  2009 | 2009  |
-------------------------------------------------------

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin
-------------------------------------------------------
| Itella          | 224,8 | 231,7 | 898,7  |
| Viestinvälitys      |    |    |     |
-------------------------------------------------------
| Itella Informaatio    | 68,3 |  68,0 | 247,2  |
-------------------------------------------------------
| Itella Logistiikka    | 172,6 | 186,7 | 713,9  |
-------------------------------------------------------
| Muut toiminnot      |  2,6 |  4,1 | 13,0  |
-------------------------------------------------------
| -eliminoinnit       | -14,4 | -12,9 | -53,1  |
-------------------------------------------------------
| Yhteensä         | 453,9 | 477,6 | 1819,7 |
------------------------------------------------------

| Liiketulos liiketoimintasegmenteittäin 
-----------------------------------------------------------
| Itella          | 18,4 |  24,0 | 63,5  | 1) |
| Viestinvälitys      |    |    |     |  |
-----------------------------------------------------------
| Itella Informaatio    |  5,7 |  5,1 | 15,3  | 2) | 
-----------------------------------------------------------
| Itella Logistiikka    | -2,9 |  -3,8 | -15,2  | 3) | 
-----------------------------------------------------------
| Muut toiminnot      | -2,9 |  -5,4 | -16,9  | 4) | 
-----------------------------------------------------------
| Yhteensä         | 18,3 |  19,9 | 46,7  |  | 
-----------------------------------------------------------

 
| Henkilöstö kauden     |    |    |     |  | 
| lopussa          |    |    |     |  |  
-----------------------------------------------------------
| Itella          |  17 | 18 159 |  17  |  |   
| Viestinvälitys      |  721 |    |  961  |  |   
-----------------------------------------------------------
| Itella Informaatio    | 2 165 | 2 165 | 1 919  |  | 
-----------------------------------------------------------
| Itella Logistiikka    | 8 831 | 9 999 | 9 649  |  |
-----------------------------------------------------------
| Muut toiminnot      |  38 |   38 |  39  |  |  
-----------------------------------------------------------
| Yhteensä         |  28 | 30 361 |  29  |  |
              |  755 |    |  568  |  |  
-----------------------------------------------------------

Liikevaihto maantieteellisten alueiden mukaan        
-----------------------------------------------------------
| Suomi           | 312,8 | 333,7 |   1 |  |
|              |    |    | 275,7 |  |
-----------------------------------------------------------
| Muut Pohjoismaat     | 64,4 |  59,7 | 263,4 |  | 
-----------------------------------------------------------
| Baltian maat ja      | 44,4 |  43,7 | 170,6 |  |
| Venäjä          |    |    |    |  |
-----------------------------------------------------------
| Muut maat         | 32,3 |  40,5 | 110,0 |  | 
-----------------------------------------------------------
| Yhteensä         | 453,9 | 477,6 |   1 |  | 
|              |    |    | 819,7 |  | 
-----------------------------------------------------------
1) Itella Viestinvälityksen tulos 2009 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 21,1
miljoonaa euroa. 

2) Itella Informaation tulos 2009 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 1,5
miljoonaa euroa.                         

3) Itella Logistiikan tulos 2009 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 6,2
miljoonaa euroa ja liikearvon arvonalennuksen 10,6 miljoonaa euroa. 

4) Muut toiminnot 2009 sisältää uudelleenjärjestelykuluja 0,2 miljoonaa euroa. 
Konsernin vastuusitoumukset   
------------------------------------------------------------------------
| miljoonaa euroa       | 31.3.2010 |  31.3.2009 | 31.12.2009 |
------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut   |    18,1 |    64,1 |    14,6 |
| vakuudet           |      |       |      |
------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut        |   359,4 |    208,7 |   365,7 |
------------------------------------------------------------------------


Johdannaissopimukset  
------------------------------------------------------------------------
| miljoonaa euroa       | 31.3.2010 |  31.3.2009 | 31.12.2009 |
------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit      |      |       |      |
-----------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo          |    -1,7 |    -1,2 |    -0,7 | 
------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo       |  |   108,8 |    177,8 |    85,9 |
------------------------------------------------------------------------


Koronvaihtosopimukset  
------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo        |  |    2,3 |      - |    0,2 |
------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo       |  |    70,0 |      - |    70,0 |
------------------------------------------------------------------------

Johdannaissopimuksia on käytetty valuutta- ja korkoriskin suojaamiseen.
Valuttatermiinit on arvostettu käypään arvoon käyttämällä tilinpäätöspäivän 
markkinanoteerauksia ja koronvaihtosopimusten käyvät arvot ovat ennustettujen
tulevien kassavirtojen nykyarvoja.
itella_q1_2010_suomi_.pdf