Posti aloittaa muutosneuvottelut ja suunnittelee muutoksia osoitteettomien mainosten ja ilmaislehtien palveluihin sekä Tampereen postikeskuksen toimintaan

06.05.2024

Posti suunnittelee poistavansa palvelutarjoamastaan osoitteettomat mainosjakelut ja muut massapostitukset kuten ilmaislehtien jakelun vuoden 2025 alusta. Suunnitelmat eivät koske valtakunnallisesti tarjolla olevia osoitteellisia kirje-, markkinointi- tai lehtipalveluita koteihin ja yrityksiin.

Lisäksi Posti suunnittelee Tampereen Perkkoonkadulla sijaitsevan postikeskuksen toiminnan uudelleenorganisointia. Työn määrään vaikuttavat suunnitelmat investoida uusiin postinkäsittelyä tehostaviin lajittelukoneisiin ja keskittää koneellinen postinkäsittely Helsinkiin.

Molemmilla yllä mainituilla muutoksilla arvioidaan olevan henkilöstövaikutuksia, ja Posti on tänään 6.5. kutsunut henkilöstön edustajat muutosneuvotteluihin. Palvelutarjoamamuutosten henkilöstövaikutukset selviävät alueellisissa muutosneuvotteluissa. Alustavan arvion mukaan näiden muutosten arvioidaan johtavan enintään 130 työntekijän vähennykseen. Neuvotteluissa selvitetään, voidaanko suuri osa mahdollisista henkilöstövähennyksistä toteuttaa eläke- tai muilla järjestelyillä. Muutoksella arvioidaan olevan suoria tai välillisiä vaikutuksia myös Postin kumppaneina toimiviin yrityksiin. Tampereen postikeskuksen muutosten arvioidaan johtavan enintään 120 työntekijän vähennykseen.

Suunnitellut muutokset pyritään toteuttamaan niin, että irtisanomiset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Henkilöstöä pyritään parhaan mukaan tukemaan tässä haastavassa muutostilanteessa muun muassa etsimällä vapaaehtoisia ratkaisuja ja tarjoamalla koulutusta. Posti työllistää Suomessa noin 15 000 henkilöä.

Suunnitellut muutokset osoitteettomien mainosten ja ilmaislehtien palveluihin

Digitalisaatio ja kuluttajakäyttäytymisen muutos ovat vähentäneet Postin jakaman paperisen postin määrää noin 70 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja määrä jatkaa laskuaan. Muutos koskee Postin lisäksi kustantajia, painotaloja ja muita jakeluyrityksiä, Suomessa kaupallista postinjakelua hoitaa 14 muutakin jakeluyritystä. Paperisen postin vähenemistä kiihdyttävät myös julkisen sektorin ja valtion digitalisaatiohankkeet.

Alustavan suunnitelman mukaan osoitteettomat massapostitukset sekä Postinen-mainostuote poistuisivat Postin palveluista vuoden 2025 alusta alkaen. Posti on etsinyt kustannustehokkaita ratkaisuja jo aiemmin, muun muassa puolittamalla Postisen ilmestymispäivät yhteen viikossa.

Jokaiseen kotitalouteen jaettavien mainosten ja osoitteettomien ilmaislehtien määrät ovat jo pitkään olleet laskussa. Mainos- ja ilmaisjakelukiellot ovat erityisesti kaupunkialueilla yleistyneet ja mainostajat kohdentavat mainontaansa kasvavassa määrin digitaalisin kanaviin. Kuluttajien halussa ottaa vastaan kotiin jaettavaa massamainontaa on tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia.  Jo noin 1,2 miljoonaa suomalaista taloutta on tehnyt markkinointikiellon.

“Näiden merkittävien markkinamuutosten vuoksi meidän on jatkuvasti arvioitava palveluidemme toimivuutta ja elinkelpoisuutta pidemmällä tähtäimellä. Haluamme Postissa edelleen tarjota perinteisiä paperipostipalveluita, mutta samalla panostamme yhdessä asiakkaidemme kanssa voimakkaasti digitalisaatioon. Meidän on keskityttävä palveluihin, jotka ovat asiakkaillemme tehokkaita ja merkityksellisiä sekä tukevat kannattavaa liiketoimintaa”, sanoo Postipalveluiden johtaja Yrjö Eskola.

Julkinen tiedote uudistuu

Suunnitelman mukaan yrityksille tarjottaisiin jatkossakin laaja valikoima erilaisia osoitteellisia kirje-, markkinointi- ja lehtipalveluita koteihin ja yrityksiin.  Lisäksi joka kotiin ja yritykseen jaettu Julkinen tiedote uudistuisi. Julkinen tiedote koskisi valtion ja kuntien sekä muiden viranomaisten tiedottamista julkisista palveluista, joiden voidaan katsoa olevan tärkeitä jokaisen kansalaisen kannalta. Julkinen tiedote ei sisällä mainontaa, jolloin se voitaisiin jakaa myös mainos- ja ilmaisjakelukiellon osoitteisiin. Näin Posti huolehtii jatkossakin yhdessä muiden kaupallisten toimijoiden rinnalla, että kansalaiset voidaan tavoittaa myös häiriö-, poikkeus- tai kriisitilanteissa.

Suunnitellut muutokset Tampereen postikeskuksen toimintaan

Posti suunnittelee Tampereen postikeskuksen toiminnan uudelleenorganisointia. Tällä hetkellä yksikössä tehdään sekä pakettilajittelua ja terminaalityötä että kirjeiden ja lehtien jakeluun liittyvää käsin tehtävää esityötä, koodausta ja selvityksiä. Yksikön toimintaa on tarkasteltava muuttuvassa tilanteessa, jotta suunniteltujen investointien sekä muutosten jälkeen varmistamme tehokkaan toiminnan.

”Muutokseen Tampereella vaikuttavat suunnitelmat investoida uusiin postinkäsittelyä tehostaviin lajittelukoneisiin ja keskittää koneellinen postinkäsittely Helsinkiin. Haluamme suunnitellun uudelleenorganisoinnin myötä vahvistaa myös keskuksen kykyä vastata entistä paremmin verkkokauppa-asiakkaidemme tarpeisiin osana Postin valtakunnallista lajitteluverkostoa. Tämä edellyttää nykyisten toimintamallien ja työtehtävien tarkastelua, ja joudumme käynnistämään muutosneuvottelut. Pyrimme parhaamme mukaan tukemaan henkilöstöämme tässä haastavassa muutostilanteessa”, sanoo Ari Mäntyvaara, joka vastaa Tampereen postikeskuksen toiminnasta.

Suunnitellulla uudistamisella ei ole vaikutusta Postin asiakkaisiin tai palveluihin: kaikki lähetykset toimitetaan nyt ja jatkossa sovitusti perille.

Osana muutosta yksikkö tullaan nimeämään virallisesti Tampereen logistiikkakeskukseksi. Verkkokauppa- ja jakelupalvelut -liiketoiminnalla on tällä hetkellä logistiikkakeskukset Vantaalla, Liedossa ja Seinäjoella.