100-prosenttisesti hiilineutraali valinta

Viime vuonna laajensimme Posti Green -tuotepalettia kattamaan postipalveluiden lisäksi paketti- ja logistiikkaliiketoiminnan. Toisin sanoen, nyt Postin kaikki jakelu-, kuljetus-, rahti- ja varastopalvelut Suomessa ovat asiakkaille hiilineutraaleja Posti Green -palveluita - ilman lisämaksua.

Jakelupalveluiden osalta Posti Green -valikoimaan kuuluvat esimerkiksi kaikki paketit, kirjeet, lehdet, suoramainonta sekä kuljetusyksiköt ja lavat. Varastopalveluiden osalta valikoima kattaa muun muassa varastointipalvelut, vaarallisten aineiden kuljetuksen ja varastoinnin, palautuslogistiikan, terminaalit ja logistiikan ulkoistuspalvelut sekä lisäarvopalvelut. Yrityksille suunnatut kuljetuspalvelut, kuten paketti- ja rahtipalvelut, ateriakuljetukset sekä kauppakassikuljetukset ovat niin ikään osa hiilineutraalia Posti Green -valikoimaa.

Posti Green -palvelut ovat osa Postin ympäristöohjelmaa, jonka tavoitteena on vähentää toiminnan hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä (suhteessa liikevaihtoon vertailuvuoden ollessa 2007).

Posti on jo pitkään tehnyt systemaattista työtä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Tehokkaalla reittisuunnittelulla, kuljetusten yhdistelyllä, korkealla käyttöasteella sekä ekologisella ajotavalla parannamme kuljetustemme ympäristötehokkuutta. Vaikka ympäristötehokkuus paranee, päästöjä kuitenkin syntyy.

Kirjeen kuljettamisesta syntyy 20 grammaa hiilidioksidia ja paketista puolestaan 900 grammaa. Posti Green -palveluista ei aiheudu kuitenkaan asiakkaalle hiilidioksidipäästöjä, sillä Posti neutraloi jäljelle jäävät päästöt osallistumalla sertifioituihin ilmastoprojekteihin maissa, joissa ei ole päästökattoa. Ilmastoprojektien avulla varmistamme, että toisaalla tuotetaan hiilidioksidipäästöjä saman verran vähemmän. Posti on mukana muun muassa tuulivoimahankkeissa Intiassa ja Turkissa. Tuotettavalla uusiutuvalla energialla korvataan fossiilisia polttoaineita ja näin vähennetään päästöjä. Projekteilla on lisäksi alueellisesti työllistävä vaikutus.

Asiakkaiden näkökulmasta Posti on ollut rohkea edelläkävijä Suomessa hiilineutraaleilla tuotteillaan. Nollapäästöt asiakkaille ovat Postilta sitoutumista ympäristötavoitteiden edistämiseen. Posti kantaa vastuuta myös asiakkaan puolesta päästöjen vähentämiseksi ja ilmaston kuormittamisen pienentämiseksi. Posti on Kestävän kehityksen viikolla antanut sitoumuksen vähentää absoluuttisia hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä (vertailuvuosi 2007).

Palvelujemme hiilidioksidipäästöt lasketaan osana vuotuista ympäristölaskentaa. Osana Posti Green -palvelua tuotamme myös asiakkaillemme maksuttomat päästöraportit heidän ostamiensa palvelujen synnyttämistä ja nollatuista päästöistä.

Asiakkaille Posti Green -merkintä näkyy osana maksumerkintää kirjeissä sekä Postin autoissa "Ilmastoystävällinen kuljetus" -merkinnällä.

Yritysvastuuraportissamme kerrotaan lisää ympäristöjohtamisesta ja Posti Green -palvelusta.

Posti Green -palvelumalli


Ota yhteyttä