Hallinnointi

Postin johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Postin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, Posti Group Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 19.9.2019 antamaa ja 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.