1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Posti Group Oyj, ruotsiksi Posti Group Abp ja englanniksi Posti Group Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on konsernin emoyhtiönä hoitaa konserniin kuuluvien posti- ja viestinvälitystoimintaa, palvelu- ja informaatiologistiikkatoimintaa, maksuliikenne- ja luottolaitostoimintaa, kiinteistöliiketoimintaa ja muita näihin liittyvää tai niitä tukevaa liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöidensä keskitetysti hoidettavat tehtävät, kuten konsernihallinto, ohjaus ja valvonta. Yhtiö voi myös itse harjoittaa edellä mainittuihin toimintoihin liittyvää tai niitä tukevaa liiketoimintaa.

3 § Hallintoneuvosto
Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään kuusi (6) jäsentä ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Hallintoneuvoston jäseneksi ei voi valita 68 vuotta täyttänyttä henkilöä.

4 § Hallintoneuvoston tehtävät
Hallintoneuvoston tehtävänä on:

1. valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa, ja että yhtiön asioita hoidetaan terveitä liikeperiaatteita ja kannattavuutta silmälläpitäen sekä lain, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen päätösten mukaan;
2. antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä;
3. antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta sekä
4. seurata postipalvelujen ja muiden peruspalvelujen toimivuutta sekä käsitellä näihin laajakantoisia muutoksia aiheuttavat esitykset.

5 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseneksi ei voi valita 68 vuotta täyttänyttä henkilöä.

6 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on:

1. huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä;
2. ottaa ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja, joka samalla toimii konsernijohtajana sekä määrätä hänen palkkauksensa,
3. valmistella yhtiökokouksessa ja hallintoneuvostossa käsiteltävät asiat ja huolehtia päätösten täytäntöönpanosta; sekä
4. huolehtia muista osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvista hallintotehtävistä, joita ei ole pidätetty osakeyhtiölain sallimissa rajoissa hallintoneuvostolle tai nimenomaan uskottu toimitusjohtajalle;
5. päättää yhtiökokouksen ja ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta.

7 § Yhtiön edustaminen
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja edustavat yhtiötä kumpikin yksin.

Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä yhtiön palveluksessa olevalle henkilölle siten, että oikeutetut edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai prokuran nojalla siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai yhdessä edustamiseen oikeutetun kanssa.

8 § Tilintarkastajat
Yhtiössä on vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesi aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeisintään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.

11 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä neljän (4) kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen;
2. tilintarkastuskertomus sekä hallituksen sen johdosta muodollisesti antama selitys;
3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta;

päätettävä

4. tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistamisesta;
5. toimenpiteistä, joilla vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
6. vastuuvapaudesta hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille; sekä toimitusjohtajalle;
7. hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista;

valittava

8. hallintoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet;
9. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet; sekä
10. tilintarkastajat; ja

käsiteltävä

11. muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.


Ota yhteyttä