>

Integritetsskydd

Posti respekterar din integritet

Posti och dess dotterbolag respekterar din integritet och vi har förbundit oss att skydda dina personuppgifter. Termen "personuppgifter" som används i detta integritetsskyddsyttrande (”integritetsskydd”) avser bland annat följande uppgifter: namn, postadress, e-postadress, internetserviceleverantör, internetprotokolladress, telefonnummer eller annan uppgift som gäller person, som du har levererat eller som har samlats in om dig i enlighet med tillämplig lag. Detta integritetsskyddsyttrande berättar om vår integritetsskyddspraxis samt om hur du kan påverka de uppgifter som samlas in om dig på nätet och användningen av dem. Detta yttrande kan läsas via denna webbplats: nedtill på samtliga Postis nätsidor finns också en länk till yttrandet.

Tillämpning

Genom att gå in på och använda denna webbplats godkänner du även principerna för detta integritetsskyddsyttrande. Om du inte godkänner dessa principer, ska du upphöra med att använda denna webbplats.

Dessa integritetsskyddsprinciper tillämpas på denna webbplats och på Postis övriga webbplatser med allmän information som används via internet eller mobiltelefon, om inte specialvillkor tillämpas på dem. Till samtliga Postis webbplatser, där dessa integritetsskyddsprinciper tillämpas, hänvisas härefter med termen "webbplats". Särskilda användningsvillkor, tjänste-, webbplats- eller nätsidospecifika villkor (härefter ”specialvillkor”) kan tillämpas på vissa sidor/tjänster på denna webbplats. I dessa fall anges specialvillkorens tillämplighet uttryckligen separat. Om motstridighet uppstår mellan specialvillkoren och dessa integritetsskyddsprinciper, tillämpas specialvillkoren.

Detta integritetsskyddsyttrande gäller samtliga nätsidor och domännamn som Posti, och dess helägda dotterbolag, äger.

Länkar till tredje parters webbplatser

På Postis webbplats kan finnas länkar till tredje parters nätsidor. Länkarna har lagts till för att öka våra nätsidors användbarhet eller för att erbjuda dig eventuell nyttig information. Om du använder dessa länkar, lämnar du Postis webbplats. Posti övervakar inte dessa webbplatser eller deras integritetsskyddspraxis, som kan avvika från vad Posti följer. Vi understöder eller rekommenderar ingen tredje parts nätsida. Sådana personuppgifter som du utlämnar till tredje part eller som tredje part samlar in, omfattas inte av Postis integritetsskyddsprinciper. Vi rekommenderar att du alltid bekantar dig med det aktuella företagets integritetsskyddspraxis innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Anonym användning

Merparten av sidorna på denna webbplats är avsedda för uppgiftssökning och information och du kan använda webbplatsen utan att du behöver avslöja något om din identitet eller lämna några personuppgifter åt Posti. I vissa fall behöver Posti dock uppgifter om dig i samband med användningen av denna webbplats. För att förbättra kundernas tillgång till information kan Posti i sökfunktionen använda en extern kunskapsbas. Vid sökningen används inte uppgifter som kan identifiera användaren.

Insamling av personuppgifter

För att vi ska kunna betjäna dig så bra som möjligt kan det vara nödvändigt för oss att be om eller få dina personuppgifter. Därför kan Posti med ditt samtycke samla in och behandla dina personuppgifter. Vi gör vid behov de anmälningar om hantering av personuppgifter till dataskyddsmyndigheten som behövs. Vi frågar efter personuppgifter exempelvis i de fall då du köper tjänster, begär ytterligare information, beställer marknadsförings- eller stödmaterial, registrerar dig, deltar i en tävling eller enkät eller söker jobb hos Posti. De personuppgifter, som vi kan begära av dig på dessa nätsidor, kan innehålla kontaktinformation, exempelvis namn, adress, telefonnummer och e-postadress eller andra individualiserande uppgifter som användarnamn och lösenord, fakturerings- och transaktionsuppgifter, uppgifter om ditt intresse för produkter eller tjänster, på vilket sätt du vill bli kontaktad, bakgrundsinformation i anslutning till utbildning eller arbete samt uppgifter i anslutning till ett arbete som du söker.

Postis affärsverksamhet är internationell. Du godkänner, att dina personuppgifter som erhållits via användningen av denna webbplats kan överföras, om det är tillåtet med stöd av tillämplig lagstiftning, utanför de nationella gränserna till platser där de servrar finns som stöder denna webbplats (inklusive överföring av uppgifter från nämnda platser tillbaka till landet där du befinner dig) för förverkligande och utveckling av denna webbplats och Postis tjänster eller för lagring av uppgifter för ändamål som nämns i detta integritetsskyddsyttrande. De lagrade uppgifterna kan förvaras i Finland eller i ett annat land där Posti har verksamhet.

Posti kan använda underleverantörer för att erbjuda vissa produkter eller tjänster till sina kunder. Posti kan ha behov att dela personuppgifter med dessa underleverantörer, för att de ska kunna erbjuda Posti sina tjänster. Postis underleverantörer får inte använda sådana personuppgifter för några andra syften.

Personuppgifter som användarna har lämnat utlämnas inte till tredje part.

Identifiering av nätsidornas användare

Förutom de uppgifter som du själv överlåter kan Posti eller Postis samarbetspartner samla in uppgifter om dig med hjälp av automatiska datainsamlingsverktyg då du besöker Postis webbplats. Dessa automatiska datainsamlingsverktyg består av bl.a. kakor ("cookies") och andra verktyg som används allmänt.

