Posti yrityksenä
Hallinnointi
Vastuullisuus
Ura meillä
Media
Kuva -

Kuva -

Talousviestinnän politiikka

1 Johdanto

Tässä dokumentissa kuvataan taloustiedottamisen politiikka Posti Group Oyj:ssä. Sen taustalla on

Tiedonantovelvollisuus

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan pörssivelkakirjan liikkeeseenlaskijana Posti Group Oyj on velvollinen toteuttamaan säännöllistä ja jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta rajoitetuin osin. Tämä tiedonantovelvollisuus perustuu Suomen arvopaperimarkkinalakiin ja Nasdaq Helsingin sääntöihin ja määräyksiin.

Periaatteita:

Säännöllinen tiedonantovelvollisuus

Pörssivelkakirjan liikkeeseenlaskijan on säännöllisen tiedonantovelvollisuuden mukaisesti julkistettava tilinpäätös ja kuuden kuukauden osavuosikatsaus.

Jatkuva tiedonantovelvollisuus

Jatkuva tiedonantovelvollisuus koskee päätöksiä tai tapahtumia, joilla voi olla olennaista vaikutusta Posti Group Oyj:n kykyyn maksaa takaisin joukkovelkakirjan mukainen lainasumma.

Pörssivelkakirjan liikkeeseenlaskijan on jatkuvan tiedonantovelvollisuuden mukaisesti julkistettava

Hiljainen jakso

Posti noudattaa kolmen viikon hiljaista jaksoa ennen tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten julkistamista. Tänä aikana Posti ei kommentoi sen taloudellista tilaa tai tulevaisuuden näkymiä.

 

2 Postin taloudellinen tiedottaminen

Tilinpäätös ja osavuosikatsaukset

Posti Group Oyj täyttää säännöllisen tiedonantovelvollisuutensa julkistamalla pörssitiedotteella tilinpäätöksen sekä osavuosikatsaukset (3 kk, 6 kk, 9 kk). 

Posti Group Oyj käyttää pörssitiedotteidensa julkaisemiseen Globenewswire-julkaisupalvelua. Tiedot julkaistaan samanaikaisesti Nasdaq Helsingille, pääomamarkkinoille ja tiedotusvälineille, ja ne ovat aina saatavilla myös Postin omilla kotisivuilla.

Muut taloudelliset tiedotteet

Posti Group Oyj julkaisee mediatiedotteita mm. seuraavista seikoista:

Kaikkien konsernitasoisten tai liiketoimintaryhmätasoisten tiedotteiden julkaisemisesta ja hyväksymisestä vastaa konsernin Viestintä.

Jos tiedotettavat asiat ovat omiaan merkittävästi vaikuttamaan Posti Group Oyj:n vakavaraisuuteen, maksuvalmiuteen tai kykyyn vastata sitoumuksistaan, julkistetaan ne pörssitiedotteella jatkuvan tiedonantovelvollisuuden mukaisesti. Myös muita päätöksiä tai tapahtumia voidaan julkaista pörssitiedotteena, jos yhtiö itse pitää sitä merkittävänä.

Vuosikertomus

Posti Group Oyj julkaisee vuosikertomuksen, joka sisältää yhtiön virallisen tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen. Lisäksi se sisältää muun muassa toimitusjohtajan katsauksen, strategian esittelyn sekä liiketoimintaryhmien päätapahtumat kertomusvuodelta.

Vuosikertomus on saatavilla sähköisesti osoitteessa posti.com/talous.

Www-sivut

Posti Group Oyj:n konsernisivuston Talous-osio sisältää tulosjulkaisut vähintään viiden vuoden ajalta. Siellä kerrotaan myös viimeistään joka vuoden joulukuusta alkaen seuraavan vuoden tulosjulkistuspäivämäärät. Konsernisivuilla on tiedotearkisto sekä kattavat tiedot yrityksen hallinnoinnista.

Corporate Governance -selvitys sekä Palkka- ja palkkioselvitys

Posti Group Oyj julkistaa tilinpäätöksen yhteydessä sekä Corporate Governance -selvityksen että Palkka- ja palkkioselvityksen, jotka ovat saatavilla sähköisesti osoitteesta posti.com.

Sisäpiirirekisteri

Euroopan unionin markkinoiden väärinkäyttöä koskeva asetus (MAR) tuli voimaan koko Euroopan unionin alueella laintasoisena 3.7.2016. Tämän johdosta Postin voimassa ollut pysyvä yrityskohtainen sisäpiirilista lakkautettiin, ja Postissa siirryttiin käytättämään asetuksen edellyttämiä hankekohtaisia luetteloita.

 

3 Taloudellisen viestinnän vastuu

Talousviestinnän sisällöstä vastaa Posti Group Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja ja sen toteutuksesta vastaa Posti Group Oyj:n sidosryhmäjohtaja.