Posti Group 1–6/2020: Kirjevolyymien lasku ennätyksellisellä tasolla – nopeita toimenpiteitä kustannusvaikutusten lieventämiseksi

06.08.2020

 

Posti Group Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020

Huhti–kesäkuu

Keskeiset tunnusluvut

 

Luvut ajanjaksoilta 4–6/2020 ja 4–6/2019 eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä Aditro Logisticsin luvut sisältyvät Postin lukuihin huhtikuusta 2020 alkaen, mutta ne eivät ole mukana vertailukauden 2019 luvuissa.

Tammi-kesäkuu

Keskeiset tunnusluvut

Keskeiset tapahtumat

Luvut ajanjaksoilta 1–6/2020 ja 1–6/2019 eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä Aditro Logisticsin luvut sisältyvät Postin lukuihin huhtikuusta 2020 alkaen, mutta ne eivät ole mukana vertailukauden 2019 luvuissa.

 

Näkymät 2020 (ennallaan)

Koronavirustilanne vaikeuttaa huomattavasti koko vuoden makrotalouden näkymien ennustamista. Posti säilyttää vuoden 2020 näkymänsä, mutta poikkeuksellisista markkinaolosuhteista johtuen näkymiin liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä.

Markkinoiden kasvavan epävarmuuden sekä koronaviruksen oletettujen vaikutusten Suomen ja maailman talouteen odotetaan johtavan Postin liikevaihdon laskuun vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna, mahdollisia uusia yritysostoja ja -myyntejä huomioimatta. Konsernin oikaistun liiketuloksen vuonna 2020 ennakoidaan kasvavan edellisvuodesta, jolloin postilakko vaikutti Postin tulokseen erittäin negatiivisesti.

Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Postipalveluissa ja kuluttajapaketeissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti vahvoja, kun taas toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia.

 

Konsernin avainluvut

 

 

 

 

 

 

4-6 2020

4-6 2019

1-6 2020

1-6 2019

1-12 2019

Liikevaihto*, milj. euroa

392,3

393,8

776,5

790,4

1 564,6

Oikaistu käyttökate*, milj. euroa

34,5

37,3**

75,2

77,9**

152,3**

Oikaistu käyttökate*, %

8,8

9,5**

9,7

9,9**

9,7**

Käyttökate*, milj. euroa

34,2

32,4

74,4

68,8

140,6

Käyttökate*, %

8,7

8,2

9,6

8,7

9,0

Oikaistu liiketulos*, milj. euroa

3,1

8,1**

15,6

20,3**

36,2**

Oikaistu liiketulos*, %

0,8

2,1**

2,0

2,6**

2,3**

Liiketulos*, milj. euroa

0,6

3,2

12,5

11,2

18,5

Liiketulos*, %

0,2

0,8

1,6

1,4

1,2

Tilikauden tulos*, milj. euroa

-7,7

2,3

-0,7

7,9

14,1

Oman pääoman tuotto (12 kk), %

 

 

1,3

7,9

4,3

Sidotun pääoman tuotto (12 kk), %

 

 

3,0

7,4

4,5

Nettovelka, milj. euroa

 

 

304,2

163,7

164,3

Nettovelka / oikaistu käyttökate

 

 

2,0x

1,1x**

1,0x**

Omavaraisuusaste, %

 

 

33,3

38,4

40,0

Operatiivinen vapaa kassavirta, milj. euroa

 

 

13,8

25,3

14,7

Bruttoinvestoinnit*, milj. euroa

 

 

91,9

74,1

133,7

Henkilöstö kauden lopussa*

 

 

22 986

21 969

20 468

Henkilöstö keskimäärin*, FTE

17 193

17 054

16 544

16 857

16 569

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

-0,19

0,05

-0,02

0,32

0,47

Osakekohtainen osinko, euroa

 

 

 

 

0,75

Osingot, milj. euroa

 

 

 

 

29,8

 

 

 

 

 

 

* Jatkuvat toiminnot

 

 

 

 

 

** Oikaistu erityiserien uuden määritelmän mukaisesti

 

 

 

 

 

 

Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto

Koronaviruksen vaikutus kiihdytti entisestään kirjevolyymien jyrkkää laskua. Osoitteellisten kirjeiden määrä väheni Suomessa ennätykselliset 24 prosenttia toisella vuosineljänneksellä. Tämä luonnollisesti vaikutti Postin talouteen hyvin negatiivisesti, ja sopeutustoimet aloitettiin välittömästi. Yhteiskunnan digitalisaatio ja vuoden 2019 postilakko ovat vaikuttaneet merkittävästi Postin toimintaan, mutta koronavirustilanne vauhditti volyymien laskua entisestään. Tämä on lisännyt painetta nopeuttaa Postin uudistumista.