Cookies är uppgifter som har lagrats på din dators hårddisk eller i en webbläsare och inte på denna webbplats. Dessa automatiska hjälpmedel för uppgiftsinsamling samlar in viss standardinformation, exempelvis typen av webbläsare och språk, webbplatsens användningstider och adressen till den nätsida från vilken du kom till denna webbplats. Hjälpmedlen för uppgiftsinsamling kan också lagra adressen till den internetförbindelse (IP-adress) som du använder, uppgifter om vilka sidor du läser på webbplatsen, vilka länkar du väljer och information om din övriga användning av webbplatsen. IP-adressen är en sifferserie som din dator får automatiskt alltid när du använder internet. Adressen ger näthanteraren möjlighet att lokalisera och identifiera din dator. Datorerna använder IP-adresserna då de kommunicerar via internet. Detta gör det möjligt att bläddra i nätsidor och göra inköp över webben. En användare kan inte identifieras enbart med hjälp av kakor. Reklamnätverk och reklammakare kan rikta tredje parters reklam på basis av information via kakor som insamlats på en första parts (Postis) webbsidor.

Användningen av cookies är nyttig för dig bland annat därför att du då inte behöver ge ditt lösenord flera gånger när du använder en tjänst. Eftersom cookies information avslöjar hur och när besökarna på denna webbplats använder Postis webbplatser, kan Posti med hjälp av cookies information utveckla webbplatsen att betjäna sina användare bättre.

Om du inte vill ta emot cookies eller du vill ha ett meddelande då cookies håller på att överföras till din dator, kan du aktivera en spärr för cookies i din webbläsare, om din webbläsare ger möjlighet till det. Ett avlägsnande av cookies kan leda till funktionsstörningar i användningen av webbplatsen.

Dessa automatiska hjälpmedel för uppgiftsinsamling kan även ingå i viss e-post som Posti skickar och cookies kan då samla in uppgifter automatiserat, när du öppnar din e-post eller klickar på en länk i ett e-postmeddelande som du fått.

Uppgifter som samlats in kan användas för det tekniska genomförandet av nättjänsten och för att säkra användningen samt för att ta hand om datasäkerheten. Dessutom kan uppgifterna användas till att utveckla Postis tjänster, sköta kundrelationer samt till att marknadsföra Postis och dess samarbetspartners tjänster.

Användarens påverkningsmöjligheter

Du kan via inställningarna till webbläsaren radera alla kakor som din webbläsare sparat. Denna åtgärd hindrar inte att nya kakor bildas följande gång du besöker webbplatsen.

Om du inte vill ta emot kakor eller om du vill bli informerad om varje gång kakor ska överföras till din dator kan du, beroende på webbläsaren, ställa in webbläsaren så att den blockerar kakor. Om du raderar kakorna kan det hända att webbplatsen inte fungerar som den ska i din dator.

I många webbläsare är det möjligt att blockera kakor som kommer från tredje parter. I så fall godkänner webbläsaren inga andra kakor än de som kommer direkt från den webbtjänst du använder. Du kan hindra kakor från tredje parter helt eller från enskilda företag också via webbplatsen Your Online Choice.

Trygg förvaring av personuppgifter

Vi förhåller oss seriöst till det förtroende du visar oss. Posti eftersträvar att med olika tekniska åtgärder förhindra att olovligt intrång sker i de personuppgifter som du har lämnat via denna webbplats och förhindra att de används olämpligt. Vi använder SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) för insamling och överföring av särskilt konfidentiella uppgifter, exempelvis kreditkortsuppgifter. SSL-krypteringen är planerad för att göra överförd information oläsbar för andra än oss. Denna säkerhetsåtgärd är aktiv då du ser en ikon med en hel nyckel eller ett stängt lås nere i ditt webbläsarfönster (ikonen beror på vilken webbläsare du använder).

Insamlade uppgifters riktighet

Posti kan på eget initiativ eller på din begäran komplettera, korrigera eller ta bort inkompletta, inexakta eller föråldrade personuppgifter som samlats in i samband med användningen av denna webbplats. Kontakta Postis kundtjänst om du vill uppdatera och/eller kontrollera dina personuppgifter eller förbjuda sändning av marknadsföringsmeddelanden och/eller överlämning av kakor till Postis samarbetspartner. Du hittar enklast Postis kontaktuppgifter på den sida där du lämnade dina personuppgifter till Posti eller på Postis webbplats på sidan med kontaktuppgifter.

Integritet för barn och personer som står under vårdnad

Posti begär inte medvetet personuppgifter av barn under 13 år, och Postis webbplatser är inte riktade till barn under 13 år. Minderåriga kan inte göra inköp eller utföra andra rättshandlingar på denna webbplats utan föräldrarnas eller en laglig vårdnadshavares samtycke om inte den lag som tillämpas tillåter det.

Ändringar i detta integritetsskyddsyttrande

Om vi gör ändringar i denna integritetsskyddsbeskrivning, ställer vi den ändrade beskrivningen till förfogande på våra nätsidor och anger även datumet för korrigeringen. Om vi gör väsentliga förändringar i beskrivningen, kan vi meddela dig även på annat sätt, exempelvis genom att skicka e-post eller genom att lägga upp ett meddelande på vår hemsida. Vi rekommenderar att du med jämna mellanrum kontrollerar principerna för integritetsskyddet så att du upptäcker eventuella förändringar.