COMPANY
/Talous Ja Hallinnointi/Hallinnointi/

Hallitus ja sen valiokunnat

Hallitus

Postin varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja nimittää sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten lukumäärä on 5–10. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, ja hallituksen jäsenen toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto valmistelee lopullisen ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta ja antaa sen yhtiökokouksen päätettäväksi. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain sekä uudelleenarvioi riippumattomuutta tarvittaessa. Lisäksi hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työmenetelmiään. Hallituksen kaikki jäsenet ovat osakkeenomistajista riippumattomia paitsi Minna Pajumaa, jolla on työsuhde Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastoon. Kaikki hallituksen jäsenet ovat sen kokonaisarvioinnin mukaisesti riippumattomia yhtiöstä, paitsi Satu Ollikainen, jolla on työsuhde Posti Oy:hyn.

Postin hallituksen oikeudet ja velvollisuudet määritellään osakeyhtiölaissa, yhtiön yhtiöjärjestyksessä, tietyissä hallituksen hyväksymissä Postin politiikoissa sekä hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä, johon on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Hallituksen tehtävänä on esimerkiksi

 • huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä;

 • nimittää toimitusjohtaja, ja tarvittaessa erottaa toimitusjohtaja, sekä määrätä hänen palkkauksensa;

 • huolehtia yhtiökokoukselle esitettävien asioiden valmistelusta ja huolehtia päätösten täytäntöönpanosta;

 • huolehtia yhtiön taloudellisen valvonnan organisoinnin järjestämisestä;

 • vahvistaa yhtiön strategia, vuosisuunnitelma ja riskienhallinnan perusteet;

 • päättää ylimmän johdon palkitsemisesta (tai valtuuttaa tehtävään henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja) sekä päättää konsernin palkitsemis-, bonus- ja kannustinjärjestelmien linjauksista;

 • päättää erittäin merkittävistä asioista (esimerkiksi merkittävät investoinnit, merkittävät yritysostot ja -myynnit ja toimintojen lopettamiset) tai muutoin liiketoiminnan laatuun ja luonteeseen nähden poikkeuksellisista asioista hallituksen päättämissä päätöksentekorajoissa;

 • vahvistaa vuositilinpäätös, puolivuosikatsaus ja osavuosikatsaukset sekä ei-taloudelliset raportit; ja

 • valmistella ja hyväksyä palkitsemispolitiikka ja vuotuinen palkitsemisraportti.

Tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan 3-4 jäsentä tarkastus, riski- ja vastuullisuusvaliokuntaan. Jäsenillä on oltava tarvittava pätevyys, jotta he voivat hoitaa valiokunnalle uskottuja tehtäviä, joita ovat esimerkiksi:

 • taloudellisen raportointijärjestelmän seuranta ja arviointi;

 • ei-taloudellisten raporttien, mukaan lukien taksonomiaraportit, sekä kestävän kehityksen raporttien seuranta ja arviointi;

 • sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta ja arviointi;

 • lähipiiritoimien seuranta ja arviointi;

 • tilintarkastuksen seuraaminen sekä tilintarkastuskertomuksen ja mahdollisen tilintarkastuspöytäkirjan sekä tilintarkastajan tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnalle esittämän lisäraportin käsittely;

 • tilintarkastajan valinnan valmistelu;

 • tilintarkastajan riippumattomuuden ja tilintarkastajan tarjoamien lisäpalveluiden käytön seuranta ja arviointi; ja

 • sisäisen tarkastajan ja Chief Compliance Officerin toiminnan ohjaus ja seuranta.

Henkilöstövaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan 3-4 jäsentä henkilöstövaliokuntaan. Jäsenillä on oltava tarvittava pätevyys, jotta he voivat hoitaa valiokunnalle uskottuja tehtäviä, joita ovat esimerkiksi:

 • työntekijöiden työterveyden ja -turvallisuuden seuraaminen sekä niihin liittyvien yhtiöiden toimien seuraaminen;

 • toimitusjohtajan sekä johtoryhmän jäsenten nimityksiä ja palkkausta koskevien päätösten valmistelu;

 • palkka-, palkkio- ja kannustejärjestelmien pääpiirteiden valmistelu sekä niiden oikeudenmukaisuuden ja kilpailukykyisyyden varmistaminen;

 • palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin valmistelu;

 • osallistuminen seuraajasuunnitteluun ja avainpotentiaalien kehityksen seuraaminen; ja

 • henkilöstötyytyväisyyden ja siihen liittyvän yrityksen toiminnan seuranta.

Strategiavaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan 3-5 jäsentä strategiavaliokuntaan. Jäsenillä tulee olla tarvittava pätevyys hoitaa valiokunnan tehtäviä, jotka koostuvat yhtiön strategisten päätösten käsittelystä ja valmistelusta, kuten:

 • yritysostot tai -myynnit, jotka edellyttävät hallituksen hyväksyntää tai jotka ovat muuten strategisesti merkittäviä;

 • muut merkittävät strategiset liiketoimet tai toimenpiteet, mukaan lukien merkittävät muutokset liiketoiminnoissa, jotka edellyttävät hallituksen hyväksyntää;

 • säännölliset strategiakatsaukset hallitukselle; ja

 • ehdotukset merkittävistä muutoksista yhtiön strategiaan tai sen toteuttamiseen.