Oman pääoman tuotto, % =
100 x
tilikauden tulos (12 kk liukuva)
oma pääoma (keskimäärin)
Sijoitetun pääoman tuotto, % =
100 x
tulos ennen veroja (12 kk liukuva) + korkokulut ja muut rahoituskulut (12 kk liukuva)
taseen loppusumma − korottomat velat (keskimäärin)
Omavaraisuusaste, % =
100 x
oma pääoma yhteensä
taseen loppusumma − saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste (gearing), % =
100 x
korolliset velat − rahavarat − lyhytaikaiset korolliset saamiset
oma pääoma yhteensä

Bruttoinvestoinnit sisältää aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden lisäykset sekä yrityshankinnat.

Lyhytaikaisiin korollisiin saamisiin sisältyvät taseen eräpäivään asti pidettävät sijoitukset ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat poislukien johdannaisvarat.

Likvidit varat koostuvat rahavaroista sekä maturiteetiltaan alun perin yli kolmen kuukauden mittaisista likvideistä sijoituksista.

Liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään tuotannon materiaali- ja palvelukulut, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot, liiketoiminnan muut kulut sekä huomioidaan osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Kaikki muut kuin edellä mainitut erät esitetään liikevoiton alapuolella. Kurssierot sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvät liiketoimintaan liittyvistä eristä, muuten ne kirjataan rahoituseriin.

Konserni luokittelee erityiseriksi uudelleenjärjestelykulut, liikearvon ja liiketoimintojen yhdistelyssä tehdyt hankintamenon kohdistuksen arvonalennukset ja merkittävät osakkeiden, kiinteistöjen ja liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot tai -tappiot, liiketoimintojen yhdistelystä johtuvat tuloslaskelmaan kirjattavat hankintahetken jälkeiset muutokset hankintahinnassa sekä muut olennaiset erät, jotka eivät ole osa konsernin tavanomaista liiketoimintaa.

Konserni oikaisee vertailukelpoisesta liikevaihdosta ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutuksen.


Ota yhteyttä