Kuva -
Kuva -

Tietosuojaseloste

3.7.2016

1. Rekisterinpitäjä

Posti Group Oyj
Postintaival 7A, 00230 Helsinki / PL 1, 00011 POSTI

2.Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Carl Hoffman
PL 1, 00011 POSTI
carl.hoffman @ posti.com, puh. 020 4511

3. Rekisterin nimi

Posti Group Oyj:n rekisteri Euroopan unionin markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa tarkoitetuista johtohenkilöistä, heidän lähipiiristään sekä liiketoimistaan

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen ((EU) 596/2014) 19 artiklan mukaisen johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimia koskevan sääntelyn noudattaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Johtohenkilöiden ja lähipiirin osalta rekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Johtohenkilö itse ja hänen lähipiirinsä, sekä julkiset tietolähteet, kuten Kaupparekisteri ja Yritystietojärjestelmä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa ja sen perusteella annetussa sääntelyssä tarkoitetuille tahoille, joita voivat olla muun muassa EU-alueen laillisuusvalvontaviranomaiset kuten Suomessa Finanssivalvonta sekä Poliisi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä luovutetaan tietoja Posti Group Oyj:n toimintamaihin EU:n ulkopuolelle säännönmukaisesti. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi  tarpeellista. Kaikissa tilanteissa tietojen luovutuksen ja siirtämisen edellytyksenä on, että tietoja saavat ja käsittelevät tahot ovat solmineet Posti Group Oyj:n kanssa sopimuksen, joka varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaaliset aineistot

Henkilötietojen luottamuksellisuudesta, tietojen laadusta ja oikeellisuudesta vastaa Posti Group Oyj yleisten tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Arkaluonteisten tietojen käsittelystä on laadittu erilliset ohjeet.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot

Posti Group Oyj vastaa rekisterissä olevien tietojen käytettävyydestä, eheydestä sekä oikeellisuudesta. Tiedon siirroissa käytetään Posti Group Oyj:n tietoturvaperiaatteiden mukaisia tietoturvallisuusratkaisuja. Tietojen suojauksessa noudatetaan Posti Group -konsernin tietoturvaperiaatteita.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Em. pyyntö tulee toimitaa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Mahdollinen vaatimus tietojen korjaamisesta tulee osotita rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.