Posti yrityksenä
Palvelut
Hallinnointi
Vastuullisuus
Ura meillä
Media
Kuva -

Kuva -

Talousviestinnän politiikka

Johdanto

Tässä dokumentissa kuvataan taloustiedottamisen politiikka Posti Group Oyj:ssä. Sen taustalla on

Tiedonantovelvollisuus

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan pörssivelkakirjan liikkeeseenlaskijana Posti Group Oyj on velvollinen toteuttamaan säännöllistä ja jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta rajoitetuin osin. Tämä tiedonantovelvollisuus perustuu Suomen arvopaperimarkkinalakiin ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöihin ja määräyksiin.

Rajoitettu tiedonantovelvollisuus koskee seikkoja, joilla voi olla olennaista vaikutusta Posti Group Oyj:n kykyyn maksaa takaisin joukkovelkakirjan mukainen lainasumma.

Muita velvollisuuksia:

Säännöllinen tiedonantovelvollisuus

Pörssivelkakirjan liikkeeseenlaskijan on säännöllisen tiedonantovelvollisuuden mukaisesti julkistettava tilinpäätös ja kuuden kuukauden osavuosikatsaus.

Jatkuva tiedonantovelvollisuus

Pörssivelkakirjan liikkeeseenlaskijan on jatkuvan tiedonantovelvollisuuden mukaisesti julkistettava

Hiljainen jakso

Posti noudattaa kolmen viikon hiljaista jaksoa ennen tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten julkistamista. Tänä aikana Posti ei kommentoi sen taloudellista tilaa tai tulevaisuuden näkymiä.

Postin taloudellinen tiedottaminen

Tilinpäätös ja osavuosikatsaukset

Posti Group Oyj täyttää säännöllisen tiedonantovelvollisuutensa julkistamalla pörssitiedotteella tilinpäätöksen sekä osavuosikatsaukset (3 kk, 6 kk, 9 kk).

Muut taloudelliset tiedotteet

Posti Group Oyj julkaisee lehdistötiedotteita mm. seuraavista seikoista:

Kaikkien konsernitasoisten tai liiketoimintaryhmätasoisten tiedotteiden julkaisemisesta vastaa emoyhtiön Viestintä-yksikkö.

Jos tiedotettavat asiat ovat omiaan merkittävästi vaikuttamaan Posti Group Oyj:n vakavaraisuuteen, maksuvalmiuteen tai kykyyn vastata sitoumuksistaan, julkistetaan ne pörssitiedotteella jatkuvan tiedonantovelvollisuuden mukaisesti.

Vuosikertomus

Posti Group Oyj julkaisee vuosikertomuksen, joka sisältää yhtiön virallisen tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen. Lisäksi se sisältää mm. toimitusjohtajan katsauksen, strategian esittelyn sekä liiketoimintaryhmien päätapahtumat kertomusvuodelta.

Vuosikertomus on saatavilla myös sähköisesti osoitteessa posti.com.

Www-sivut

Posti Group Oyj:n konsernisivuston Talous-osio sisältää tulosjulkaisut vähintään viiden vuoden ajalta. Siellä kerrotaan myös viimeistään joulukuussa seuraavan vuoden tulosjulkistuspäivämäärät. Konsernisivuilla on tiedotearkisto sekä kattavat tiedot yrityksen hallinnoinnista.

Corporate Governance -selvitys

Posti Group Oyj julkistaa tilinpäätöksen yhteydessä Corporate Governance -selvityksen, joka on saatavilla sähköisesti osoitteesta posti.com.

Sisäpiirintiedon käsittely

Ennen kuin säännöllisen ja jatkuvan tiedonantovelvollisuuden alainen tieto on pörssitiedotteella julkistettu, se on arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua sisäpiirintietoa, jota ei saa ilmaista muille kuin Posti Group Oyj:n sisäpiirirekisteriin merkityille henkilöille. Sisäpiirintiedon käsittelystä on Posti Group Oyj:ssä erillinen ohjesääntö.

Taloudellisen viestinnän vastuu

Talousviestinnän sisällöstä vastaa Posti Group Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja ja sen toteutuksesta vastaa Posti Group Oyj:n sidosryhmäjohtaja.