Jotta toimintamme olisi mahdollisimman turvallista koronavirustilanteesta huolimatta, olemme tehneet useita muutoksia prosesseihimme ja työskentelytapoihimme. Tämä on vaikuttanut liiketoimintaamme ja lisännyt kustannuksia. Postin on varmistettava liiketoimintansa kilpailukyky kaikissa tulevaisuuden skenaarioissa. On selvää, että perinteinen kulurakenteemme on erittäin suuri haaste nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Meidän on jatkettava tämän haasteen ratkaisemista ja valitettavasti se tarkoittaa erilaisia toimenpiteitä liiketoiminnoissamme ja hallinnossamme kannattavuutemme turvaamiseksi.

Koronavirustilanteen seurauksena pakettivolyymit ovat kasvaneet merkittävästi. Päivittäisissä, viikoittaisissa ja kuukausittaisissa pakettimäärissä on ollut nähtävissä selkeä kasvu tämän vuoden maaliskuusta lähtien, millä on ollut positiivinen vaikutus Postin tulokseen. Meidän on valmistauduttava siihen, että pakettiliiketoimintamme on muuttunut pysyvästi: arviomme mukaan merkittävä osa tulevista kuluttajaostoksista on siirtynyt pysyvästi verkkoon.

Koronaviruksen vaikutukset talouteen näkyivät myös rahtiliiketoiminnassamme. Haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta rahtiliiketoiminnan tehokkuus kuitenkin parani edelleen toisella vuosineljänneksellä.

Tehokkuus parani myös Transvalissa, jossa liiketoiminnan kehitys oli kaiken kaikkiaan positiivista. Olemme erittäin tyytyväisiä yrityskauppaan ja uusiin markkinoihin, jotka Transval on tuonut mukanaan tukemaan Postin muutosta kuluneiden 18 kuukauden aikana.

Koronavirustilanne on vaikuttanut merkittävästi huhtikuusta 2020 lähtien Postiin kuuluneen Aditro Logisticsin liiketoimintaan. Vaikka vaikutukset ovat vaihdelleet eri asiakassegmenteissä, kokonaisvaikutus Aditro Logisticsiin on ollut selvästi negatiivinen. Aditro Logistics jatkaa kuitenkin kasvustrategiansa toteuttamista. Aditro Logisticsin integraatio Posti-konserniin on edennyt suunnitellusti koronavirustilanteesta huolimatta. Uusi liiketoimintasegmentti on tärkeä osa Postin muutosta ja tukee tavoitettamme kasvattaa paketti ja verkkokauppa- sekä logistiikkaliiketoimintaamme.

Itella Venäjän vahva tuloskehitys jatkui. Venäjän liiketoimintamme jatkoi toiminnan fokusointia ja kannattavuuden maksimointia hyvin vaikeissa markkinaolosuhteissa. Koko Itella Venäjä -tiimi on tehnyt hienoa työtä.

Kaikki postilaiset ovat osoittaneet näinä epätavallisina aikoina ihailtavaa sinnikkyyttä, joustavuutta ja sitoutumista. Olemme valitettavasti joutuneet ottamaan käyttöön määräaikaisia lomautuksia ja muita toimenpiteitä taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi. Vaikka olemme pystyneet välttämään massalomautukset, suurin osa Postin työntekijöistä on joutunut tekemään tämän poikkeuksellisen tilanteen vuoksi henkilökohtaisia uhrauksia. On kunnia toimia tämän tiimin toimitusjohtajana ja nähdä, miten hyvin liiketoimintamme on selvinnyt myös näistä poikkeuksellisista ajoista.

 

LIITTEET

Posti Groupin Puolivuosikatsaus 2020 kokonaisuudessaan (pdf)