1.1.2015:

 • Itella Oyj:s namn ändrade till Posti Group Oyj (på svenska: Posti Group Abp, på engelska: Posti Group Corporation.)
 • Itella Posti Oy:s namn ändrade till Posti Oy (på svenska: Posti Ab, på engelska: Posti Ltd).
 • Itella Logistics Oy fusionerade med Posti Ab.

Ändringarna påverkar inte gällande tjänster eller avtal. Avtalen överförs automatiskt till Posti Ab med de gamla villkoren. Ändringarna syns i fortsättningen till exempel i fakturor, blanketter och liknande dokument.

Posti Group Abp:s uppgifter från och med den 1 januari 2015:

 • FO-nummer: 1531864-4 (ingen ändring jämfört med Itella Abp:s nuvarande nummer).
 • Telefonnumren och kontaktadresserna förblir samma.
 • E-postadresserna har formatet förnamn.efternamn@posti.com.
 • Webbplatsens adress är www.posti.com.


Posti Ab:s uppgifter är från och med den 1 januari 2015:

 • FO-nummer: 0109357-9 (ingen ändring jämfört med Itella Posti Oy:s nuvarande nummer).
 • Telefonnumren och kontaktadresserna förblir samma.
 • E-postadresserna har formatet förnamn.efternamn@posti.com.
 • Webbplatsens adress är www.posti.fi (ingen ändring).

Mer information

Kundtjänst, tfn 0200 75000

Frågor och svar

Med ett namn kan vi erbjuda våra kunder en tydligare kundupplevelse och ett tydligare tjänsteutbud. Modellen med två varumärken har också medfört extra kostnader. Vi har velat vara lyhörda för kundernas och medborgarnas åsikter. Medborgarna och kunderna har önskat Posti-namnet, vilket har kommit tydligt fram i kundenkäter.

 

 

Finländarna har ett mycket starkt känslomässigt band och förtroendeförhållande till Posti-namnet. Utifrån resultaten av kundstudier skulle bolagets varumärke göras tydligare och namnet Posti var ett överlägset alternativ. Posti är ett traditionellt och ansett finländskt varumärke som med heder har betjänat finländare under 376 år.

 

 

I de flesta tjänsterna utelämnar vi ordet Itella från namnet på produkten eller tjänsten. Vi informerar separat om namnändringar i anknytning till tjänster och produkter under hösten och i början av 2015.

Namnet Itella Green ska bytas till Posti Green.

 

Från och med den 1 januari 2015 har Posti Ab postkoncessionen enligt postlagen och operatörsprefixet ändras i portobeteckningarna. Portobeteckningarna kommer att ha övergångstid på ett (1) år som vi kommer att informera kunderna om i november.

 

Kunderna får i fortsättningen samma tjänster som tidigare. Det blir också tydligare att uträtta ärenden med kundtjänsten och försäljningen, när vi har ett enda företag med namnet Posti.

 

Ändringarna påverkar i regel inte kontaktpersoner. Om det sker ändringar, kontaktar vi separat våra kunder.

 

Vi önskar att våra kunder uppdaterar de nya namnen i sina system. I fråga om avtal orsakar ändringarna inga åtgärder, avtalen går automatiskt över till Posti Ab.

 

Avtalen behöver inte förnyas på grund av ändringarna.

 

Ändringarna påverkar inte direkt avtalsvillkoren. Avtalskonstruktionerna görs enhetligare och om vissa allmänna ärenden kommer man att avtala i Postens allmänna villkor. Kunderna kontaktas separat angående ändringarna.

 

De inhemska affärsbolagen utgör i fortsättningen ett bolag, då Itella Logistics Oy fusioneras med Itella Posten Ab. Itella Posten Ab:s namn ändras 1.1.2015 till Posti Oy.

 

Itella-koncernen har även många andra dotterföretag, till exempel OpusCapita och Logisticsbolagen i Norden, Baltikum och Ryssland. Namnändringen gäller inte OpusCapita eller Itellas utländska bolag.

 

Koncernen bytte namn till Itella år 2007 som en följd av internationalisering. Koncernen hade då utöver Finland utvidgat sig till åtta länder och av verksamheten utgjordes en betydande del av något annat än postverksamhet. Vi avstod inte från namnet Posti i något skede, utan det har hela tiden betjänat kontantkunder i Finland. Modellen med två varumärken fungerade emellertid inte som förväntat. Vi håller nu på att bygga upp en ny Posti till ett modernt, kundorienterat och högklassigt serviceföretag.

 

Vi har verksamhet i elva länder, så det är lättare för kunderna och intressentgrupperna att förstå det engelskspråkiga ordet för koncern. Det är vanligt att finländska bolag använder ordet Group. Ordet Group används naturligtvis inte som varumärke eller logotyp, utan det koncisa Posti.

Moderbolagets namn är samma på alla språk, dvs. Posti Group. Vi har inte glömt bort svenska språket, utan vi betjänar naturligtvis våra kunder också i fortsättningen på svenska i olika kanaler, även om det står Posti på logotypen. Namnet Posti berättar tydligt vad vi gör och skiljer oss samtidigt från andra internationella poster. Posti är ett etablerat företagsnamn som fyller kraven på ett begripligt och tydligt namn på de båda inhemska språken.

 

Enligt vår vision tydliggör vi bolagsstrukturen i Finland och förenklar på det sättet våra administrativa processer samt söker mer ekonomisk effektivitet. Genom ändringen blir det möjligt att vara synligt för våra kunder som ett enda bolag. Strukturen med två operativa bolag är dyr och stel samt fördröjer förändringar.

 

Med fusionen vill vi uppnå förbättrad kundorientering bland annat genom att göra det lättare för kunderna att uträtta ärenden hos ett bolag. Vi söker också mer ekonomisk effektivitet.

 

Det nya postnumret är FI-00011 POSTI från och med den 1 januari 2015.