Johdanto

Tässä dokumentissa kuvataan taloustiedottamisen politiikka Posti Group Oyj:ssä. Sen taustalla on

 • omistajan tahtotila siitä, että Posti Group Oyj soveltaa taloustiedottamisessaan pörssiyhtiöiden toimintatapoja
 • listatun pörssivelkakirjan liikkeeseenlaskijaa koskeva tiedonantovelvollisuus.

Tiedonantovelvollisuus

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan pörssivelkakirjan liikkeeseenlaskijana Posti Group Oyj on velvollinen toteuttamaan säännöllistä ja jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta rajoitetuin osin. Tämä tiedonantovelvollisuus perustuu Suomen arvopaperimarkkinalakiin ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöihin ja määräyksiin.

Rajoitettu tiedonantovelvollisuus koskee seikkoja, joilla voi olla olennaista vaikutusta Posti Group Oyj:n kykyyn maksaa takaisin joukkovelkakirjan mukainen lainasumma.

Muita velvollisuuksia:

 • Tiedonantovelvollisuuden alaiset asiat on julkistettava ilman aiheetonta viivytystä.
 • Kaikille sidosryhmille on taattava tasapuolinen ja yhtäaikainen tiedonsaanti.
 • Tiedot on toimitettava muokkaamattomina ja lyhentämättöminä samanaikaisesti sekä julkisen kaupankäynnin järjestäjälle (Arvopaperipörssille ja sitä kautta sen ylläpitämään tiedotevarastoon) että tiedotusvälineille.

Säännöllinen tiedonantovelvollisuus

Pörssivelkakirjan liikkeeseenlaskijan on säännöllisen tiedonantovelvollisuuden mukaisesti julkistettava tilinpäätös ja kuuden kuukauden osavuosikatsaus.

Jatkuva tiedonantovelvollisuus

Pörssivelkakirjan liikkeeseenlaskijan on jatkuvan tiedonantovelvollisuuden mukaisesti julkistettava

 • seikat, jotka ovat omiaan merkittävästi vaikuttamaan sen vakavaraisuuteen, maksuvalmiuteen tai kykyyn vastata sitoumuksistaan
 • muu kuin vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus tai tilintarkastajien huomautuksia sisältävä tilintarkastuskertomus
 • mahdolliset merkintäsitoumukset pörssivelkakirjan merkinnöistä
 • hallituksen tekemä esitys ja yhtiökokouksen päätös koskien yhtiön osakepääoman alentamista, yhtiön sulautumista, jakautumista tai asettamista selvitystilaan
 • vireille pantu hakemus koskien yhtiön selvitystilaa, konkurssia tai saneerausta
 • yhtiötä koskevan oikeudenkäynnin vireilletulo, tuomioistuimen tai viranomaisen päätös tai toimenpidekielto, joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan pörssivelkakirjan arvoon.

Hiljainen jakso

Posti noudattaa kolmen viikon hiljaista jaksoa ennen tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten julkistamista. Tänä aikana Posti ei kommentoi sen taloudellista tilaa tai tulevaisuuden näkymiä.


Postin taloudellinen tiedottaminen

Tilinpäätös ja osavuosikatsaukset

Posti Group Oyj täyttää säännöllisen tiedonantovelvollisuutensa julkistamalla pörssitiedotteella tilinpäätöksen sekä osavuosikatsaukset (3 kk, 6 kk, 9 kk).

 • Näiden tulostietojen julkistamisesta vastaa emoyhtiön Viestintä-yksikkö. Konserniyhtiöt eivät julkista omia tulostiedotteitaan.
 • Tulostiedot julkistetaan vain liiketoimintaryhmätasolla (IFRS-segmenteittäin). Yksittäisen tytäryhtiön tai tuotelinjan osalta ei julkisteta mitään tunnuslukuja (poikkeuksena tytäryhtiön henkilöstömäärä, jonka ko. yhtiö voi omassa viestinässään tuoda esille).
 • Konsernin tulos voidaan uutisoida sisäisesti vasta pörssitiedotteen julkistamisen jälkeen.
 • Posti Group Oyj käyttää pörssitiedotteidensa julkaisemiseen Globenewswire-julkaisupalvelua. Tiedot julkaistaan samanaikaisesti NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle, pääomamarkkinoille ja tiedotusvälineille, ja ne ovat aina saatavilla myös Postin omalla kotisivulla, josta löytyy kattavasti myös kaikki muu yritystä koskeva tieto.

Muut taloudelliset tiedotteet

Posti Group Oyj julkaisee lehdistötiedotteita mm. seuraavista seikoista:

 • merkittävät sopimukset, investoinnit, yritysostot ja divestoinnit
 • merkittävät toiminnan uudelleenjärjestelyt, tehostamiset tai lopettamiset
 • johdon tai muiden avainhenkilöiden nimitykset ja vaihdokset. Ainoastaan konsernijohtajan nimitys julkistetaan pörssitiedotteena.
 • kriisitilanteet, joilla on huomattava vaikutus Posti Group Oyj:n tulokseen, toimintaan tai maineeseen
 • merkittävät oikeusjutut, työmarkkinasopimukset tai -kiistat

Kaikkien konsernitasoisten tai liiketoimintaryhmätasoisten tiedotteiden julkaisemisesta vastaa emoyhtiön Viestintä-yksikkö.

Jos tiedotettavat asiat ovat omiaan merkittävästi vaikuttamaan Posti Group Oyj:n vakavaraisuuteen, maksuvalmiuteen tai kykyyn vastata sitoumuksistaan, julkistetaan ne pörssitiedotteella jatkuvan tiedonantovelvollisuuden mukaisesti.

Vuosikertomus

Posti Group Oyj julkaisee vuosikertomuksen, joka sisältää yhtiön virallisen tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen. Lisäksi se sisältää mm. toimitusjohtajan katsauksen, strategian esittelyn sekä liiketoimintaryhmien päätapahtumat kertomusvuodelta.

Vuosikertomus on saatavilla myös sähköisesti osoitteessa posti.com.

Www-sivut

Posti Group Oyj:n konsernisivuston Talous-osio sisältää tulosjulkaisut vähintään viiden vuoden ajalta. Siellä kerrotaan myös viimeistään joulukuussa seuraavan vuoden tulosjulkistuspäivämäärät. Konsernisivuilla on tiedotearkisto sekä kattavat tiedot yrityksen hallinnoinnista.

Corporate Governance -selvitys

Posti Group Oyj julkistaa tilinpäätöksen yhteydessä Corporate Governance -selvityksen, joka on saatavilla sähköisesti osoitteesta posti.com.

Sisäpiirintiedon käsittely

Ennen kuin säännöllisen ja jatkuvan tiedonantovelvollisuuden alainen tieto on pörssitiedotteella julkistettu, se on arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua sisäpiirintietoa, jota ei saa ilmaista muille kuin Posti Group Oyj:n sisäpiirirekisteriin merkityille henkilöille. Sisäpiirintiedon käsittelystä on Posti Group Oyj:ssä erillinen ohjesääntö.

Taloudellisen viestinnän vastuu

Talousviestinnän sisällöstä vastaa Posti Group Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja ja sen toteutuksesta vastaa Posti Group Oyj:n sidosryhmäjohtaja.


Ota yhteyttä